Vrei contabilitate? Contacteaza-ne acum la 0740.398.555 / 0743.587.845 sau scrie-ne un e-mail la adresa rdtexpert@gmail.com

Dicționar economic

Dicționar economic on-line

AJAX progress indicator
Caută in dictionar: (curată filtru)
 • a

 • a credita un cont
  inseamna a inregistra o suma in partea dreapta a contului
 • a debita un cont
  inseamna a inregistra o suma in partea stanga a contului
 • a deroga
  înseamnă a se abate de la o prevedere generală, a reglementa o anumită problemă în chip diferit de reglementarea-cadru.
 • a evalua
  a analiza riscurile identificate pentru a ajunge la o concluzie în legătură cu semnificațiile lor. „A evalua” prin convenție, este folosit doar în legătură cu riscurile (vezi, de asemenea, evaluare).
 • acapararea
  clientelei este un alt act de concurență neloială și constă în condiționarea încheierii unui contract avantajos cu un client de obligația acestuia de a aduce alți clienți cu care comerciantul să încheie contracte asemănătoare.
 • acceptarea ofertei
  este un act unilateral de voință, la fel ca și oferta, care provine însă de la destinatarul ofertei. ca și oferta, acceptarea trebuie să îndeplinească anumite condiții: să fie clară (să exprime clar voința de a încheia contractul), pură și(...)
 • accipiens de buna-credinta
  este cel care primește plata necunoscând caracterul nedatorat al acesteia. El va avea obligația de a restitui bunul, dar va avea dreptul de a păstra fructele acestuia;
 • accipiens de rea-credinta
  este cel care primește plata cunoscând caracterul nedatorat al acesteia. El are obligația de a restitui atât bunul care formează obiect al plății, cât și fructele culese ale acestuia.
 • acquis-ul comunitar
  reprezintă totalitatea normelor juridice ce reglementează activitatea instituțiilor Uniunii Europene, acțiunile și politice comunitare.
 • acreditiv
  sunt deschise de intreprindere la banci si reprezinta sume rezervate in vederea achitarii unor obligatii fata de anumiti furnizori de bunuri si servicii pe masura indeplinirii conditiilor aferente acreditivelor
 • acte juridice nenumite
  sunt cele care nu se bucură de o reglementare și o denumire proprii. Ele sunt rodul creativității părților care, în virtutea libertății de voință juridică, pot configura noi acte juridice, conforme intereselor lor. Practic, singura limită o constituie normele imperative ale legii; dacă(...)
 • acte juridice numite
  sunt cele care au o denumire stabilită de lege și o reglementare proprie
 • acte juridice principale
  sunt actele care au o existență de sine stătătoare, independentă. Marea majoritate a actelor juridice civile sunt acte principale.
 • actele instituțiilor comunitare
  sunt actele cu caracter normativ emise de către instituțiile comunitare, în principal de către Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană, în cursul exercitării competențelor ce le sunt atribuite prin tratat. Tratatul Comunității Economice Europene enumeră cinci astfel de instrumente:(...)
 • actele juridice civile accesorii
  sunt acele acte care nu au o existență de sine stătătoare, soarta lui juridică depinzând de soarta altui act juridic, principal. din această categorie face parte, spre exemplu, contractul de ipotecă convențională. El depinde de existența contractului de împrumut. De îndată ce acesta(...)
 • actele juridice incheiate intuitu personae
  acele contracte în care considerarea calităților persoanei este cauza principală pentru care ele s-au încheiat. exemplu, în cazul încheierii unui contract de vânzarecumpărare, părțile urmăresc, în principal, obținerea prețului, respectiv obținerea bunului. Chiar dacă vânzătorul a(...)
 • actionari
  persoanele fizice sau juridice care se angajeaza sa contribuie la constituirea capitalului unei societati comerciale si sa cumpere actiunile (vezi definitia) acesteia
 • actiunea
  este un titlu de participare care confera posesorului ei calitatea de a fi asociat, dandu-i dreptul la o parte proportionala din beneficiile distribuite de societatea respectiva hartie (act) de valoare care da dreptul posesorului acesteia (persoana fizica sau juridica) de a(...)
 • actiuni la purtator
  se caracterizează prin aceea că sunt dotate cu posibilitatea de a circula; sunt acțiunile în care nu apar elemente de identificare ale titularului, deciposesorul acțiunii este titularul ei. dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin simpla tradițiune(remitere(...)
 • actiuni nominative
  identifică pe titularul lor; în acțiune se menționează numele, prenumele și domiciliul acționarului-persoană fizică sau denumirea și sediul acționarului-persoană juridică. Aceleași elemente de identificare apar și în registrul de acțiuni al societății comerciale. dreptul de(...)
 • actiuni ordinare
  nu conferă titularului avantaje față de ceilalți acționari. ele conferă titularului următoarele drepturi: de a participa la adunarea generală a acționarilor (personal sau prin reprezentare), de a alege sau de a fi ales în organele de conducere ale societății(...)
 • actiuni preferentiale
  in locul dreptului la vot, confera o serie de privilegii cum sunt: stabilirea nivelului dividendelor in momentul emiterii actiunilor; convertirea actiunilor preferentiale in actiuni comune; rascumpararea de catre societate a acestor actiuni; (...)
 • actiuni proprii
  sunt actiuni proprii rascumparate temporar in vederea distribuirii personalului intreprinderii sau tertilor, regularizarii cursului bursier sau reducerii capitalului social
 • active circulante
  numite si active curente, reprezinta bunurile si valorile care se utilizeaza pe o perioada scurta in activitatea intreprinderii si, in general, participa la un singur circuit economic, modificandu-si in permanenta forma. Reglementarile introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilitatii(...)
 • active curente
  =active circulante; vezi definitia activelor circulante
 • active fixe
  =imobilizarile corporale; vezi definitia imobilizarilor corporale
 • active imobilizate
  reprezinta bunurile si valorile cu o durata de folosinta indelungata (mai mare de un an) in activitatea intreprinderii si care nu se consuma la prima utilizare. Activele imobilizate cuprind trei grupe: 1. imobilizari necorporale, 2. imobilizari corporale si 3. imobilizari financiare
 • active intangibile
  =imobilizarile necorporale; vezi definitia imobilizarilor necorporale
 • active lichide
  cuprind pe lânga disponibilitatile banesti si diferitele titluri de plasament detinute de întreprindere:- valori mobiliare de palsament (actiuni, obligatiuni, certificate de investitii etc.);- titluri de credit negociabile (cambii, bilete la ordin, cecuri, warante);- bonuri de casa sau bonuri(...)
 • active nemateriale
  =imobilizarile necorporale; vezi definitia imobilizarilor necorporale
 • active redundante (nenecesare)
  sunt acele active detinute de intreprindere, dar care sunt surplus fata de necesarul actual si de perspectiva al activitatii operationale sau care nu sunt necesare pentru activitatea intreprinderii.
 • active tangibile
  =imobilizarile corporale; vezi definitia imobilizarilor corporale
 • activele financiare
  sunt disponibilitati, creante si instrumente de capital ale unei intreprinderi, inclusiv drepturi contractuale, care confera posibilitatea schimbarii unor instrumente financiare cu altele. In aceasta categorie, nu sunt incluse imobilizarile corporale si necorporale, stocurile, activele in(...)
