RDT CONTABILITATE

| Contabilitate | Consultantă finaciară şi fiscală |

Ordin de compensare - fiscalitate PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Vineri, 30 Octombrie 2009 11:19
Cadrul legal
 
 • Regulament din 23/08/1999 - Regulament de compensare a datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice (Publicat în 30/08/1999)

ARTICOLUL 1
  Obiectul regulamentului de compensare 

 • Obiectul regulamentului de compensare îl constituie compensarea succesivă a obligaţiilor de plată reciproce dintre persoane juridice, pe bază de ordine de compensare. 

  ARTICOLUL 2
  Termenii utilizaţi 
 • 1. Compensare fără numerar - stingerea obligaţiilor de plată reciproce între două sau mai multe persoane juridice, până la concurenţa obligaţiei celei mai mici, prin ordine de compensare.
 • 2. Compensare de mică valoare - anularea obligaţiilor de plată reciproce sub 100 milioane lei.
 • 3. Compensare succesivă închisă - modalitatea de stingere a obligaţiilor din operaţiuni economice care privesc perioada trecută şi care sting datoriile existente la un moment dat între părţi.
 • 4. Compensare succesivă deschisă - modalitatea de stingere a obligaţiilor din operaţiuni economice între două sau mai multe persoane juridice pentru datorii certe existente, înregistrate în contabilitate, cu excepţia celor pentru care s-au introdus acţiuni la instanţele judecătoreşti.
 • 5. Persoane juridice - agenţii economici organizaţi sub formă de societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, regii autonome, instituţii publice, unităţi ale administraţiei publice centrale şi locale şi alţi contribuabili, persoane juridice.
 • 6. Persoană juridică iniţiatoare - persoana juridică care solicită stingerea obligaţiilor reciproce prin intermediul unui act de compensare.
 • 7. Persoană juridică destinatară - persoana juridică care acceptă compensarea unei creanţe prin datoria sa către iniţiator. Compensarea poate avea loc la nivelul cel mai mic al datoriilor şi creanţelor reciproce.
 • 8. Serviciu de compensare - agentul de intermediere care primeşte, analizează şi negociază periodic, în prezenţa reprezentanţilor persoanelor juridice, compensarea obligaţiilor reciproce prin emiterea ordinelor de compensare.
 • 9. Instrument de plată - ordinul de compensare emis de serviciul de compensare în baza procesului-verbal de compensare prin care clientul şi furnizorul îşi lichidează datoriile de valoare egală. Documentul este prezentat în anexa nr. 2.1.
 • 10. Inspector de compensare - persoana care reprezintă persoana juridică ce solicită serviciului de compensare să îi presteze activităţi în vederea compensării. Inspectorul de compensare este desemnat, pentru fiecare şedinţă, printr-o împuternicire acordată de persoanele care reprezintă persoana juridică. La fiecare şedinţă de compensare documentul de împuternicire se prezintă la serviciul de organizare a şedinţei de compensare. Documentul este prezentat în anexa nr. 2.2. Fiecare persoană juridică este responsabilă de editarea şi gestionarea formularelor respective, acestea având caracter de regim special.
 • 11. Agent de compensare - persoana care reprezintă serviciul de compensare în şedinţele de compensare, Agentul de compensare conduce şedinţa de compensare pentru circuitele pentru care a fost desemnat de conducătorul serviciului de compensare.
 • 12. Ziua de compensare - ziua lucrătoare în care se desfăşoară şedinţa de compensare.

 ARTICOLUL 3
  Serviciul de compensare - organizare şi atribuţii
 •     Serviciul de compensare funcţionează în cadrul Institutului de Management şi Informatică din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului, având următoarele compartimente:
 •    - compartimentul de analiză şi identificare a circuitelor de compensare pe baza informaţiilor transmise de persoanele juridice;
 •    - compartimentul de organizare a şedinţelor de compensare, care primeşte, înregistrează, prezintă circuitele de compensare, întocmeşte procesele-verbale de şedinţă şi transmite hotărârile pentru emiterea ordinelor de compensare;
 •    - compartimentul de decontări, care emite ordine de compensare, ţine evidenţa lor şi soluţionează litigiile.

