Vrei contabilitate? Contacteaza-ne acum la 0740.398.555 / 0743.587.845 sau scrie-ne un e-mail la adresa rdtexpert@gmail.com

Dicționar economic

Dicționar economic on-line

AJAX progress indicator
Caută in dictionar: (curată filtru)
 • r

 • regia de producție (stocuri)
  include, în mod normal, costurile cu manopera indirectă, costurile cu materialele indirecte, amortizarea, întreținerea clădirilor unei fabrici etc. Nu este permisă tratarea acestor costuri ca și cheltuieli ale perioadei. Ele trebuie să fie alocate costului stocurilor.
 • regia fixă (stocurile)
  trebuie alocată pe baza “capacității normale”. Capacitatea normală trebuie să fie realistă, și nu un ideal care trebuie atins
 • regia variabilă (stocurile)
  este alocată fiecărei unități de producție pe baza producției actuale
 • regiile autonome
  organizate în ramurile strategice ale economiei naționale, acestea sunt persoane juridice care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, în temeiul Legii nr. 15/1990 și desfășoară o activitate comparabilă cu cea a societăților comerciale (vezi definitia).
 • regimul de amortizare
  regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determină conform următoarelor reguli: a) în cazul construcțiilor, se aplică metoda de amortizare liniară; b) în cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al mașinilor, uneltelor și instalațiilor, precum(...)
 • regimul politic
  reprezintă ansamblul metodelor și mijloacelor de conducere a societății în asigurarea echilibrului dintre interesele statului și ale cetățeanului. există regimuri politice democratice (în cazul statelor de drept) și regimuri autoritare (în cazul cărora drepturile și libertățile(...)
 • registrele de contabilite
  sunt obligatorii urmatoarele registre: Registrul-jurnal - este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza, in mod cronologic, toate operatiunile economico-financiare; Registrul-inventar - este un document contabil obligatoriu in care se(...)
 • registru copier
  cuprindea, în ordine cronologică, toate scrisorile referitoare la activitatea comerciantului pe care acesta le expedia. (la care nu se mai referă actualmente Legea nr. 82/1991)
 • registrul cartea mare
  se ține de comercianții care au un volum mare de activitate și unde contabilitatea se face în “partidă dublă”, adică fiecare operație comercială are o dublă înregistrare.
 • registrul inventar
  conține inventarul patrimoniului comerciantului comerciantul este obligat ca la începutul exercitării comerțului și în fiecare an să facă un inventar al averii sale, adică al tuturor bunurilor mobile, imobile, al activului, pasivului, încheind bilanțul contabil. Inventarul întocmit(...)
 • registrul jurnal
  documentul contabil in care se efectueaza inregistrarea cronologica a tuturor tranzactiilor, evenimentelor si a operatiilor, prezentand sumele conturilor implicate debitoare sau creditoare si alte informatii legate de acestea. Acesta serveste drept un jurnal zilnic, in care fiecare(...)
 • registrul numerelor de inventar
  documentul contabil ce serveste la atribuirea numerelor de inventar mijloacelor fixe existente in intreprindere, in vederea identificarii lor. Registrul se tine pe grupe de mijloace fixe (cladiri, constructii speciale, masini, utilaje si instalatii de lucru etc. ), astfel incat prima cifra a(...)
 • regiunea critică ( Rc )
  valorile numerice ale testului statistic pentru care ipoteza nulă va fi respinsă.
 • reglementarea emisiunii bancnotelor
  referitor la acest aspect s-au conturat două poziții (curente) monetare, concretizate în două școli a căror denumire reflectă esența modului de reglementare a emisiunii și circulației biletelor de bancă: școala circulației monetare (Currency school) care contestă natura(...)
 • reglementarea si supravegherea bancara
  reglementarea bancara se definește prin ansamblul de legi și norme aplicabile băncilor în activitatea lor supravegherea bancara se referă la activitatea de monitorizare a situației financiare a instituțiilor bancare și la verificarea modului cum sunt respectate și aplicate(...)
 • reglementari contabile
  reprezinta toate normele contabile impuse în mod obligatoriu printr-o normă juridică
 • regulamentele
  sunt cele mai importante acte juridice ce pot fi adoptate de către instituțiile Uniunii Europene, deoarece ele se aplică integral și obligatoriu în toate statele membre, prelevând asupra legislației naționale, iar aplicabilitatea lor este directă (nu este necesar să fie încorporate prin alte(...)
 • regularitatea contabilității
  presupune respectarea regulilor procedurilor contabile și a principiilor general acceptate prevăzute de Legea Contabilității nr. 82/1991 și de Reglementările Contabile conforme cu Directiva IV-a și a VII-a a Comunităților Economice Europene.
 • relatia fundamentala a trezoreriei
  rezuma conditiile esentiale ale echilibrului financiar atât prin prisma raportului între lichiditatea activelor si exigibilitatea elementelor de pasiv cât si prin luarea în considerarea a ciclurilor financiare fundamentale. Un ciclu reprezinta o secventade operatiuni având o anumita(...)
 • relații problematice sau neobișnuite între auditor și conducere
  - Interzicerea accesului la înregistrări, locații, anumiți angajați, clienți, furnizori sau alții de la care s-ar putea colecta probe de audit;- Termene limită nerealiste impuse de conducere pentru rezolvarea unor probleme complexe sau litig
 • relevanta
  Informațiile au calitatea de relevanță dacă vehiculează cunoștințele necesare luării deciziilor economice de către utilizatori, adică îi ajută pe aceștia să evalueze evenimentele trecute, prezente sau viitoare, confirmând sau corectând evaluările lor trecute.Relevanța informației este(...)
 • reorganizare judiciara
  ansamblu de reguli privind organizarea activitatii debitorului pe baze noi, in vederea redresarii economico- financiare si asigurarii mijloacelor banesti pentru plata datoriilor fata de creditori.
 • republica
  reprezinta o forma de guvernamant a statului si poate fi, în funcție de raporturile dintre puterea legislativă și cea executivă, parlamentară sau prezidențială. in republica parlamentară șeful statului este ales de parlament (este, spre exemplu, cazul Cehiei sau al Italiei) în timp ce(...)
 • respectul
  cuprinde noțiuni valorice precum politețe, etichetă, demnitate, toleranță și acceptare.O persoană respectuoasă îi tratează pe ceilalți cu considerație și acceptă diferențele și convingerile individuale fără prejudecată.
 • responsabilitatea
  de a răspunde pentru propriile acțiuni și de a da dovadă de o anumită moderație. De asemenea, responsabilitatea înseamnă urmărirea excelenței și motivarea prin exemplu personal, inclusiv perseverență și angajarea într-un efort de perfecționare continuă.
 • restrictiile obtinerii unui credit
  sunt determinate de:-costul creditului;-oferta de credite pe piata monetara;-bonitatea întreprinderii;-posibilitatile acesteia de rambursare.
 • retail banking
  principalele produse de retail banking: operatiuni curente : operatiuni de casierie operatiuni cu carduri credite credit pentru nevoi personale credit pentru nevoi personale(...)
 • retea
  o structură mai mare care are ca scop: cooperarea și de care aparține un auditor statutar sau o firmă de audit, si în mod evident obținerea profitului sau împărțirea costurilor sau are control, deținere sau management comun, politici și proceduri comune de control(...)
 • retea extinsa (WAN)
  o rețea de comunicații care transmite informații pe o arie extinsă, cum ar fi între locații ale întreprinderii, orașe sau țări diferite. Rețelele extinse permit, de asemenea, accesul online la aplicații, efectuat de la terminale situate la distanță. Mai multe rețele locale LAN pot fi(...)
 • retea locala (LAN)
  o rețea de comunicații care deservește utilizatorii dintr-o arie geografică definită. Rețelele locale au fost dezvoltate pentru a facilita schimbul de informații și utilizarea în comun a resurselor din cadrul unei organizații, inclusiv date, programe informatice, depozite, imprimante și(...)