 • activitate
  orice activitate desfășurată de către o persoană în scopul obținerii de venit
 • activitate dependenta
  orice activitate desfășurată de o persoană fizică într-o relație de angajare
 • activitate dependenta la functia de baza
  orice activitate dependentă care este declarată astfel de persoana fizică, în conformitate cu prevederile legii
 • activitate independenta
  orice activitate desfășurată cu regularitate de către o persoană fizică, alta decât o activitate dependentă
 • activitatea comercială
  presupune cumpărarea și revânzarea mărfurilor, mărfurile fiind considerate bunuri cumpărate pentru a fi revândute
 • activitatea curenta
  cuprinde activitatea de exploatare si activitatea financiara; din activitatea curenta fac parte acele activitati intreprinse ca parte a obiectului de activitate, precum si cele care deriva din acestea
 • activitatea de control
  reprezinta o componenta importanta a procesului de conducere, asigurand transpunerea in viata cat mai corect a previziunilor privind investitiile. Abaterile fata de previziuni pot fi punct de plecare al actiunilor de corectie. In domeniul investitiilor, controlul este realizat ante /(...)
 • activitatea de exploatare
  inglobeaza principalele activitati producatoare de venit ale intreprinderilor, precum si alte activitati ce nu sunt activitati de investitie sau finantare. In categoria fluxurilor de numerar provenite din activitatile de exploatare se incadreaza: incasarile in numerar din vanzarea de bunuri si(...)
 • activitatea de finantare
  activitatea ce consta in schimbari ale dimensiunii si competentei capitalului propriu si datoriilor unei intreprinderi. In aceasta categorie se incadreaza: incasarile in numerar ca urmare a emisiunii de actiuni, platile de numerar catre actionari pentru a achizitiona sau rascumpara actiunile(...)
 • activitatea de investitie
  consta in achizitionarea si instrainarea de active pe termen lung. In aceasta categorie sunt incadrate: platile in numerar pentru achizitionarea de terenuri si mijloace fixe, active necorporale si alte asemenea active pe termen lung, platile in numerar generate de constructiile realizate in(...)
 • activitatea de producție și comercializare
  reprezintă pentru oricare firmă, indiferent de forma de proprietate, rațiunea de a exista, respectiv de a produce bunurile necesare satisfacerii unor nevoi sociale
 • activitatea extraordinara
  se refera la evenimente sau tranzactii diferite de activitatea curenta a intreprinderii. Operatiunile extraordinare au un caracter nerepetitiv, accidental. Ele nu apar in cadrul activitatii intreprinderii frecvent sau cu regularitate.
 • activul
  reprezinta o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere (ACTIV=CAPITAL PROPRIU + DATORII)
 • activul net contabil
  reprezinta excedentul tuturor bunurilor si creantelor unor intreprinderi asupra tuturor datoriilor ale acesteia. mai poarta denumirea si de: patrimoniul net, situatia neta, avutia firmei in valori contabile
 • activul net corectat (corijat)
  are drept scop eliminarea limitelor activului net contabil si de a da o dimensiune valorii intreprinderii mai aproape de realitatea economica. El presupune analiza critica a fiecarui element de calcul in functie de realitatea concreta si de valoarea acesteia din chiar momentul evaluarii.(...)
 • actul constitutiv
  poate sa fie in funcție de forma de societate comercială: numai contract de societate, în cazul societății în nume colectiv și în comandită simplă contract de societate și statut, în cazul societății pe acțiuni, societății în comandită pe acțiuni și societății cu(...)
 • actul juridic civil
  reprezintă o manifestare de voință făcută cu intenția de a produce efecte juridice, respectiv de a naște, modifica ori stinge un raport juridic civil concret.
 • actul juridic cu titlu gratuit
  este acela prin care se procură un folos patrimonial, fără a se urmări obținerea altui folos patrimonial în schimb. in definiția Codului civil, „Contractul gratuit sau de binefacere este acela în care una din părți voiește a procura, fără echivalent, un avantaj celeilalte”. (...)
 • actul juridic cu titlu oneros
  este acela în care, în schimbul folosului patrimonial procurat de o parte celeilalte, se urmărește obținerea altui folos patrimonial Codul civil prevede: “ Contractul oneros este acela în care fiecare parte voiește a-și procura un avantaj“. exemplu, acte cu titlu oneros:(...)
 • actul modificator al actului constitutiv
  modificarea actului constitutiv se realizează prin voința asociațiilor, formulată în cadrul adunărilor generale. Astfel: în cazul societății pe acțiuni și în comandită pe acțiuni decizia poate aparține doar Adunării generale extraordinare a acționarilor; în cazul(...)
 • acuratetea informatiei
  determina valoarea informatiei si se refera la reflectarea exacta a realitatii, atat cantitativ cat si calitativ
 • adevar constructie
  are în vedere faptul că informația contabilă este produsă în baza unei rețete, cea aprincipiilor și a normelor (standardelor contabile) ca bază de referință. în aceste condiții, datele de reflectare a realității reprezintă materia primă, care prin prelucrare se transformă în produsul de(...)
 • adevar reflectare
  vizează relația dintre obiect și reprezentarea sa. Observarea și redarea obiectului trebuie să se în scrie în cerințele unei imagini fidele. în acest scop documentele justificative prin care se asigură informația de intrare pentru construirea adevărului trebuie să conțină date reale și(...)
 • administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat
  pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat, competența revine acelui organ fiscal, județean, local sau al municipiului București stabilit prin ordin al ministrului economiei și finanțelor, la propunerea președintelui(...)
 • administrarea societatii
  voința oricărei societăți comerciale este exprimată de adunarea generală, dar este adusă la îndeplinire prin organele de execuție, care realizează administrarea (gerarea) societății. indiferent de forma ei juridică poate fi administrată de unul sau mai mulți administratori.(...)
 • administratia fiscala
  institutia publica ce are drept obiectiv colectarea impozitelor, de asa maniera incat unele activitati sa fie stimulate si altele franate
 • administratorul judiciar
  este persoana fizică sau juridică, practician în insolvență, autorizat în condițiile legii, desemnat să exercite atribuțiile prevăzute la art. 20 din legea 85/2006 în perioada de observație și pe durata procedurii de reorganizare;
 • adoptarea deciziei financiare
  presupune un act de alegere a solutiei optime din multimea solutiilor posibile. Alegerea respectiva are la baza o motivatie complexa care merge de la consecintele obiective determinate in mod stiintific de analiza informationala pana la interesele economice si sociale individuale si(...)
 • adunarea constitutiva
  in cazul constituirii societății prin subscripție publică (posibilă doar la societatea pe acțiuni și societatea în comandită pe acțiuni) prima adunare la care participă subscriitorii de acțiuni poartă denumirea de adunare constitutivă (fiind menită a pune bazele desfășurării activității(...)
 • adunarea extraordinara
  se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru a se lua o hotărâre în probleme ce au caracter deosebit, cum ar fi: prelungirea duratei societății, mărirea sau reducerea capitalului social; schimbarea obiectului ori formei societății; mutarea sediului; fuziunea cu alte societăți;(...)