   ARTICOLUL 4
  Obiectul compensării succesive a plăţilor între agenţii
economici pe baza ordinelor de compensare
 •     Obiectul compensării succesive îl constituie stingerea datoriilor, cu creanţele reflectate în contabilitatea persoanelor juridice pe baza ordinelor de compensare.

   ARTICOLUL 5
  Circuitele, termenele şi intervalele obligatorii
ale plăţilor prin compensare

 •     Persoana juridică iniţiatoare devine persoană juridică destinatară în momentul în care au fost emise şi primite ordinele de compensare (instrumentele de plată) în numele persoanelor juridice dintr-un lanţ de compensare, negociate în cadrul şedinţei care se consemnează în procesul-verbal de compensare, model prezentat în anexa nr. 2.3.
 •     Data efectuării stingerii datoriilor şi a creanţelor este cea a ordinului de compensare şi se operează în toate documentele iniţiale (proces-verbal şi ordin de compensare).

   ARTICOLUL 6
  Şedinţa de compensare

 •     Şedinţa de compensare se organizează în termen de 3 zile de la momentul identificării circuitului de compensare, de regulă în zilele de marţi, miercuri şi joi.
 •     Şedinţa se organizează la sediul Ministerului Industriei şi Comerţului.
 •     Şedinţa zilnică se încheie prin consemnarea în procesul-verbal (anexa nr. 2.3) a denumirii persoanelor juridice şi a sumelor angajate în compensare, care se semnează de către reprezentanţii acestora şi de către agentul de compensare desemnat de Serviciul de compensare pentru fiecare circuit, iar pe baza anexei se întocmesc ordinele de compensare conform modelului prezentat în anexa nr. 2.1, remise într-un exemplar fiecărei persoane juridice, consemnându-se suma compensată cu fiecare persoană juridică.
 •     În borderoul pentru decontările făcute prin ordinul de compensare de pe versoul formularului prezentat în anexa nr. 2.1 se consemnează situaţia documentelor primare cuprinse în suma compensată pentru fiecare persoană juridică.

 ARTICOLUL 7
  Orarul şedinţelor de compensare

 •     Orarul şedinţelor de compensare se stabileşte între orele 8,30-16,00, cuprinzând patru părţi:
 •     Partea I - prezentarea şi înscrierea documentelor de acreditarea inspectorilor de compensare, reprezentanţi ai persoanelor juridice conform modelului prezentat în anexa nr. 2.2.
 •     Partea a II-a - în care Compartimentul de analiză şi identificare circuite de compensare prezintă inspectorilor de compensare, reprezentanţi ai persoanelor juridice, propunerile circuitelor de compensare închise, identificate,
 •     Partea a III-a - în care Compartimentul de organizare a compensării întocmeşte procesul-verbal de şedinţă pentru fiecare circuit de compensare închis, în prezenţa şi sub semnătura inspectorilor de compensare acreditaţi şi cu ştampila acestora, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.3.
 •     Partea a IV-a - în care Compartimentul decontări emite ordine de compensare şi înregistrează procesele-verbale de compensare. Ordinele de compensare poartă semnăturile emitentului şi ale inspectorilor de compensare, reprezentanţi ai persoanei juridice iniţiatoare şi destinatare. De asemenea, borderoul facturilor în baza cărora s-a stabilit valoarea de compensare va fi semnat de cei doi inspectori de compensare.