 • retragerea unui asociat
  din societate este valabilă pentru societățile de persoane și pentru societățile cu răspundere limitată în cazurile prevăzute în actul constitutiv și se face cu acordul tuturor celorlalți asociați (sau prin hotărârea tribunalului supusă recursului). drepturile asociatului retras se(...)
 • revizuirea (verificarea)
  reprezintă procesul prin care se analizează și verifică datele din contabilitate pentru a identifica situații (sume / rulaje / solduri / operațiuni) importante sau neobișnuite (evaluarea calității activității efectuate și concluziile la care s-a ajuns de către alte persoane). (...)
 • revocarea
  reprezintă sancțiunea civilă ce constă în înlăturarea efectelor actului juridic din cauza ingratitudinii gratificatului (spre exemplu, a donatarului) sau neexecutării culpabile a sarcinii. revocarea poate interveni ca excepție de la principiul irevocabiltății (vezi definitia)(...)
 • revocarea ofertei
  oferta poate fi revocată, în principiu, atât timp cât ea nu a ajuns la destinatar. Precizări: cazul ofertei fără termen: dacă este adresată publicului, ofertantul o poate revoca; dacă este adresată unei persoane determinate, ea(...)
 • rezerve din reevaluare
    reprezinta plusurile de valoare create prin reevaluarea activelor imobilizate, ca diferenta dintre valoarea (mai mare) rezultata in urma acestei operatiuni si valoarea inregistrata in contabilitate a elementelor de activ (mai mica). Rezervele din(...)
 • rezervele
  sunt surse constituite anual din profitul intreprinderii, in limitele prevazute de reglementarile in vigoare, de statutele societatilor comerciale sau conform deciziei adunarii generale a actionarilor sau asociatilor. In structura lor se includ: rezerve legale, rezerve statutare, rezerve(...)
 • rezervele legale
  se constituie în proporție de cel puțin 5 % din profitul contabil anual înainte de impozitare (profitul brut) până la limita când rezerva atinge 20 % din capitalul social - la societățile comerciale cu capital autohton și regiile autonome - și 25% la societățile comerciale cu participare de(...)
 • rezervele minime obligatorii
  reprezinta instrumente indirecte de politica monetara ce au fost instituite în vederea asigurării unei lichidități minime în sistemul bancar, constituirea lor având un dublu scop: unul monetar - constă în limitarea potențialului de multiplicare a creditului și(...)
 • rezervele pentru actiuni proprii
  se constituie in situatia in care o societate pe actiuni si-a rascumparat propriile actiuni, cu scopul de a-si mentine nivelul capitalului propriu.
 • rezervele statutare
  se constituie anual din beneficii nete ale unităților patrimoniale, conform prevederilordin statutul acestora. Ele pot avea ca scop temperarea asociaților de a pretinde dividende în dauna altor obligații mai mari și mai urgente ale întreprinderii privind funcționarea sa normală.
 • rezident
  orice persoană juridică română și orice persoană fizică rezidentă;
 • rezidenti
  reprezinta cei care desfasoara o activitate de cel putin un an pe un teritoriu national (firmele autohtone, institutii guvernamentale sau ale administratiei publice locale, filiale ale unor societati transnationale, reprezentante ale unor organizatii economice internationale.
 • reziliere
  sanctiune a neexecutarii culpabile a unui contract cu executare succesiva, constand in desfiintarea contractului pentru viitor.
 • rezilierea
  este încetarea cu efecte pentru viitor a unui contract sinalagmatic, cu executare succesivă, pentru neexecutarea culpabilă a obligațiilor de către una dintre părți. rezilierea se deosebește de rezoluțiune (vezi definitia) prin aceea că este aplicabilă contractelor cu executare(...)
 • rezolutiunea
  constă în desființarea, cu efect retroactiv, a unui contract sinalagmatic, cu executare dintr-o dată, pentru neexecutarea culpabilă a obligațiilor de către una dintre părți. dacă debitorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale, creditorul are posibilitatea de a opta între: (...)
 • rezultat contabil
  reprezintă suma globală a profitului sau pierderii exercițiului financiar ce figurează în contul 121 ”Profit și pierdere” înainte de impozitare.
 • rezultat fiscal
  reprezintă profitul impozabil sau pierderea fiscală a exercițiului, stabilit potrivit regulilor fiscale și în funcție de care se calculează volumul impozitelor exigibile (sau rambursabile). pierderea anuală, stabilită prin declarația de impozit pe profit, se recuperează din(...)
 • rezultatul curent (EBT)
  este rezultatul tuturor operațiilor curente ale întreprinderii deoarece ia în considerare atât rezultatul activității de exploatare normale și curente, cât și pe cel al activității financiare. Aprecierea influenței politicii financiare a întreprinderii asupra rentabilității este posibilă(...)
 • rezultatul exercitiului
  poate fi: favorabil, caz in care reprezinta un profit si o sursa proprie de finantare pana in momentul repartizarii lui pe destinatiile legale sau statutare, sau poate fi nefavorabil, caz in care reprezinta o pierdere ce trebuie acoperita. In aceasta ultima(...)
 • rezultatul exploatării (EBIT)
  este reprezentat de surplusul (deficitul) generat de activitatea de exploatare normală și curentă a întreprinderii. El se stabilește prin deducerea tuturor cheltuielilor (plătibile și calculate) din veniturile exploatării (încasabile și calculate). Nivelul său exprimă mărimea absolută a(...)
 • risc
  acceptarea de către auditor a faptului că în executarea unei misiuni de audit există un anumit grad de incertitudine eveniment care are șansa să se producă și să afecteze negativ un proiect etapele procesului de management al riscului: identificarea riscurilor(...)
 • risc bancar
  Riscuri financiare Risc operațional Risc de afacere Riscuri externe Structura bilanțului Riscul de legislație Risc de strategie Risc(...)
 • risc de audit
  reprezintă riscul pe care auditorul îl atribuie unei opinii de audit neadecvate, atunci când situațiile financiare conțin informații eronate semnificative. riscul ca un auditor să conchidă că situațiile financiare prezintă o imagine fidelă și să decidă, ca urmare, exprimarea unei(...)
 • risc de audit acceptabil
  reprezintă o măsură a gradului în care auditorul este dispus să accepte faptul că situațiile financiare ar putea fi semnificativ eronate după încheierea misiunii și emiterea unei opinii fără rezerve. Când auditorul determină un nivel scăzut al riscului de audit acceptabil înseamnă(...)
 • risc de control
  reprezintă riscul ca o declarare eronată, ce ar putea apărea în soldul unui cont sau într-o categorie de tranzacții și care ar putea fi semnificativă în mod individual, sau atunci când este cumulată cu alte informații eronate din alte solduri, sau categorii, să nu poată fi prevenită sau(...)
 • risc de credit
  este definit în linii generale ca fiind acel risc de pierderi financiare cauzat de neîndeplinirea totală sau parțială de către contrapartidă a obligațiilor care îă revin. Efectul său este măsurat prin costul de înlocuire al fluxurilor financiare care s-ar fi produs în cazul în care(...)
 • risc de esantionare
  apare ca urmare a posibilității ca o concluzie a auditorului, bazată pe un eșantion, să fie diferită de concluzia la care ar ajunge dacă întreaga populație ar fi supusă aceleiași proceduri de audit.
 • risc de insolvabilitate
  este riscul de a nu dispune de fonduri proprii suficiente pentru acoperirea pierderilor neasteptate. o astfel de situație apare atunci când entitatea își dezvoltă prea mult activitatea sau își asumă riscuri prea mari în raport cu mărimea fondurilor proprii.
 • risc de îndatorare
  este legat de structura de finantare a întreprinderii si se manifesta atunci când rentabilitatea economica a întreprinderii îndatorate este inferioara ratei medii adobânzii aferente creditelor acordate. Daca întreprinderea creste volumul de credite ea se obliga sa obtina profituri suplimentare(...)