 • adunarea generala
  ca organ de deliberare, adunarea generală este chemată să decidă, atât asupra unor probleme obișnuite pentru viața societății, cât și asupra unor probleme deosebite, care vizează elemente fundamentale ale societății comerciale. pornind de la acest criteriu distingem între adunări(...)
 • adunarea ordinara
  se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheiereaexercițiului financiar se ține la sediul societății și în localul indicat în convocare poate să discute și să decidă asupra oricărei probleme înscrise în ordinea de zi. competențe: să(...)
 • adunarea speciala
  valabile doar în cazul societăților de capitaluri (societatea pe acțiuni și societatea în comandită pe acțiuni) sunt adunări ce cuprind gruparea acționarilor ce dețin categorii aparte de acțiuni. astfel, Legea nr. 31/1990 republicată, distinge între adunarea specială a(...)
 • afaceri publice
  (public affairs) - reprezinta activitatea de stabilire si mentinere de relatii intre institutii ale statului si comunitati locale in scopul influentarii vietii publice.
 • afiliere la o firma de audit
  o întreprindere, indiferent de forma sa juridică, care este legată de firma de audit prin deținere in comun, control sau mangement comun
 • afirmatii
  declarații ale conducerii, explicite sau de alta natură, care sunt cuprinse în situațiile financiare.
 • agentie de turism
  se intelege orice persoana care, in nume propriu sau in calitate de agent, intermediaza, ofera informatii sau se angajeaza sa furnizeze persoanelor care calatoresc individual sau in grup, servicii de calatorie, care includ cazarea, transportul aerian, terestru sau maritim, excursii organizate(...)
 • alt auditor
  un auditor, altul decât auditorul principal, care are responsabilitatea de a raporta asupra informațiilor financiare ale unei componente care sunt incluse în situațiile financiare auditate de către auditorul principal. Alți auditori includ firmele afiliate, indiferent dacă folosesc(...)
 • alte creante
  sunt reprezentate de creantele generate de relatiile de decontare ale intreprinderii cu personalul, bugetul statului, alte organisme publice, asigurarile sociale, protectia sociala, debitori diversi etc.
 • alte creante imobilizate
  in aceasta categorie includem garantiile si cautiunile depuse de intreprindere la terti in vederea garantarii bunei executii a unor obligatii
 • alte datorii
  reprezinta datoriile fiscale, salariile, sociale ale intreprinderii fata de bugetul statului (impozite si taxe), fata de personalul angajat (salariile si alte drepturi asimilate), fata de asigurarile sociale (contributia la asigurarile sociale), fata de asociati (capital de rambursat,(...)
 • alte forme de contabilitate
  Programele de calcul computerizat permit prelucrarea datelor ciclului contabil, in urma unei singure introduceri a acestora in baza de date, de regula pe baza articolului sau formulei contabile redactata fie direct pe documentele justificative ( primare sau centralizatoare) fie pe un document(...)
 • alte imobilizari necorporale
  includ costurile efectuate pentru achizitionarea drepturilor de exploatare a unui bun, activitate sau serviciu in cazul altor imobilizari necorporale. Acestea includ active nenominalizate in grupele mentionate, cum ar fi: programele informatice create de intreprindere sau achizitionate de la(...)
 • alte informatii
  informații financiare sau nefinanciare (altele decât situațiile financiare sau raportul auditorului asupra acestora) incluse – fie ca urmare a legii sau pentru că așa se obișnuiește – în raportul anual.
 • alte instalatii, utilaje si mobilier
  includ active nenominalizate in grupele mentionate, cum ar fi: mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale
 • alte investitii financiare
  sunt reprezentate de actiuni cotate si necotate, obligatiuni emise si rascumparate, obligatiuni cotate si necotate achizitionate de intreprindere in vederea obtinerii de venituri financiare intr-un termen scurt
 • alte rezerve
  pot fi constituite facultativ pe seama beneficiilor și din alte surse, cum sunt primele legate de capital, fiind destinate acoperirii pierderilor, creșterii capitalului social, acordării de dividende și în anii de exercițiu financiar care se încheie cu pierderi, pentru răscumpărarea(...)
 • alte titluri
  reprezinta titluri de valoare pe care intreprinderea le va detine o perioada mai mare de 12 luni. In aceasta categorie sunt incluse actiuni cotate si necotate detiunte numai pentru dividende, obligatiuni, titluri de stat etc. detiunte pentru incasarea dobanzilor. Tot aici includem titlurile de(...)
 • alte titluri imobilizate
  include titlurile de valoare, altele decat categoriile mentionate, pe care intreprinderea le detine si nu are nici intentia, nici posibilitatea sa le revanda
 • ambalajele
  sunt bunuri utilizate in scopul protectiei pe timpul transportului sau depozitarii diverselor active
 • ameninţare de autoexaminare (autorevizuire)
  reprezinta ameninţarea ca un profesionist contabil să nu reevalueze corespunzător rezultatele unui raţionament anterior sau ale unui serviciu prestat de profesionistul contabil sau de o altă persoană din cadrul firmei profesionistului contabil sau din cadrul organizaţiei angajatoare, pe care(...)
 • ameninţare de familiaritate
  ameninţarea ca, din cauza unei relaţii prea lungi sau prea strânse cu un client sau cu un angajator, un profesionist contabil să fie prea îngăduitor cu interesele acestora sau cu acceptarea activităţii lor;
 • ameninţare de favorizare
  ameninţarea ca un profesionist contabil să promoveze poziţia unui client sau a unui angajator până în punctul în care obiectivitatea profesionistului contabil este compromisă;
 • ameninţare de interes personal
  reprezinta ameninţarea ca un interes financiar sau de altă natură să influenţeze în mod necorespunzător judecata sau conduita profesionistului contabil;
 • ameninţare de intimidare
  ameninţarea ca un profesionist contabil să fie împiedicat să acţioneze obiectiv din cauza presiunilor reale sau presupuse, inclusiv deîncercările de a exercita o influenţă excesivă asupra profesionistului contabil.
 • amortizarea
  prin amortizare se intelege recuperarea treptata a cheltuielilor facute cu achizitionarea capitalului fix, prin includerea unei parti din aceste cheltuieli in costul produselor la a caror fabricare participa, in functie de durata lui de utilizare. Este o alocare conventionala, matematica,(...)
 • amortizarea accelerata
  presupune ca jumatate din valoarea contabila a mijlocului fix sa se includa in cheltuieli in primul an de functionare, iar restul sa se imparta in mod egal pe parcursul anilor de functionare ramasi (vezi metoda amortizarii lineare). de mentionat ca aplicarea acestei metode de(...)
 • amortizarea capitalului
  constă în rambursarea depunerilor către acționari fără ca prin aceasta să se reducămărimea capitalului social. Rambursarea se face din rezervele disponibile constituite sau prin afectarea unei părți din beneficiu. Ca reglementare, amortizarea capitalului se efectuează în virtutea unei(...)
 • amortizarea degresiva
  conduce la anuitati mai mari in primii ani ai duratei de viata utila si mai mici in ultimii ani, cand oricum cresc cheltuielile de intretinere ale mijloacelor fixe. este deci o modalitate mai apropiata de conditiile reale, dar care necesita un sistem de calcul mai complex. (...)