   ARTICOLUL 8
  Evidenţa operaţiunilor de compensare

 •     În cadrul Serviciului de compensare se deschide
 •     Registrul de evidenţă a operaţiunilor de compensări prezentat în modelul din anexa nr. 2.4 în care se înscriu, în ordine cronologică:
 •    - data efectuării compensării;
 •    - procesele-verbale de şedinţă în care sunt înscrise persoanele juridice intrate în compensare şi suma compensată, pe fiecare relaţie;
 •    - evidenţa ordinelor de compensare, cu numărul şi valoarea lor, eliberate fiecărei persoane juridice

   ARTICOLUL 9
  Organizarea Serviciului de compensare

 •     Structura organizatorică va fi încorporată în Institutul de Management şi Informatică în cadrul numărului de personal aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Industriei şi Comerţului, cu modificările ulterioare.
 •     Serviciul de compensare va funcţiona experimental pentru o perioadă de 4 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, fără a percepe comision pentru operaţiunile de compensare intermediate.
 •     Documentele necesare funcţionării Serviciului de compensare, în perioada experimentală, vor fi asigurate de către fiecare persoană juridică participantă, conform înţelegerii cu colectivul de conducere al acestuia.
 •     Toate datele furnizate de persoanele juridice trebuie să fie corecte, în caz contrar atrăgând răspunderea civilă şi penală potrivit legii.
 •     Toate compensările intermediate conform prezentului regulament sunt legal efectuate.

ARTICOLUL 10
  Soluţionarea litigiilor, corectarea erorilor

 •     Litigiile se soluţionează în zilele programate pentru desfăşurarea şedinţelor de compensare de către inspectorii de compensare care reprezintă unităţile în litigii; se încheie un proces-verbal în care se prevăd măsurile care trebuie luate de către părţi.
 •     Erorile vor fi soluţionate la cererea persoanei juridice în cauză prin analiza naturii erorii şi a efectelor financiare pentru petent. În cazul în care părţile nu cad de acord asupra modului de compensare a obligaţiilor de plată, compensarea nu operează.
 •     Dacă eroarea afectează mai multe persoane juridice, Serviciul de compensare va transmite tuturor celor în cauză corecţiile ce urmează să fie făcute, astfel:
 •    - pentru documente greşit redactate (cifre greşite), documentul se va prezenta în original, pentru anulare, emiţându-se un alt ordin de compensare corect;
 •    - pentru înscrierea greşită a denumirii persoanei juridice cu care s-a făcut compensarea, ordinul de compensare respectiv va fi anulat, fiind emis un alt ordin de compensare corect.
 •     Documentele înlocuitoare operează de la aceeaşi dată cu cea a documentelor emise iniţial;
 •    - documentele emise pentru corectare se înscriu într-un registru special de către agentul de compensare, semnat de Serviciul de compensare, pentru rezolvarea litigiului şi de către cei doi sau mai mulţi agenţi de compensare afectaţi. Registrul de erori de compensare este prezentat în anexa nr. 2.5.

   ARTICOLUL 11
  Regimul ordinelor de compensare

    Ordinele de compensare au regim special, sunt numerotate din tipografie, iar evidenţa lor este strictă. Ordinele de compensare eronat completate sau necompletate şi degradate se distrug de o comisie desemnată special de către conducătorul Serviciului de compensare pentru aceasta, întocmindu-se un proces-verbal.
    Ordinul de compensare emis de Serviciul de compensare reprezintă document justificativ de înregistrare în contabilitate a stingerii creanţelor şi a datoriilor care au făcut obiectul compensării. Ordinul de compensare se anexează la nota contabilă.

   ARTICOLUL 12
 
    Anexele nr. 2.1.-2.5. fac parte integrantă din prezentul regulament.

DESCARCA ACUM:
 
Ultima actualizare în Vineri, 30 Octombrie 2009 11:46
 
Adresa:  : Despre noi

Curs valutar BNR

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.6536
State flagUSD 3.9215

Valabil azi: 2017-11-24
Sursa: BNR

Dicţionare on-line

Utilizatori on-line

Avem 89 vizitatori online