 • risc de mediu
  în anumite împrejurări, factorii relevanți pentru evaluarea riscului inerent pentru dezvoltarea planului general de audit pot include riscul unor denaturări semnificative în situațiile financiare, care se datorează unor aspecte care au legătură cu mediul înconjurător.
 • risc de nedectare
  procedurile fundamentale de audit nu detecteaza o eroare semnificativa sau mai multe erori insumate cu efect cumulat semnificativ constă în faptul că controalele declanșate de auditori nu reușesc să descopere o eroare semnificativă în soldul unui cont sau într-o categorie de(...)
 • risc de nerambursare
  este riscul ca debitorul să nu dorească sau să fie în imposibilitate de a-și îndeplini obligațiile contractuale (plata dobânzii și a principalului) parțial sau total. conform Basel II, se consideră că un anumit debitor se află în stare de „nerambursare” atunci când are loc oricare(...)
 • risc de pierdere
  dupa emisiune profitul total al societatii nu creste, astfel încât chiar daca suma totala obtinuta de actionari este aceeasi, randamentul / actiune scade ca urmare a cresterii numarului de actiuni
 • risc de putere
  actionarii vechi care nu îsi procura actiuni noi îsi slabesc puterea de influenta (vot) asupra societatii, corespunzator scaderii relative a numarului de actiuni pe care le detin.
 • risc de spread
  reprezintă riscul ca valoarea de piață a instrumentului de credit să se reducă datorită modificărilor intervenite în bonitatea debitorului.
 • risc independent de esantionare
  apare ca rezultat al factorilor care îl determină pe auditor să ajungă la o concluzie eronată din orice motiv care nu are legătură cu mărimea eșantionului. Spre exemplu, majoritatea probelor de audit sunt mai degrabă de natură persuasivă decât conclusivă, auditorul ar putea utiliza(...)
 • risc inerent
  măsură a aprecierii pe care o face auditorul privind probabilitatea existenței unei erori semnificative într-un segment înainte de a estima eficacitatea mecanismelor de control intern. reprezintă susceptibilitatea unui sold al unui cont sau a unei categorii de tranzacții la(...)
 • risc inerent general
  cuprinde: riscul de management riscul contabil riscul de afaceri
 • risc semnificativ
  un risc care necesită o considerație specială în cadrul auditului.
 • risc sistemic
  se definește prin probabilitatea apariției unui proces sistemic puternic. în principiu, spectrul riscului sistemic de la nivelul individual, respectiv afectarea unei singure entități de către o problemă a unei instituții financiare, până la nivelul general, respectiv cel al sectorului de(...)
 • risc valutar si risc de rata a dobânzii
  sunt riscuri financiare specifice legate de evolutia cursului de schimb a monedei nationale si de evolutia posibila a ratei dobânzii. Orice întreprindere care efectueaza operatii în devize sau moneda straina se expune riscurilor de pierdere legate de evolutia defavorabila a cursului de schimb(...)
 • riscul contractului
  dacă una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile contractuale fără culpa sa, (spre exemplu, dintr-o cauză de forță majoră) în principiu cealaltă parte nu va putea refuza să și le execute pe ale sale. Spunem că riscul contractului este suportat de debitorul obligației imposibil de executat;
 • riscul creditorului
  poate fi: risc de pierdere de capital, cand debitorul nu poate rambursa; risc de dobanda, cand debitorul nu poate plati dobanzile la termen; risc de imobilizare, care exista chiar si atunci cand debitorul isi achita obligatiile la(...)
 • riscul de denaturare
  se referă la riscul (inerent) de a exista unele erori în aplicarea regulilor contabile și la riscul de nedetectare a acestor erori prin sistemul de control intern, astfel încât, cu cât acest risc va fi mai mare, cu atât vor fi cerute mai multe probe de audit;
 • riscul de detectare
  riscul de control din modelul de risc pentru audit folosit în planificare afectează în mod direct riscul de detectare planificat pentru fiecare obiectiv de audit.
 • riscul de detectare planificat
  reprezintă o măsură a riscului ca probele de audit aferente unui segment să nu permită detectarea unor erori sau abateri a căror valoare depășește o limită tolerabilă, în cazul în care asemenea abateri există.Riscul de detectare planificat prezintă două aspecte:- depinde de ceilalți trei(...)
 • riscul de exploatare
  =riscul economic; vezi definitia riscului economic
 • riscul de faliment
  întreprinderile se pot confrunta cu dificultăți de plata, care pot fi atât temporare sau ocazionale, cât și permanente. în cazul existenței unei dificultăți permanente de plată a obligațiilor față de terți se poate vorbi de o fragilitate economică și financiară a firmei, cu inflențe negative(...)
 • riscul de genul întâi (α)
  probabilitatea comiterii unei erori de genul întâi (vezi definitia)
 • riscul de lichiditate
  se produce atunci cand o tranzactie cu un anumit activ nu poate avea loc la pretul pietei din cauza raportului dintre volumul tranzactiei si volumele uzuale de tranzactionare
 • riscul economic
  - sau de exploatare exprima incapacitatea firmei de a se adapta la timp și cu cele mai mici costuri la variațiile mediului economico-social și reflectă variabilitatea rezultatului economic în funcție de condițiile de exploatare. Aceasta nesiguranț
 • riscul financiar
  caracterizează varabilitatea profitului net, sub incidența structurii financiare a firmei. Capitalurile împrumutate, prin marimea lor și prin suportarea sistematică a unor cheltuieli financiare aferente (dobânzi, comisioane), antreneză o variabilitate a profitului net, o majorare a riscului(...)
 • riscul misiunii de asigurare
  riscul ca practicianul să exprime o concluzie care nu este adecvată atunci când informațiile despre un anumit subiect sunt eronate în mod semnificativ
 • riscul tehnic
  riscul finantatorului de a genera pierderi financiare in cazul in care prin vanzarea bunurilor finantate returnate de utilizator nu se recupereaza soldul creditului.
 • riscuri generale specifice entității
  influențează ansamblul operațiunilor clientului și care conduc la existența unor deosebiri față de alți clienți, ceea ce presupune o cercetare și o analiză atentă a următoarelor informații:• Activitatea entității și a sectorului din care face parte;• Organizarea și structura(...)
 • riscuri legate de conceptia si functionarea sistemului
  sistemele trebuie să prevină, să descopere și să corecteze erorile survenite în timpul executării operațiunilor. Riscurile pot fi mai ușor limitate în cazul datelor repetitive dacă sistemul de culegere și prelucrare a lor a fost conceput fiabil. Uneori este însă nevoie ca și sistemul să fie(...)
 • riscuri posibile
  sunt acele riscuri față de care entitatea nu are capacitatea de a le limita decât prin măsuri de întărire a controlului intern. Când astfel de măsuri lipsesc, există un potențial ridicat ca anumite erori să se producă fără să fie detectate sau controlate.
 • riscuri potentiale
  sunt cele care sunt susceptibile, teoretic, de a se produce dacă nici un control nu este exercitat pentru a le preveni sau pentru a le detecta și corecta erorile care ar putea să se producă; aceste riscuri sunt comune tuturor entităților.
 • rolul auditului financiar
  acesta constă în verificarea și examinarea informației financiare având o utilitate internă (conducerea și gestionarea întreprinderii) și o alta externă, de informare a terților (acționari, investitori, instituții guvernamentale, clienți, furnizori, creditori, instituții bancare și alții),(...)