 • amortizarea dublului declin
  Amoi = Valoarea amortizabila x Cota dublului declinCota dublului declin = Cota lineara * 2Cota lineara = 100 / n Unde: Amoi - amortizarea in anul "i" n - perioada de amortizare
 • amortizarea în faza unica sau rambursarea integrala a împrumutului la încheierea
  presupune ca la sfârsitul fiecarui an sa se plateasca doar dobânzi asupravolumului total al împrumutului.Aceasta metoda de amortizare este dublata, de regula, de constituirea treptata a unui fond de rambursare (sinking found) care se plaseaza de catre socie tate pentru a aduce remuneratii,(...)
 • amortizarea lineara
  presupune desfasurarea in cote egale, pe tot parcursul duratei de functionare a valorii contabile de intrare a activului imobilizat. cota procentuala se stabileste proportional cu numarul anilor cat trebuie sa functioneze activul respectiv. pasii de urmat in aplicarea acestei(...)
 • amortizarea prin anuitati constante si amortizari variabile
  anuitatea reprezinta suma de bani platita anual, pe operioada determinata, de catre un debitor pentru rambursarea capitalului împrumutat si plata dobânzilor aferente.Pentru ca anuitatile sa ramâna constante, partea reprezentând capitalul rambursat creste în fiecare an în timp ce partea(...)
 • amortizarea prin anuitati variabile si amortizari constante (prin serii egale)
  presupune rambursarea anuala a unor transe egale din împrumut (un numar egal de obligatiuni).în acest caz capitalul rambursat este egal în fiecare an iar suma dobânzii scade de la un an la altul. Amortizarea se determina ca raport între valoarea împrumutului si durata acestuia.
 • amortizarea proportionala capacitatii de productie
  Amoi = Valoarea de intrare * Productia in anul i / Productia totala estimata Unde: Amoi - amortizarea in anul i Exemplu:Valoare de intrare = 100.000 u.m.Durata de functionare = 3 aniQ1 = 350 bucQ2 = 400 bucQ3 = 450 buc--------------------Qt = 1200 bucAmortizarea in anul 1 : 100.000(...)
 • amortizarea SOFTI sau suma anilor de functionare
  Amoi = Valoarea de intrare * ( n + 1 - i ) / Sum (i) Exemplu:Valoare de intrare = 100.000 u.m.Durata de functionare = 3 aniAmortizarea in anul 1: 100.000 * 3 / 1+2+3Amortizarea in anul 2: 100.000 * 2 / 1+2+3Amortizarea in anul 3: 100.000 * 1 / 1+2+3
 • analiza calitativă
  urmărește esența fenomenului, însușirile sale esențiale, factorii care sunt de aceeași natură cu fenomenul analizat. în procesul de analiză, potrivit principiului descompunerii în trepte, se trece de la o esență mai puțin profundă către alta mai profundă, având, deci, loc un proces de(...)
 • analiza cantitativă
  presupune cercetarea fenomenului prin determinări comensurative exprimate prin greutate, volum, suprafață, număr, durată etc.în determinarea modificării fenomenelor și cuantificarea (măsurarea) influenței factorilor asupra fenomenelor analizate, sunt utilizate metodele matematice. Subliniem(...)
 • analiza concomitentă sau curentă
  constă în secționarea unui fenomen și presupune urmărirea sa pe fragmente, cu condiția menținerii unității fenomenului. Raportarea analizei la fiecare fragment urmărit, indiferent de fracțiunea de timp considerată, readuce în actualitate tipul de analiză post-factum.
 • analiza diagnostic
  permite aprecieri asupra performanțelor economico-financiare ale unei întreprinderi, asupra unei structuri de tipul funcțiilor acesteia, asupra centrelor de responsabilitate sau a unui segment al activității întreprinderii
 • analiza dinamica
  evidentiaza evolutia echilibrului financiar însa nu indica amploarea acestuia, astfel încât cele doua tipuri de analiza (statica si dinamica) sunt complementare si trebuie practicate simultan.Pentru ca analiza echilibrului financiar sa aiba caracter dinamic ea trebuie sa urmareasca miscarile(...)
 • analiza economico-financiara
  reprezinta un ansamblu de concepte, tehnici si instrumente de tratare a informatiilor cu scopul diagnosticarii starii unei entitati economice, a aprecierii nivelului calitativ al performantelor acesteia in conditiile existentei unui mediu concurential dinamic tratează corelațiile(...)
 • analiza externa
  se efectuează de partenerii externi. în fundamentarea deciziilor lor, partenerii externi ai întreprinderii se bazează pe informațiile furnizate de analiza financiară (diagnosticul financiar extern). Exemplul clasic îl constituie procedura utilizată de bănci pentru studierea cererilor(...)
 • analiza financiară
  urmarește să evidențieze, pe de o parte, modalitățile de realizare a echilibrului financiar pe termen lung și pe termen scurt (obiectiv al analizei pe bază de bilanț) și, pe de altă parte, treptele de acumulare bănească, de rentabilitate ale activității întreprinderii (obiectiv al analizei pe(...)
 • analiza incrucisata
  considera ca determinarea unor indicatori nu are nici o semnificatie fara comparatia cu rezultatele altor intreprinderi din cadrul aceleiasi ramuri economice
 • analiza informationala financiara
  este o etapa a procesului decizional deosebit de complexa. Ea reprezinta o actiune logica de cunoastere a realitatii economice cu ajutorul unor metode si instrumente de culegere, stocare, prelucrare si interpretare a informatiilor adecvate fenomenului financiar. Totodata, pornindu-se de la(...)
 • analiza interna
  are un caracter parctic, facilitatea efectuării acesteia rezidă din faptul că analistul are o poziție privilegiată deoarece beneficiază de o serie de informații despre întreprinderea analizată. Pe baza acestor informații, analistul poate detecta stările de dezechilibru din diferite domenii ale(...)
 • analiza macroeconomica
  presupune studierea fenomenelor la nivelul economiei naționale sau al economiei mondiale (conjunctura internă și internațională, legislație și reglementări, factori demografici, de cultură și credință, nivel de dezvoltare, probleme sociale, factori climaterici etc.), operând preponderent cu(...)
 • analiza mezoeconomica
  studiază fenomenele și procesele la nivelul sectorului sau al ramurii de activitate în scopul evidențierii poziției firmei pe piață, a capacității concurențiale a acesteia etc.
 • analiza microeconomica
  cercetează fenomenele economico-financiare la nivelul întreprinderii sau al compartimentelor funcționale din cadrul structurii sale organizatorice. Acest tip de analiză centrată la scara întreprinderii, vizează relevarea comportamentului acesteia privind realizarea produselor, lucrărilor și(...)
 • analiza multivariata
  considera impactul in timp al mai multor indicatori, corelati in anumite proportii, folosind tehnici statistice de tipul analizei regresiei sau a discriminantului multiplu.
 • analiza pe termen lung
  operează cu date care depășesc termenul de un an, utilizând în acest scop modele de tip statistic sau stocastic. în țările cu economie de piață, se operează frecvent, la nivel microeconomic cu modele în care intervalul de timp analizat este de 3-5 ani.
 • analiza pe termen scurt
  servește managementului întreprinderii pentru conducerea operativă a activității pe perioade de timp de până la un an de zile. Acest tip de analiză operează preponderent cu modele de tip determinist.
 • analiza post-factum
  furnizează informații privind încadrarea sau neîncadrarea rezultatului obținutîn limitele estimate ca fiind normale (inclusiv în nivelurile programate). Aprecierea în sine nu poate fi considerată ca fiind și suficientă, dacă nu sunt luate în considerare și măsurile menite a contribui la(...)
 • analiza previzională sau prospectivă
  presupune determinarea evoluției viitoare a unui fenomen economic pe baza cercetării factorilor (a relațiilor de cauzalitate), a acțiunii lor în perspectivă (inclusiv cu luarea în considerare și a altor factori decât cei cunoscuți). constituie o etapă premergătoare în elaborarea(...)
 • analiza statica
  furnizeaza informatii referitoare la trei aspecte esentiale în urmarirea echilibrului financiar:-structura patrimoniului si evolutia sa în timp;-corela tia între lichidit atile cumulate ale întreprinderii si scadentale anticipate la oanumita data;-gradul de adecvare a structurii(...)
 • analiza tehnico-economica
  îmbină caracterul tehnic cu cel economic. Acțiunea de creștere a producției fizice este rezultatul unei analize tehnico-economice efectuate de specialiști cu cunoștințe tehnice și economice (în mod similar, pot fi tratate și acțiunile care vizează la nivel de produs reducerea costului sau cele(...)
 • analiza tendintei
  considera ca determinarea unor indicatori nu are nici o semnificatie fara comparatia cu valorile anterioare ale acestuia
 • analiza univariata
  presupune studiul unor indicatori intr-un anumit moment in timp si care determina concluzii pe baza comparatiilor. Studiul acestor indicatori permite elaborarea unei imagini asupra performantelor agentilor economici precum si asupra pozitiei financiare a acestora, fiind des utilizati in(...)
 • anatocismul
  sau dobânda la dobândă este acea înțelegere prin care părțile contractante convin ca dobânda să se capitalizeze, adică să se adauge la suma datorată și să se calculeze din noua dobândă. literatura de specialitate a opinat că anatocismul este permis în materie comercială (...)
 • angajament de audit
  solicită exprimarea unei opinii asupra unor informații financiare de către un auditor financiar de practică publică. Asumarea angajamentului de audit impune ca auditorii financiari profesioniști de practica publică să fie lipsiți de orice interes ca fiind incompatibil cu principiile(...)
 • angajamentele patrimoniale
  sunt corespunzătoare obligațiilor pe care întreprinderea trebuie să le onoreze la o anumită scadență, acestea fiind înregistrate în pasivul bilanțului; din punct de vedere al originii lor, angajamentele pot fi consecința unor decizii voluntare sau a unor obligații impuse întreprinderii(...)
 • angajamentul bugetar
  este orice act prin care o autoritate competentă, potrivit legii, afectează fonduri publice unei anumite destinații, în limita creditelor bugetare aprobate.
 • angajamentul bugetar individual
  un angajament specific unei anumite operațiuni noi care urmează să se efectueze.
 • angajamentul legal
  este o fază din procesul execuției bugetare, reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar putea rezulta o obligație pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public. se prezintă sub formă scrisă, se semnează de către ordonatorul de credite și ia forma unui contract(...)
 • angajatii
  sunt principali furnizori de muncă, ce apelează la informații care converg către profitabilitatea și continuitatea activității, care le sunt utile în aprecierea capacității întreprinderii de oferi remunerații, pensii, participarea la profit, premii, precum și alte aspecte sociale (locuri de(...)
 • animalele
  aceasta clasa include animale si pasari nascute sau cele tinere de orice fel (vitei, miei, purcei, manji si alltele), crescute si folosite pentru reproductie, animale si pasari la ingrasat pentru a fi valorificate, colonii de albine, precum si animale pentru productia de lana, lapte si(...)
 • anomalie
  in auditul financiar reprezinta o informație financiară deformată datorită unor erori sau fraude
 • antecalculatiile
  sunt acelea care se elaboreaza inainte de desfasurarea proceselor si fenomenelor economice la care se refera .Scopul fiind previzionarea unor indicatori care stau la baza adoptarii deceziilor privind desfasurarea proceselor si fenomenelor respective.in categoria antcalculatiilor sunt cuprinse(...)
 • antecontractul
  este un act juridic de formație bilaterală, un contract, chiar dacă există obligații doar pentru promitent (de exemplu, o persoană se obligă față de alta să-i vândă un anumit imobil). această promisiune unilaterală prezintă un caracter sinalagmatic, care rezultă din următoarele două(...)
 • antrepozit fiscal
  d.p.d.v al accizelor - este locul aflat sub controlul autorității fiscale competente, unde produsele accizabile sunt produse, transformate, deținute, primite sau expediate în regim suspensiv de către antrepozitarul autorizat, în exercițiul activității sale.
 • aparat fiscal
  a.f. cuprind organele specializate care pun in miscare mecanismul fiscal in scopul realizarii obiectivului final , adica urmarirea si perceperea veniturilor bugetare
 • aport in creante
  aporturile in creante au regimul juridic al aporturilor in natura, nefiind admise la societatile pe actiuni care se constituie prin subscriptie publica si nici la societatile in comandita pe actiuni si societatile cu raspundere limitata. aporturile in creante sunt liberate, potrivit(...)
 • aport in industrie
  constă, în terminologia legii, în munca sau activitatea pe care asociatul promite să o efectueze în societate, având în vedere competența și calificarea sa. aportul în prestații este permis numai asociaților din societatea în nume colectiv și asociaților comanditați din societatea(...)
 • aport in natura
  are ca obiect anumite bunuri imobile (clădiri, instalații etc.), bunuri mobile corporale (materiale, mărfuri etc.) sau incorporale (creanțe, fond de comerț etc.). sunt admise la toate formele de societate comercială. se realizează prin transferarea drepturilor corespunzătoare(...)
 • aport in numerar
  are ca obiect o sumă de bani pe care asociatul se obligă să o transmită societății. intrucât sumele de bani sunt indispensabile începerii activității comerciale, aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea societății comerciale, indiferent de forma ei. aportul la(...)
 • aportul
  reprezinta valoarea pe care asociatii si/sau actionarii se angajeaza sa o aduca la societate si este de doua feluri: in bani si in natura sub forma diferitelor categorii de active imobilizate sau de active circulante] această noțiune are un sens juridic și unul etimologic: (...)
 • argumentul concentrarii puterii
  este strict legat de urmatoarele argumente: argumentul conglomeratelorargumentul hazardului moral si argumentul conflictului de interes și se bazează pe evitarea abuzului potențial în cadrul funcțiunilor publice. în concluzie, trebuie menționat că supravegherea bancară joacă un rol(...)
 • argumentul conflictului de interes
  se bazează pe posibilitatea ca supravegherea sistemului bancar să conducă Banca Centrală într-o politică monetară mai puțin restrictivă. Argumentul esențial este, că menținerea stabilității financiare poate implica, uneori, ajutor financiar din partea Băncii Centrale pentru băncile(...)
 • argumentul conglomeratelor
  evidențiază faptul că legături mai strânse se dezvoltă gradual între bănci, companii pe acțiuni, societăți de asigurări, în defavoarea vechilor contracte. Tipuri de intermediari sunt în competiție pe aceleași piețe. în aceste condiții supravegherea sectorială poate fi mai puțin efectivă(...)