 • rolul bugetului de venituri si cheltuieli
  - asigura determinarea optima a nivelului veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor întreprinderii;- asigura în permanenta un echilibru între fluxurile banesti de intrare si de iesire dinîntreprindere, între necesitatile de resurse si po
 • rolul diagnosticului in evaluarea intreprinderii
  este de a orienta evaluatorul in etapa de evaluare propriu-zisa respectiv in stabilirea ipotezelor de evaluare, alegerea metodelor, ajuta la anticiparea viitorului firmei, la depistarea factorilor de risc si la sabilirea ipotezelor de evaluare scara valorilor determinate prezentate in(...)
 • Romania
  Conform Codului Fiscal actualizat pana la data de 01.07.2008 Romania reprezinta teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorială și spațiul aerian de deasupra teritoriului și mării teritoriale, asupra cărora România își exercită suveranitatea, precum și zona contiguă,(...)
 • rulajul contului
  miscarea sau sumele inregistrate succesiv intr-o perioada de gestiune in debitul sau creditul unui cont ca urmare a cresterilor si micsorarilor determinate de tranzactii (evenimente). Acesta este de doua feluri: rulaj debitor si rulaj creditor
 • rulajul creditor ( RC )
  reprezinta totalitatea inregistrarilor efectuate in creditul unui cont intr-o perioada de gestiune
 • rulajul debitor ( RD )
  reprezinta totalitatea inregistrarilor efectuate in debitul unui cont intr-o perioada de gestiune
 • rupera integrarii pe orizontala
  integrarea pe orizontala dovedeste ca este un lucru de mai mica valoare decat era odinioara ideea. Integrarea pe orizontala - uneori denumita si vanzare incrucisata- poate fi considerata ca o strategie. Oricum, este dificil sa produci, dar este si mai dificil sa reusesti sa vinzi ceea ce(...)
 • ruperea integrarii pe verticala
  avantajul integrarii pe verticala scade. Multe industrii au fost dominate zeci de ani de competitori importanti greu de incorporat. Exemplele includ industriile automobilelor, otelului, petrolului, serviciilor financiare. Premisa a fost ca participarea in majoritate , daca nu in intregime ,(...)
 • s

 • salariul
  reprezinta suma de bani pe care o primeste posesorul fortei de munca pentru contributia adusa la realizarea muncii ca factor de productie
 • sale and lease back
  forma particulara de leasing in care finantatorul transmite un bun spre folosinta fostului proprietar, de la care l-a cumparat, urmand ca acesta sa-l rascumpere la finalul contractului, ca urmare a calitatii de utilizator, pe care o detine
 • sanctiuni imperfecte sau morale
  in cazul s. i. apelul la forța de constrângere a statului nu este cu putință.
 • sanctiuni perfecte
  beneficiază de sancțiune în sensul că creditorul poate să apeleze la forța de constrângere a statului pentru a-l determina pe debitor să-și execute obligația
 • sarcina
  este acea modalitate a actului juridic civil care constă întro obligație de a da, a face sau a nu face ceva, impusă de dispunător gratificatului, în actele cu titlu gratuit (liberalități).
 • sarpele fara tunel
  sarpele în tunel a fost afectat de practica speculativă a deținătorilor de $ care au încercat să se debaraseze de moneda americană pentru a cumpăra aur pe piața liberă de la Londra. în aceste condiții, țările europene au eliminat obligația menținerii unei limite de fluctuație față de $(...)
 • sarpele in tunel
  se caracterizează printr-o fluctuare a monedelor europene fața de $ SUA și între ele, în anumite limite, respectiv: ± 2,25% față de $ și ± 4,5 % între ele. astfel, există două tipuri de marje față de $ : inferioară și superioară, care formează un tunel, iar în interiorul acestuia(...)
 • sarpele monetar
  acordul de la Washington din 1971, prin care marjele de fluctuare ale monedelor s-au modificat de la ± 1% la ± 2,25%, n-a asigurat decât o stabilitate limitată a ratelor de schimb. dacă o monedă se afla la limita superioară, în timp ce o alta se află la limita inferioară (respectiv,(...)
 • scepticism profesional
  o atitudine care include o gândire dubitativă și o evaluare critică a dovezilor
 • schimb reciproc de activitati
  aceasta expresie nu trebuie inteleasa in sensul ei strict, redus la simple operatiuni de vanzare-cumparare; pe langa schimbul propriu-zis, ea presupune si relatii determinate de activitati productive sau de servicii la scara nationala sau internationala.
 • scopul final al auditului
  îl constituie însă verificarea și certificarea situațiilor financiare anuale, concretizat prin întocmirea raportului de audit, prin intermediul căruia auditorul comunică utilizatorilor concluziile sale. Rapoartele sunt prezentate în diverse forme, însă toate trebuie să informeze utilizatorii(...)
 • scrisoare catre manageri
  scrisoare redactată de auditor și adresată managementului unui client, conținând recomandările auditorului în ceea ce privește îmbunătățirea oricărui aspect al activității economice a clientului.
 • scrisoarea de misiune (de angajament)
  scrisoare ce confirmă acceptarea de către auditor a unei misiuni de audit, ce descrie obiectivul, întinderea auditului , responsabilitățile față de client și forma raportului Standardul International de Audit (ISA) nr. 210 prevede ca auditorul și clientul trebuie să convină termenii(...)
 • scrisore de afirmare
  auditorul poate consemna în foile sale de lucru proba afirmațiilor primite de la conducători, efectuând o sinteză a convorbirilor sale obținând o scrisoare de afirmare, care poate imbrăca forma: fie a unei scrisori emanând de la conducători; fie a unei scrisori a(...)
 • sectorul bancar al economiei
  este reprezentat de băncile comerciale care dețin rezerve în moneda bănciicentrale (bilete și depozite în cont curent)
 • sectorul nebancar al economiei
  este constituit din agenții economici și populație, care dețin bancnote, moneda metalică și depozite în conturile curente la băncile comerciale.
 • sectorul public
  guvernele naționale, guvernele regionale (spre exemplu cele la nivel de stat, provincie sau teritoriale), administrațiile locale (spre exemplu la nivel de oraș, municipiu) și entitățile guvernamentale aferente (spre exemplu agenții, consilii, comisii și întreprinderi).
 • segment operational
  un segment operațional este o componentă a unei entități: (a) care desfășoară activități comerciale din care pot rezulta venituri și cheltuieli (inclusiv venituri și cheltuieli legate de tranzacții cu alte componente ale aceleiași entități); (b) ale cărei(...)
 • selectia proiectelor
  in selectarea proiectelor de investitii, criteriile tehnice sunt, fara indoiala, deosebit de importante, dar si cele finaniare se inscriu alaturi de acestea in procedura de acceptare sau eliminare a unui proiect de investitii.Criteriul financiar intervine in trei momente: - aprecierea(...)
 • semifabricatele
  sunt produse al caror proces tehnologic a fost terminat intr-o faza de fabricatie (segment organizational) si care trec in continuare in procesul tehnologic al altor faze de fabricatie (segment organizational) sau se livreaza tertilor.
 • semnificatia contabila a amortizarii
  este legata de corectarea (reducerea) valorii imobilizarilor ca urmare a utilizarii lor, a actiunii unor factori externi (naturali si de progres tehnic) sau a unor prevederi legale ( in cazul unor imobilizari necorporale. Trebuie precizat ca nu toate imobilizarile sunt supuse amortizarii.(...)
 • semnificatia economica a amortizarii
  din punct de vedere economic, amortizarea este reflectarea monetara a partii din costul imobilizarilor transferata asupra rezultatelor procesului productiv (produselor obtinute). Daca mergem mai in detaliu, putem spune ca amortizarea este includerea unei cote din costul imobilizarilor in(...)
 • semnificatie
  importanța relativă a unui aspect, privită într-un anumit context. Semnificația unui aspect este evaluată de practician în baza raționamentului profesional în contextul avut în vedere. Aceasta ar putea include, spre exemplu, o perspectivă rezonabilă în ceea ce privește modificarea sau(...)
 • semnificativ
  termen utilizat pentru a exprima importanța unei date contabile cuprinsă în situațiile financiare.