 • argumentul hazardului moral
  în favoarea separării este legat de rolul băncilor centrale în managementul crizelor având ca origine responsabilități în supraveghere. Astfel Banca Centrală poate salva băncile în lipsă de lichidități (prin manipularea ratei dobânzii) pentru a acoperi posibile nereguli din activitatea(...)
 • argumentul independentei si al expertizei
  evidențiază calitatea contribuției Băncilor Centrale în realizarea stabilității financiare. Independența autorității de supraveghere de interferență politică este foarte importantă. în unele țări în curs de dezvoltare, așa-numitele „credite politice” (credite acordate sub presiunea(...)
 • argumentul riscului sistemic
  se bazează pe relația dintre controalele prudențiale asupra intermediarilor financiari și evaluarea riscului pentru întreg sistemul financiar. Chiar și în alte țări unde separarea supravegherii de bancă centrală a fost implementată, precum Marea Britanie, Japonia, Canada, Băncile(...)
 • argumentul sinergiei informationale
  relevă importanța informației confidențiale colectată în scopul supravegherii, care poate fi esențială pentru conducerea politicii monetare. Băncile Centrale accesează „informația prudențială” mai ales în monitorizarea la nivel macroeconomic. Analize efectuate pentru statele Unite(...)
 • aria de aplicabilitate a unei misiuni de audit
  reprezintă o preocupare majoră a auditorului în stabilirea căreia trebuie să aibă în vedere cerințele ISA, ale organismelor profesionale relevante, cerințele legislative și de reglementare și acolo unde este cazul, cerințele prevăzute în termenii misiunii și cerințele de raportare
 • aria de aplicabilitate a unei revizuiri
  procedurile de revizuire care sunt considerate necesare în împrejurările date pentru atingerea obiectivului unei revizuiri.
 • aria de aplicabilitate a unui audit
  procedurile de audit care, în baza raționamentului auditorului și a Standardelor Internaționale de Audit, sunt considerate a fi adecvate în împrejurările date pentru atingerea obiectivului unui audit.
 • articolul contabil
  este format din explicatia descriptiva a operatiunilor in cauza si elementele formulei contabile
 • asertiune privind conturile anuale
  in auditul financiar reprezinta totalitatea criteriilor reținute de conducerea întreprinderii pentru elaborarea situațiilor financiare, care se pot clasa în: existență: un activ sau o datorie există la un moment dat; exhaustivitate: toate activele, datoriile,(...)
 • asertiuni manageriale
  afirmațiile (declarațiile) implicite sau explicite ale managementului în ceea ce privește categoriile de operațiuni și conturile din situațiile financiare asociate acestora.
 • asigurare rezonabila
  informațiile auditate nu sunt deformate de erori semnificative ceea ce înseamnă o asigurare ridicată dar nu absolută. este un concept în legătură directă cu totalitatea probelor de audit necesare pentru ca auditorul să poată concluziona că nu există denaturări semnificative în(...)
 • asistenti
  personalul implicat într-un audit individual, altul decât auditorul
 • asociatiile familiale
  se pot înființa la inițiativa unei persoane fizice și se constituie din membrii de familie ai acesteia care locuiesc în aceeași localitate își desfășoară activitatea în conformitate cu Legea nr. 507/2002 și cu respectarea legislației în vigoare. autorizația pentru desfășurarea(...)
 • asociatiile si fundatiile
  potrivit legii, scopul înființării asociațiilor și fundațiilor este desfășurarea unei activități dezinteresate, fără obținerea unui profit. asociațiile și fundațiile nu pot avea calitatea de comerciant. potrivit Ordonanței nr. 26/2000, asociațiile și fundațiile pot săvârși(...)
 • asociere frauduloasa
  efort de cooperare între angajați pentru a deposeda o întreprindere de mijloace bănești, stocuri sau alte active.
 • asocierea auditorului cu informatiile financiare
  un auditor este asociat cu informațiile financiare atunci când auditorul anexează un raport la acele informații sau consimte ca numele auditorului să fie folosit într-o relație profesională.
 • aspecte de audit care sunt in interesul guvernantei
  acele aspecte care apar într-un audit al situațiilor financiare și care, în opinia auditorului, sunt deopotrivă importante și relevante pentru cei însărcinați cu guvernanța în procesul de supervizare a raportării financiare și de publicare. Aspectele de audit care sunt în interesul celor(...)
 • aspecte privind mediul inconjurator
  inițiativele menite să prevină, reducă sau să remedieze pagubele cauzate mediului înconjurător, sau să asigure conservarea resurselor regenerabile și neregenerabile (astfel de inițiative pot fi cerute de legislația sau reglementările privind protecția mediului înconjurător, sau prin(...)
 • atributiile judecatorului-sindic
  conform legislatiei in vigoare atributiile judecatorului-sindic sunt: darea hotararii de deschidere a procedurii; judecarea contestatiei debitorului impotriva cererii introductive a creditorilor pentru inceperea procedurii; desemnarea administratorului(...)
 • atributiile si responsabilitatile conducatorului departamentului de audit intern bancar
  coordonatorul departamentului de audit intern răspunde de: 1) dezvoltarea și menținerea unui program de asigurare a calității și îmbunătățirea activității de audit intern; 2) monitorizarea și evaluarea eficienței programului de asigurare a calității auditului(...)
 • atributiile unui consultant expert contabil
  Analizeaza solicitarile clientilor din portofoliul alocat, pe probleme de contabilitate si fiscalitate si formuleaza raspunsuri si recomandari Propune solutii pentru rezolvarea problemelor ridicate de clienti Analizeaza actele normative nou aparute si participa la formularea(...)
 • atribuții principale CAPI
  a) dezbate planurile strategice de dezvoltare în domeniul auditului public intern și emite o opinie asupra direcțiilor de dezvoltare a acestuia;b) dezbate și emite o opinie asupra actului normativ elaborat de UCAAPI în domeniul auditului public intern; c) dezbate și avizează raportul anual(...)
 • atribuții principale UCAAPI
  a) elaborează, conduce și aplică o strategie unitară în domeniul auditului public intern și monitorizează la nivel național această activitate; b) dezvoltă cadrul normativ în domeniul auditului public intern;c) dezvoltă și implementează proceduri și metodologii uniforme, bazate pe(...)
 • audit
  v.1 - in general prin audit se intelege examinarea profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente prin raportare la un criteriu de calitate care poate fi un standard sau o norma v.2 - prin audit se înțelege examinarea profesională(...)
 • audit contractual
  reprezintă relația contractuală privind executarea lucrărilor specifice de audit cu privire la atestarea informației contabile cuprinse în situații financiare. auditul contractual are la bază Ordonanța Guvernului nr. 65/1994. obiective: certificarea unor(...)
 • audit de eficacitate sau audit al performanței
  examinează corectitudinea criteriilor stabilite pentru implementarea obiectivelor și sarcinile entității publice, evaluează rezultatele și apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele.Auditul de eficacitate constă în: diagnosticul, aprecierea metodelor, procedurilor,(...)
 • audit financiar
  v.1. reprezinta orice interventie in contabilitatea unei entitati cu caracter de control, analiza, studiu etc., efectuata de un specialist care indeplineste concomitent toate criteriile si conditiile specifice conceptului de audit in general (nu este un audit reglementat) v.2.(...)
 • audit intern
  este o activitate independentă și obiectivă care dă unei organizații o asigurare în ceea ce privește gradul de control asupra operațiunilor, o îndrumă pentru a-i îmbunătăți operațiunile și contribuie la adăugarea unui plus de valoare. Reprezinta serviciul de control intern al(...)
 • audit intern bancar
  activitate independentă, destinată îmbunătățirii activității instituțiilor de credit, fie printr-o examinare obiectivă a modului de realizare a administrării riscurilor, sistemului de control intern și proceselor de conducere ale instituțiilor de credit, în scopul furnizării unei(...)
 • audit legal
  reprezintă îndeplinirea obligațiilor cu privire la supravegherea gestiunii întreprinderii patrimoniale, verificarea și certificarea bilanțului contabil. Această activitate este realizată de cenzori potrivit dispozițiilor legale, pe baza mandatului acceptat și confirmat de Adunarea Generală a(...)
 • audit public intern
  activitatea funcțional independentă și obiectivă, care dă asigurări și consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor publice, perfecționând activitățile entității publice; ajută entitatea publică să își îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și(...)
 • audit statutar (extern)
  prin audit statutar se înțelege examinarea efectuată de un profesionist contabil competent și independent asupra situațiilor financiare ale unei entități în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare și complete a poziției și situației financiare precum și a(...)
 • auditor al grupului
  auditor/ul(ii) statutar(i) sau firm/a(ele) de audit care efectuează auditul statutar al situatiilor financiare anuale consolidate;
 • auditor cu experienta
  persoană fizică (din interiorul sau din afara firmei) care dispune de o cunoaștere rezonabilă a (a) procesului de audit, (b) Standardelor Internaționale de Audit șicerințelor legale și de reglementare aplicabile, (c) mediului de afaceri în care operează entitatea și (d) aspectelor(...)
 • auditor dintr-o terta tara
  o persoană fizică ce efectuează audituri ale situatiilor financiare anuale si ale situatiilor financiare anuale consolidate ale unei companii înființată într-o terță țară
 • auditor existent
  auditorul situațiilor financiare ale perioadei curente.
 • auditor extern
  auditorul care nu face parte din structurile entității spre deosebire de auditorul intern care care face parte din structurile acesteia. rolul auditorului extern: obiectivul auditării situațiilor financiare de catre un auditor extern este acela de a avea o opinie a(...)
 • auditor financiar angajat
  este acea persoana ce  poate să presteze servicii de audit financiar în orice ramură (industrie, comerț sectorul public sau învățământ).
 • auditor financiar de practica publica
  este fie partener sau persoană într-o firmă (cabinet) care oferă servicii profesionale (audit, fiscalitate, consultanță) și/sau este implicat într-o societate care are responsabilități de conducere. Termenul este utilizat și pentru a desemna o societate de audit financiar care își desfășoară(...)
 • auditor financiar profesionist
  este acea persoană care lucrează în practica publică (unic profesionist, într-o asociație sau societate) sau în industrie, comerț, sectorul public sau învățământ“
 • auditor independent
  furnizează informații și face recomandări pentru menținerea integrității și eficienței situațiilor financiare utilizate de instituții financiare pentru solicitări de credit și acționarilor pentru obținerea de capital.
 • auditor intern
  oferă garanția unui sistem eficient de control intern care contribuie la credibilitatea informației financiare externe. trebuie să fie liber să verifice, să estimeze valoarea politicilor, a planurilor, aprocedurilor și a rapoartelor interne și externe.
 • auditor nou
  auditorul situațiilor financiare ale perioadei curente, acolo unde situațiile financiare ale situației precedente au fost auditate fie de un alt auditor (în acest caz auditorul nou mai este cunoscut și ca auditor succesor), fie auditul este un angajament nou de audit.
 • auditor precedent
  auditorul care a fost anterior auditorul unei entități și care a fost înlocuit de un auditor nou.
 • auditor principal
  auditorul care are responsabilitatea de a raporta asupra situațiilor financiare ale unei entități atunci când acele situații financiare includ informații financiare ale unei componente sau ale mai multor componente auditate de către un alt auditor.
 • auditor propus
  un auditor care este rugat să înlocuiască un auditor existent.
 • auditor succesor
  un auditor care înlocuiește un auditor existent (cunoscut, de asemenea,și ca auditor nou).
 • auditorii publici interni
  sunt funcționari publici sunt selectați și au drepturile, obligațiile și incompatibilitățile prevăzute de Statutul funcționarilor publici; numirea sau revocarea auditorilor interni se face de către conducătorul entității publice, respectiv de către organul colectiv de conducere, cu(...)
 • auditorul
  „ persoana care are calificarea și care este mandatat pentru a conduce toate componentele unui audit.” (își asumă responsabilitatea ultimă într-o misiune de audit) Nu aparține unei caste superioare și nu este investit cu nici o putere; Constată fapte; (...)
 • auditorul financiar
  trebuie să acționeze în conformitate cu Codul de etică al profesioniștilor contabili emis de IFAC. Principiile etice care guvernează întreaga responsabilitate profesională ale auditorilor sunt: independența, integritatea, obiectivitatea, competența profesională și atenție cuvenită,(...)
 • auditul de regularitate
  reprezintă examinarea acțiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale și metodologice, conform normelor legale.
 • auditul de sistem
  reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere și control intern, cu scopul de a stabili dacă acestea funcționează economic, eficace și eficient, pentru identificarea deficiențelor și formularea de recomandări pentru corectarea acestora;
 • auditul estimarilor contabile
  Estimarea contabilă - desemnează o evaluare aproximativă a sumei unui element în absența unei metode precise de măsurare (determinare). Cele mai frecvente estimări contabile se referă la: provizioane pentru deprecierea stocurilor și creanțelor; amortizarea(...)
 • auditul performanței
  examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor și sarcinilor entității publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor și apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele;
 • auditul situatiilor financiare
  obiectivul unui audit al situațiilor financiare este de a permite auditorului să exprime o opinie dacă situațiile financiare sunt întocmite, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru de raportare financiară aplicabil. Un audit al situațiilor financiare reprezintă o(...)
 • autofinantarea
  este cea mai raspândita forma de finantare si presupune ca întreprinderea sa îsi asigure dezvoltarea prin forte proprii, folosind drept surse o parte a profitului obtinut în exercitiul expirat si fondul de amortizare, urmarind atât acoperirea necesarului de înlocuire a activelor imobilizate(...)
 • autofinantarea de mentinere
  include sursele din care urmeaza sa se realizeze în viitor cheltuielile pentru mentinerea potentialului productiv, respectiv pentru reînnoirea mijloacelor de productie si acoperirea riscurilor de exploatare. Principalele surse de formare a autofinantarii de mentinere sunt amortizarile normale(...)
 • autofinantarea globala
  are doua componente: autofinantarea de mentinere si autofinantarea neta (vezi definitiile)
 • autofinantarea neta
  este partea din autofinantarea bruta din care se formeaza sursele proprii ale întreprinderii peste necesarul cerut de refacerea capitalurilor investite având ca efect o crestere a patrimoniului. Autofinantarea neta se constituie în principal din profitul net repartizat pentru fonduri proprii,(...)