 • separarea proprietatii si controlul
  firmele care in trecut au avut capitalul investit in multe nivele ale unui sistem industrial au descoperit ca pot mentine controlul asupra activelor si activitatilor in alegerea etapelor, atata timp cat evita dificultatea de a investi in toate. Rezultatul net este beneficii mai mari, iar(...)
 • seria statistica
  este alcatuită din șiruri paralele de date, aflate în concordanță univocă, în sensul că valorile sau variantele unei (unor) caracteristici sunt prezentate în raport de variantele sau intervalele de variație ale unei caracteristici numită caracteristică de grupare. dintre(...)
 • servicii conexe
  cuprind proceduri convenite în comun și compilații.
 • sinceritatea
  urmărește aplicarea cu bună credință a principiilor și regulilor contabilității. Persoana desemnată cu întocmirea situațiilor financiare este obligată să analizeze operațiunile înregistrate în documentele primare, înainte de a fi înregistrate în contabilitate, din punct de vedere legal și al(...)
 • sistem
  este definit ca un ansamblu de oameni , masini, procedee , al carui tel este de a furniza informatii .Principala functie este de a furniza informatiile necesare cunoasterii activitatii economice in vederea luarii deciziilor pe toate treptele organizatorice
 • sistem de control intern
  v. 1 - reprezintă totalitatea politicilor și procedurilor (controalele interne) adoptate de conducerea unei entități ce contribuie la îndeplinirea obiectivelor manageriale privind asigurarea, în limite rezonabile, a conducerii sistematice și eficiente a activității, inclusiv aderarea la(...)
 • sistem de supraveghere financiara
  presupune alegerea unui model de supraveghere și stabilirea instituției ce va monitoriza operațiunile intermediarilor financiari. în acest sens, se impune și clasificarea rolului pe care îl are banca centrală în activitatea de supraveghere
 • sistem fiscal
  - reprezinta un ansamblu de cerinte si principii referitoare la dimensionarea asezarea si perceperea impozitelor precum si la obiectivele social-economice urmarite de politica fiscala. - Sistemul fiscal cuprinde trei componente independente:1.
 • sistem informational financiar
  reprezinta totalitatea informatiilor financiare cu ajutorul carora se fundamenteaza deciziile financiare. Un sistem informational bine organizat trebuie sa cuprinda in indicatori cat mai caracteristici toate laturile activitatii unui agent economic.
 • sistem informational propriu
  sistem care asigura serviciul financiar din intreprindere cu informatii despre consecintele economice si financiare implicate de adoptarea si executarea deciziilor financiare
 • sistem monetar
  este definit ca un anumit mod de organizare și reglementare a circulației monetare dintr-o țară, pe baza unor legi speciale ale statului respectiv. cu aceeași semnificație este utilizată definiția dată de academicianul Costin Kirițescu după care sistemul monetar național reprezintă(...)
 • sistem monetar bazat pe aur
  a cunoscut urmatoarele forme: sisteme monetare cu etalon aur – monedă (Gold specie standard) - se diferențiază de celelalte sisteme prin următoarele aspecte: reprezintă forma clasică a etalonului aur; aurul circulă, în interiorul țării,(...)
 • sistem monetar metalist
  are la bază metalul monetar, în funcție de care se poate realiza distincția între: bimetalism si monometalism.
 • sistem monetar nemetalist
  prezintă caracteristica eliminării aurului din definirea unității monetare, respectiv definirea monedelor se realizează față de valuta altei țări sau față de o monedă coș (DST), după cum FMI recomandă țărilor membre, și constituie caracteristica sistemelor monetare actuale. (...)
 • sistem semnificativ
  se înțelege orice sistem adoptat de o entitate care asigură înregistrarea, producerea și transmiterea operațiilor repetitive, când suma cumulată a valorii acestora are ea însăși caracteristici semnificative în raport cu valoarea conturilor anuale. Comun tuturor entităților, sistemele(...)
 • sistematizare
  procesul de transfer al informatiilor din Registru Jurnal in Cartea Mare; prin sistematizare, fiecare suma din coloana Debit a Registrului Jurnal este transferata in coloana Debit a contului corespunzator din Cartea Mare, iar fiecare suma din coloana Credit a Jurnalului este transferata in(...)
 • sisteme de masurare si gestionare a expunerilor interbancare
  manifestarea directă a fenomenului de epidemie bancară se datorează existenței expunerilor interbancare. Acestea pot lua forma operațiunilor FX (foreign exchange), constituirea de depozite și acordarea de împrumuturi altor bănci din sistem, tranzacționarea de valori mobiliare și(...)
 • sisteme informationale relevante pentru raportarea financiara
  o componentă a controlului intern care include sistemul de raportare financiară și constă din procedurile și înregistrările stabilite pentru a iniția, înregistra, procesa și raporta tranzacțiile entității (precum și evenimentele și condițiile) și pentru a menține responsabilitatea pentru(...)
 • sistemele de rating si de avertizare timpurie
  conțin informații importante despre caracteristicile unui sistem bancar și pot furniza estimări ale probabilității de apariție a unei crize. Totuși, prognozelefurnizate trebuie apreciate cu mult discernământ, calitatea rezultatelor fiind limitată de pertinența generalizării experiențelor(...)
 • sistemul - CAAMPL
  Sistemul de rating și avertizare timpurie CAMEL a fost adoptat și înRomânia. începând cu anul 2001 acest sistem de rating presupune analizaunei componente în plus și anume „Calitatea acționariatului”, devenindsistemul de rating CAAMPL. Fiecare din cele șase componente sunt evaluate(...)
 • sistemul contabil
  v.1 - reprezintă ansamblul de axiome, principii, norme și reguli de evaluare a unei unități prin care operațiunile economico-financiare sunt prelucrate prin instrumentări tehnice contabile. Sistemul contabil identifică, corelează, calculează, analizează, înregistrează și oferă toate(...)
 • sistemul de rating bancar si de avertizare timpurie - CAMEL
  realizarea unui sistem de lucru pentru evaluarea instituțiilor bancare se poate dovedi foarte util în special dacă avem în vedere fenomenul de contaminare indirectă. contaminarea indirectă se manifestă prin două modalități: Prima dintre acestea se referă la faptul că(...)
 • sistemul informational
  se compune dintr-un ansamblu de fluxuri informationale de informatii economice complexe care se obtin prin prelucrarea datelor furnizate de anumite surse si care sunt necesare pentru organizarea , conducerea si desfasurarea
 • sistemul informational economic
  asigura o legatura continua, de natura conexiunii directe si inverse, intre sistemul de conducere si celelalte sisteme, contribuind la folosirea optima a resurselor umane, materiale si financiare, la identificarea rezervelor, la cresterea economica in general a intreprinderii prin(...)
 • situatia modificarilor capitalului propriu
  prezinta modificarile capitalului propriu intre inceputul si sfarsitul unui exercitiu financiar
 • situatia tabloului fluxurilor de trezorerie
  indica modul in care a evoluat numerarul intre inceputul si sfarsitul unei perioade de timp
 • situatii financiare
  situatiile financiare semnifica o reprezentare structurată a informațiilor financiare, care de obicei include și notele însoțitoare, derivate din înregistrările contabile și menite să comunice resursele economice sau obligațiile entității la un anumit moment dat, sau modificările(...)
 • situatii financiare cu scop general
  situațiile financiare întocmite în conformitate cu un cadru de raportare financiară care este proiectat să vină în întâmpinarea nevoilor obișnuite de informații ale unei game variate de utilizatori
 • situatii financiare simplificate
  situațiile financiare simplificate rezumă situațiile financiare anuale auditate ale unei entități cu scopul de a informa grupurile de utilizatori interesați doar despre principalele aspecte ale performanței și poziției financiare ale entității.