 • autoritate fiscala competenta
  organul fiscal din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și serviciile de specialitate ale autorităților administrației publice locale, după caz, care au responsabilități fiscale
 • autoritatea de supraveghere
  este entitatea ce are ca obiectiv principal: menținerea stabilitatii și încrederea în sistemul bancar monitorizează și pote limita o serie de riscuri bancare, cum ar fi riscul de credit, riscul de piață, riscul de lichiditate, riscul operațional,(...)
 • autoritati competente
  autoritățile sau organismele desemnate prin lege care sunt responsabile pentru reglementarea și/sau supravegherea auditorilor statutari și a firmelor de audit sau pentru aspecte specifice ale acestora
 • avalul
  act prin care o terta persoana, distincta de tras, de tragator si de giranti, garanteaza plata la scadenta a unui efect de comert este garanția asumată de o persoană că titlul va fi plătit la scadență. persoana care-și asumă obligația de garanție se numește avalist, iar(...)
 • avans
  suma pe care utilizatorul o plateste finantatorului la semnarea contractului, sau la un termen de la semnare convenit de parti si pe care, in principiu, finantatorul o achita la randul sau catre furnizor
 • avansurile aferente imobilizari corporale
  includ imobilizarile in curs de executie (care nu au fost terminate) pentru nevoile proprii efectuate de intreprindere sau de terti, inclusiv sumele de bani achitate in contul activelor corporale
 • avansurile aferente imobilizari necorporale
  sunt active imobilizate care nu au fost terminate la sfarsitul exercitiului financiar, inclusiv sumele de bani achitate in contul activelor necorporale
 • avansurile de trezorerie
  reprezinta sumele virate la banci sau sume in numerar, puse la dispozitia personalului sau a tertilor, persoanelor juridice sau fizice, in vederea efectuarii unor plati in numele intreprinderii.
 • avansurile pentru cumparari de stocuri
  reprezinta sume de bani platite cu anticipatie furnizorilor in contul aprovizionarii cu bunuri si servicii
 • avantaje oferite de autofinantare
  -constituie un mijloc sigur de finantare, o sursa independenta si stabila de fonduri;-autonomia financiara asigurata prin autofinantare permite întreprinderii independenta de gestionare fata de organismele financiare si de credit;-asigura în
 • avantajele leasingului
  - nu modifica structura financiara a întreprinderii (capacitatea de îndatorare) ci numaiangajamentele de plata anuale. Capitalul propriu ramâne neangajat legal ceea ce lasa posibilitatea unor împrumuturi bancare;-leasingul acopera în înt
 • aviz de insotire a marfurilor
  este documentul ce insoteste marfurile pe timpul transportului, daca factura de livrare este intocmita ulterior
 • b

 • balanta de verificare
  este un instrument de sinteza a informatiilor reflectate in conturi la un anumit moment (luna, trimestru, semestru, an). Scopul sintezei ar fi, pe de o parte, constatarea mentinerii egalitatii dintre debit si credit, iar pe de alta parte, furnizarea unei viziuni generale asupra conturilor,(...)
 • bancherii
  furnizori de împrumuturi și garanții bancare, consumă informații referitoare la capacitatea întreprinderii de a rambursa creditele la scadență și de a plăti dobânzile
 • bancruta frauduloasa
  consta in una dintre urmatoarele fapte: falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor societatii ori ascunderea unei parti din activul societatii, infatisarea de datorii inexistente sau prezentarea in registrul societatii, in alt act ori in situatiile financiare a unor(...)
 • baracamentele
  sunt bunuri achizitionate sau construite de unitatea patrimoniala pentru executarea lucrarilor si prestatiilor de constructii (baraci,podete etc) din care prin demintare sau demolare se recupereaza materiale
 • baterea si circulatia monedei
  element al sistemului monetar cuprinde baterea: monedelor cu valoare intrinsecă (confecționate din aur și argint) cât și a celor fără valoare deplină (confecționate din aliaje de metale neprețioase, zinc, aluminiu)
 • baza cuprinzatoare de raportare contabila
  o bază cuprinzătoare de raportare contabilă cuprinde un set de criterii folosit la întocmirea situațiilor financiare care se aplică tuturor elementelor semnificative și care are un suport substanțial.
 • baza de calcul a amortizarii
  o constituie costul activului sau, daca acesta a fost reevaluat, valoarea rezultata dupa ultima reevaluare
 • baza de date
  o colecție de date care sunt utilizate în comun de un număr diferit de utilizatori și în scopuri diferite.
 • baza monetara
  reprezinta indicatorul calculat ca medie zilnică și la sfârșitul perioadei, în structura căruia sunt incluse următoarele elemente: numerar în casieriile băncilor; numerar în afara sistemului bancar; disponibilități ale băncilor la BNR.
 • benchmark
  reprezinta un nivel de referință care poate fi utilizat ca standard în analiză ( Conform Cambridge Advanced Learner’s Dictionary)
 • beneficii economice
  capacitatea activelor de a se transforma in numerar sau in echivalente ale numerarului sau de a reduce iesirile de numerar
 • big ticket
  tranzactii de leasing cu valori mari
 • bilantul contabil
  este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ si de pasiv ale intreprinderii la incheierea exercitiului, precum si celelalte situatii prevazute de cadrul legislativ
 • bilet la ordin
  v.1 este un titlu de credit, creat de subscriitor sau emitent în calitate de debitor care se obligă să plătească o sumă de bani fixată, la un anumit termen sau la prezentare, unei alte persoane, denumită beneficiar, care are calitate de creditor v.2 titlu de credit prin care se(...)
 • bimetalism
  fundamental, pentru funcționarea acestui sistem, era baterea monedelor din două metale: aur și argint, între care exista un raport legal, fix. în funcție de existența efectivă în circulație a monedelor din cele două metale, se poate face distincția între: bimetalism(...)
 • bonitatea clientului
  analiza bonitatii clientului este evaluata prin metode moderne cum ar fi: rating-ul - constă într–o notație de apreciere a atributelor solicitantului în vederea acordării creditului, care sunt apoi agregate într-o notă totală. expertiza - utilizată de-a lungul timpului de către(...)
 • bonul de consum
  consemneaza consumul tehnologic pentru fabricatie; acesta poate fi individual sau colectiv in functie de particularitatile stocurilor consumate
 • bonul de miscare a mijloacelor fixe
  documentul contabil de evidenta a miscarii mijloacelor fixe care serveste ca document justificativ de predare-primire intre doua locuri de folosinta distincte, document de insotire pe timpul transportului de la un loc de folosinta la altul precum si ca document de inregistrare a mijlocului fix(...)
 • bonul de predare-transfer-restituire
  reprezinta documentul ce se intocmeste in urma predarii la depozit a stocurilor si miscarea operativa a acestora intre gestiuni
 • bonuri de tezaur
  sunt emise de BNR impreuna cu organele specializate ale administratiei publice centrale, destinate finantarii pe termen scurt a bugetului de stat
 • brevete
  includ costurile efectuate pentru achizitionarea drepturilor de exploatare a unui bun,