 • situația netă
  se determină ca diferență dintre activul total și datoriile totale angajate de întreprindere. Inregistrarea unei situații nete pozitive și în crestere de la un an la altul se traduce prin: a) realizarea parțială sau integrală a obiectivului major al întreprinderii (maximizarea valorii); b)(...)
 • small ticket
  tranzactii de leasing cu valori reduse.
 • societate comerciala de profil (de expertiza contabila)
  prin s.c.p. se intelege societatea comerciala care indeplineste conditiile prevazute de legislatia in vigoare si este inscrisa in Tabloul Corpului, adica: sa aiba ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil majoritatea actionarilor sau(...)
 • societate cu raspundere limitata (S.R.L.)
  are drept principala caracteristica limitarea raspunderii actionarilor pentru obligatiile societatii la capitalul social subscris de fiecare actionar. Capitalul este impartit in parti sociale care sunt liber transferabile numai intre asociati. Transmiterea catre persoane din afara societatii(...)
 • societate de leasing
  societatea comerciala care are in obiectul de activitate desfasurarea operatiunilor de leasing si un capital social minim, subscris si varsat integral la infiintare, conform legislatiei in vigoare.
 • societate dominanta
  este o societate comerciala ce detine controlul asupra altei societati comerciale sau grup de societati comerciale.
 • societate in comandita pe actiuni
  pastreaza caracteristicile societatii in comandita simpla, cu mentiunea divizarii capitalului social in actiuni. Administratorii pot fi revocati de catre adunarea generala a asociatilor, iar un asociat ales administrator devine automat asociat comanditat
 • societate in nume colectiv (S.N.C.)
  are drept caracteristica obligatia solidara (in egala masura) si nemarginita (cu intregul patrimoniu) a asociatilor pentru operatiunile desfasurate in numele societatii. Hotararea judecatoreasca obtinuta impotriva societatii este opozabila fiecarui asociat
 • societate multinationala
  fiecare operator national este o entitate de sine statatoare care poate fi judecata dupa propriile sale merite (sucursalele au deplina autonomie)
 • societatea
  este un contract prin care două sau mai multe persoane se învoiesc să pună ceva în comun, în scop de a împărți foloasele ce ar putea deriva. definiția citată enunță trei componente principale care ar trebui să fie reunite cumulativ pentru existența valabilă a unei asemenea entități:(...)
 • societatea comerciala
  poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui act constitutiv și beneficiind de personalitate juridică, în care societarii se înțeleg să pună în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comerț, în scopul realizării și împărțirii beneficiilor(...)
 • societatea in comandita simpla
  are doua tipuri de asociati: comanditati si comanditari. Fata de asociatii comanditari, asociatii comanditati au in plus dreptul de administrare a societatii. Din punct de vedere al obligatiei pentru operatiunile societatii, comanditatii raspund solidar si nemarginit, in timp ce riscul(...)
 • societatea pe actiuni (S.A.)
  pastreaza limitarea raspunderii la capitalul subscris de fiecare actionar. dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative sau la purtator se transmite liber, fara consimtamantul celorlalti actionari societatea se poate constitui numai daca intregul capital social a fost(...)
 • societati comerciale de grup
  societățile comerciale care dețin participații în capitalul altor societăți comerciale
 • sold creditor ( SC )
  rezulta din diferenta dintre totalul sumelor creditoare si totalul sumelor debitoare, daca totalul sumelor creditoare este mai mare decat totalul sumelor debitoare
 • sold debitor ( SD )
  rezulta din diferenta dintre totalul sumelor debitoare si totalul sumelor creditoare, daca totalul sumelor debitoare este mai mare decat totalul sumelor creditoare
 • sold initial ( SI )
  v.1 reprezinta soldul stabilit de regula la sfarsitul perioadei de gestiune (sold final), care la inceputul perioadei urmatoare de gestiune apare ca sold initial v.2 soldurile conturilor care există la începutul perioadei. Soldurile inițiale - de deschidere se bazează pe soldurile(...)
 • soldul contului
  reprezinta existentul valoric stabilit la un moment dat la elementul pentru care s-a deschis contul
 • solutia fiscala individuala anticipata
  este actul administrativ emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală în vederea soluționării unei cereri a contribuabilului, referitoare la reglementarea unor situații fiscale de fapt viitoare.
 • solvabilitatea
  reprezinta aptitudinea unei întreprinderi de a face fata datoriilor sale cândacestea ajung la scadenta.
 • somatia
  este primul act de executare silita in cazul creantelor fiscale
 • sondajul
  este definit ca o tehnică ce constă în selecționarea unui anumit număr sau a unor părți dintr-o mulțime, aplicarea la acestea a tehnicilor de obținere a elementelor probante și extrapolarea rezultatelor obținute asupra eșantionului la întreaga masă sau mulțime.
 • spiritul civic
  constă în a respecta legile și a face tot ceea ce stă în puterea unei persoane pentru a contribui la buna funcționare a societății.
 • stabilirea obiectivelor financiare
  linia de dezvoltare sau politica de perspectiva a intreprinderii vizeaza evolutia viitoare a acesteia si cuprinde cele mai generale obiective ale conducerii activitatii economice. Aceste obiective constituie izvorul tuturor deciziilor economice si financiare din intreprindere; ele cuprind o(...)
 • standarde de audit
  un set de norme privind activitatea de audit definite prin lege sau alte reglementări sau de către o autoritate competentă la nivel național sau internațional a căror aplicare și satisfacere este obligatorie pentru efectuarea unui audit sau a serviciilor conexe.
 • standarde de audit intern
  cuprind următoarele componente: Codul deontologic al auditorului intern; Normele de calificare și normele de implementare asociate, notate cu seria 1000, până la 1300; Normele de funcționare și normele de implementare asociate, cuprinzând seria 2000, până la 2600.
 • standarde internationale de audit
  Standardele Internaționale de Audit (ISA), precum și declarațiile și standardele aferente, în măsura în care sunt relevante pentru auditul statutar
 • standarde internationale de contabilitate
  Standardele Internaționale de Contabilitate (IAS), Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și Interpretările aferente (interpretări SIC-IFRIC), amendamentele ulterioare la aceste standarde și interpretări aferente, și standardele și interpretările aferente viitoare(...)
 • standarde nationale sau locale
  sunt elaborate de fiecare țară în raport de standardele internaționale și Directivele europene. Geografia contabilă a acestor standarde este refluxul simultan al identităților naționale, al tradiției contabile al situațiilor socio – economice și al efectelor de dominare culturală pe plan(...)
 • standarde profesionale
  standardele aplicabile misiunilor, elaborate de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Audit și Asigurare, așa cum sunt definite în prefața IAASB la Standardele Internaționale de Controlul Calității, Audit, Asigurare și Servicii Conexe și cerințele etice relevante care cuprind de(...)
 • standardele contabile Europene
  sunt elaborate de Uniunea Europeană, fiind formalizate prin Directiva a IV – a care cuprinde normele privind întocmirea și prezentarea conturilor anuale sociale (ale societăților comerciale);Directiva a VII –a care reglementează conturile consolidate întocmite de grupul de întreprinderi și(...)
 • statistica
  inregistreaza, prelucreaza si furnizeaza informatii privitoare la fenomene social economice de masa .Are o sfera de cuprindere mai mare decat celelalte forme ale evidentei economice.Foloseste fie etaloane cantitative , fie etalonul banesc separat, paralel sau simultan, dupa necesitati (...)
 • statul
  persoana juridica de drept public ca subiect de drept, statul participă la raporturile juridice de drept public. Numai prin excepție el poate fi parte și în raporturi juridice de drept privat. exemplu, el poate fi titular al dreptului de proprietate publică exercitat(...)
 • statutul juridic al comerciantului
  se înțelege totalitatea obligațiilor pe care le are comerciantul persoanăfizică. Principalele obligații sunt: întocmirea și ținerea registrelor proprii înregistrarea în Registrul Comerțului  obligații legate de ținerea contabilității (Legea nr.(...)
 • stocurile
  reprezinta ansamblul bunurilor si serviciilor din cadrul intreprinderii detinute fie pentru a fi vandute in aceeasi stare sau dupa prelucrarea lor in procesul de productie, fie pentru a fi consumate la prima lor utilizare. Reglementarile din Standardele Internationale de Contabilitate(...)
 • stocurile aflate la terti
  reprezinta diverse bunuri de natura stocurilor aflate in proprietatea intreprinderii, dar care fizic se regasesc in custodie, prelucrare, consignatie la terti.
 • stornarea
  un mod specific contabilitatii de corectare a erorilor intervenite la inregistrarea tranzactiilor in conturi. Inregistrarile contabile nu pot fi corectate prin stergerea sau taierea sumelor inregistrate in conturi si inscrierea sumelor corecte. Astfel formulele contabile de stornare ( de(...)
 • strategia generala de audit
  stabilește aria de aplicabilitate, momentul și conducerea unui audit și oferă îmbunătățiri referitoare la un plan de audit mai detaliat. Stabilirea strategiei generale de audit implică: a. Determinarea caracteristicilor misiunilor care definesc aria de aplicabilitate (...)
 • stratificare
  procesul divizării populației în subpopulații, fiecare dintre acestea fiind un grup de unități de eșantionare care are caracteristici similare (adesea valoarea monetară).
 • structura de stat
  exprimă organizarea puterii pe un anumit teritoriu, exercitarea puterii și raporturile dintre ele. Sub aspectul structurii de stat, există: state unitare, unde există o singură putere suverană pe întreg teritoriul, un singur parlament, un singur guvern, un singur rând de organe(...)
 • structura financiara a întreprinderii
  reflecta raportul existent între finantarile pe termen scurt si cele pe termen lung. De cele mai multe ori, întreprinderea nu îsi poate asigura finantarea doar din fonduri proprii ci apeleaza si la finantari externe. Capitalurile permanente (capitalulpropriu + datoriile pe termen mediu si(...)
 • structura leasing
  termen prin care se descrie ansamblul parametrilor principali (avans, valoare reziduala, durata, etc.) caracteristici, pentru un contract de leasing.
 • structura normei juridice
  cuprinde următoarele elemente: Ipoteza reprezintă acea parte a normei juridice care desemnează împrejurările concrete în care urmează să se aplice norma, categoria de persoane cărora li se aplică, condițiile care trebuie îndeplinite pentru aplicarea normei; Dispoziția reprezintă(...)
 • sub-lease
  tranzactie in care bunul este subinchiriat de catre utilizator unei terte parti in conditiile in care contractul de leasing initial ramine in vigoare.
 • subiectul de audit
  îl reprezintă întreprinderea modernă ancorată în realitățile economiei de piață libere, începând cu examinarea modului de organizare și funcționare a activității sale, a formării, divizării și utilizării fluxurilor financiare în vederea asigurării unei dezvoltări permanente, a utilizării(...)
 • subscriere erductibila
  când dupa expirarea perioadei de subscriere ramân actiuni nesubscrise ce vor fi atribuite de consiliul de administratie fie unor actionari ce au facut în prealabil optiunifie altor cumparatori
 • subscriere ireductibila
  operatiunea are loc în virtutea dreptului preferential de subscriere
 • subscrierea capitalului
  este operatia prin care subscriptorul declara si semneaza pentru suma de bani si valoarea bunurilor cu care se angajeaza sa participe la constituirea unei societati comerciale. O societate se poate constitui numai daca intregul ei capital a fost subscris. Aportul in natura, constand din bunuri(...)
 • subscrierea de actiuni
  (1) Subscrierile de actiuni se vor face pe unul sau pe mai multe exemplare ale prospectului de emisiune al fondatorilor, vizate de judecatorul delegat. (2) Subscrierea va cuprinde: numele si prenumele sau denumirea, domiciliul ori sediul subscriitorului; numarul, in litere, al(...)
 • subventii aferente activelor
  reprezintă subvenții guvernamentale pentru acordarea cărora principala condiție este ca întreprinderea beneficiară să cumpere, să construiască sau să achiziționeze într-un alt fel active pe termen lung. De asemenea, pot exista și condiții secundare care să restricționeze tipul sau amplasarea(...)
 • subventii aferente veniturilor
  cuprind toate subvențiile guvernamentale diferite de cele pentru active (vezi definitia).
 • subventii de echipament
  reprezinta subventiile ce se inscriu in bilant, constituind fonduri proprii
 • subventii de exploatare
  reprezinta subventiile ce se inregistreaza in contul de rezultate, reprezentand incasari
 • subventii guvernamentale
  reprezintă asistența acordată de guvern sub forma unor transferuri de resurse către o întreprindere în schimbul respectării, în trecut sau în prezent, a anumitor condiții referitoare la activitatea de exploatare a acestei societăți. Subvențiile nu cuprind acele forme de asistență(...)
 • subventiile pentru investitii
  sunt surse de finantare alocate de la bugetul statului sau din alte surse nerambursabile, de care beneficiaza o intreprindere, destinate achizitionarii sau producerii de echipamente sau alte bunuri de natura imobilizarilor, unor activitati pe termen lung sau pentru acoperirea unor cheltuieli(...)
 • sucursala
  potrivit Legii nr. 31/1990, este un dezmembrământ fără personalitate juridică al societății comerciale. Această subunitate este dotată de societate cu anumite fonduri, în scopul de a desfășura o activitate economică din cadrul obiectului de activitate al societății-mamă. Sucursala(...)
 • suficienta
  este măsura cantității probelor de audit; dimensiunea adecvată a eșantionului selectat de auditor. Cantitatea necesară a probelor de audit este afectată de riscul de denaturare și, de asemenea, de calitatea probelor de audit respective.
 • suma asigurata
  suma maxima in limita careia asiguratorul plateste indemnizatia de asigurare la ivirea cazului asigurat.
 • suma finantata
  pretul de achizitie minus avansul achitat de utilizator.
 • sumele creditoare
  sumele inregistrate in partea dreapta a contului
 • sumele debitoare
  sumele inregistrate in partea stanga a contului
 • superprofit
  Superprofitul = Capacitatea beneficiara - (Activ net corijat * Rata dobanzii)
 • supervizarea
  se referă la evaluarea permanentă sau periodică de către conducere a calității funcționării controlului intern.Auditorul trebuie să cunoască cum se face supervizarea – la companiile mari existența compartimentului de audit intern este esențială.
 • supravegherea de catre banca centrala
  Argumente în favoarea efectuării supravegherii de către Banca Centrală pot fi grupate în trei categorii: 1. sinergia informațională între supraveghere și funcțiunile BănciiCentrale; 2. obiectivul principal – riscul sistemic; 3. independența și expertiza(...)
 • sursa informatiei
  reprezinta locul de nastere al informatiei
 • surse externe de finantare a investitiilor
  - cresterea capitalului social prin emisiunea suplimentara de actiuni;- creditul obligatar si bancar;- finantari din partea grupului;- alocatii de la buget sau din fondurile speciale de investitii (fondul pentru modernizareadrumuri
 • surse interne de finantare a investitiilor
  - fondul propriu neconsumat la sfârsitul perioadei precedente;- amortizarea activelor imobilizate;- alte surse interne: valorificarea unor piese de schimb si materiale rezultate din casarea activelor imobilizate, suma din vânzarea activelor,
 • suspendarea plății
  în cazul constatării unei erori în legătură cu plata ce urmează să fie efectuată, conducătorul compartimentului financiar (financiar-contabil) suspendă plata. Motivele deciziei de suspendare a plății se prezintă într-o declarație scrisă care se trimite ordonatorului de credite și, spre(...)
 • suspendarea prescriptiei extinctive
  se definește așadar ca fiind oprirea de drept a curgerii termenului de prescripție pe durata unor situații limitativ prevăzute de lege, urmând ca la încetarea acelor situații prescripția să curgă de unde rămăsese.
 • swap
  swap al ratelor dobanzii - tranzactie in care doi parteneri schimba fluxurile de plati ale dobanzii ce au caracter diferit, bazate insa pe o valoare a sumei initiale stabila. Exista trei tipuri principale de s. al ratelor dobanzii: de cupoane (curs flotant in loc de curs(...)
 • t

 • tabeul statistic
  este o formă de prezentare ordonată și completă a datelor despre o colectivitate cercetată, facilitând formarea unei imagini globale despre obiectul de studiu. elementele constructive ale unui table statistic sunt: titlul tabelului, trebuie să precizeze în câteva(...)
 • tabloul de finantare
  instrument al analizei dinamice prin care sunt prezentate fluxurile de utilizari si de resurse, trecute sau previzionale ale întreprinderii cu respectarea echilibrului contabil nu se limiteaza la înregistrarea fluxurilor de venituri si cheltuieli ci tine cont de toate resursele si(...)
 • tantiemele (indemnizatii de sedinta)
  reprezinta sumele incasate de fiecare membru al consiliului de administratie pentru participarea la sedintele consiliului de administratie. Tantiemele se pot schimba in jetoane de prezenta, in functie de situatia financiara a societatii comerciale si se calculeaza, in functie de procentul din(...)
 • taxa de management
  cheltuieli realizate de finantator, cu pregatirea/incheierea contractului de leasing si care sunt incluse, in principiu, in valoarea avansului pe care utilizatorul trebuie sa-l platesca finantatorului.
 • taxa pe cladiri
  este datorată de persoanele juridice care au concesionate, închiriate, primite sau luate în folosință clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale.
 • taxa pe teren
  este datorată de persoanele care au concesionate, închiriate, primite sau luate în folosință clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale
 • taxa pe valoarea adaugata ( TVA )
  este un impozit indirect, atasat consumului. Taxa pe valoarea adaugata este aferenta transferului de proprietate asupra bunurilor, prestarilor de servicii si executarilor de lucrari, neafectand cheltuielile sau veniturile intreprinderii. Acestea fac doar oficiul de a plati sau de a primi taxa(...)
 • taxele
  reprezinta platile efectuate de persoanele fizice sau juridice pentru serviciile efectuate de institutiile publice .
 • tehnica inregistrarii de lichidare sau inchidere
  se foloseste pentru operatiile de calcul si inchidere a soldului unor conturi care apar in cadrul inregistrarilor desfasurate. Pe aceasta cale se pune in evidenta soldul unui cont care se transfera in continuare altui cont .Ele nu sunt expresia sau nu corespund unor miscari reale economice sau(...)
 • tehnica inregistrarii desfasurate
  presupune folosirea unui numar mai mare de conturi corespondente decat cel implicat de miscarea economica sau financiara
 • tehnica inregistrarii directe
  reprezinta regula in construirea conturilor necesare reflectarii circuitului patrimonial .Potrivit acestei tehnici exista o congruenta intre miscarea reala economica sau financiara si oglindirea ei in conturi. Cele doua conturi corespondente care se debiteaza si se crediteaza corespund celor(...)
 • tehnica inregistrarii in doua circuite
  este determinata in special de comenzile informationale pe care trebuie sa le asigure sistemul de conturi in gestiunea interna a patrimoniului .Primul circuit denumit de evidenta sau gestiune financiara furnizeaza informatia de decontare a patrimoniului , iar cel de-al doilea , denumit(...)
 • tehnica inregistrarii indirecte
  este folosita pentru reflectarea pe o cale intermediara a miscarii economice sau financiare .In acest scop sunt utilizate conturi distincte de cele care s-ar putea asocia direct elementelor patrimoniale modificate
 • tehnica inregistrarii prin contragere
  utilizeaza un numar mai mic de inregistrari in conturi , ca rezultat al suprapunerii a doua miscari de valori economice efectuate simultan, fie prin inlocuirea lor partiala sau totala cu diverse aranjamente financiare.
 • tehnica observarii fizice
  observarea fizică este mijlocul cel mai eficace de verificare a existenței unui activ, însă ea nu aduce decât o parte din elementele probante necesare și anume numai existența bunului respectiv; celelalte elemente probante ca; proprietatea asupra bunului,valoarea atribuită etc. trebuie(...)
 • tehnica sondajului
  tinând seama de numărul de operații efectuate de intreprindere, auditorul nu poate verifica integral, de exemplu, rulajele sau soldurile unui cont. El caută elementele probante pe un eșantion adecvat, utilizând tehnica sondajului cel mai bine adaptat fiecărei situații. (...)
 • tehnici de audit asistate pe calculator
  aplicațiile procedurilor de audit care utilizează calculatorul ca instrument de audit, sunt cunoscute sub denumirea de Tehnici de Audit Asistate de Calculator (CAAT)
 • teoria ciclului de afaceri
  Teoria ciclului de afaceri constituie una dintre cele mai viguroase contribuții austriece la știința economicã.- Potrivit teoriei austriece a ciclului de afaceri, la baza expansiunii din faza inițialã a ciclului se aflã o creștere a volumului de credite din economie:• o creștere a(...)
 • teoria statică a bilantului
  elaborată după unele păreri de H. Nicklisch, iar după altele de Walter le Coutre, potrivit căreia bilanțul, prin conținutul lui, caracterizează la un moment dat situația patrimoniului și rezultatul financiar. Elementele patrimoniale cuprinse în bilanț sunt evaluate la prețul lor de procurare.(...)
 • terenuri
  terenurile reprezinta imobilizarile corporale ce cuprind doua categorii: terenuri si amenajari de terenuri. Terenurile au durata de utilizare nelimitata, fiind singurele elemente ale imobilizarilor corporale care nu se supun amortizarii. In schimb, investitiile efectuate penrtu amenajarea(...)
 • teritoriul
  este porțiunea de pământ, de apă, precum și din spațiul aerian în limitele (granițele) căreia se exercită puterea suverană.
 • termen cert
  când momentul împlinirii sale este cunoscut la data încheierii actului juridic (de exemplu, o dată calendaristică);
 • termen extinctiv
  este o modalitate a actului juridic, a cărei împlinire conduce la stingerea dreptului subiectiv și a obligației corelative (la împlinirea lui, se sting efectele actului juridic civil). exemplu, într-un contract de rentă viageră debitorul se obligă să plătească periodic creditorului(...)
 • termen incert
  a cărui împlinire nu este cunoscută, ca dată calendaristică, deși realizarea sa este sigură (de exemplu, moartea creditorului rentei viagere).
 • termen suspensiv
  când amână sau suspendă exercițiul drepturilor subiective civile și executarea obligațiilor civile.
 • termenul de prescriptie extinctiva
  reprezintă intervalul de timp stabilit de lege înlăuntrul căruia trebuie exercitat dreptul la acțiune în sens material sub sancțiunea pierderii acelui drept. începe să curgă la data nașterii dreptului material la acțiune pe care tinde să îl stingă. El este întotdeauna prevăzut de(...)
 • terminare prematura
  posibilitate acordata utilizatorului de a termina anticipat contractul de leasing, caz in care sunt posibile penalitati.
 • terta parte
  persoana straina de un contract, care nu a participat, nici direct, nici indirect si nici prin reprezentare, la incheierea contractului.
 • test de conformitate
  se realizează concomitent cu descrierea sistemului, asupra unui număr limitat de operațiuni, prin intermediul: observației directe asupra modului de lucru; confirmărilor verbale date de către cei care utilizează aceste proceduri; mijloacelor specifice(...)
 • test de control
  sunt realizate cu scopul de a obține probe de audit asupra eficienței: (a)proiectării sistemelor de contabilitate și control intern cu scopul de a preveni și corecta erorile; (b) controalelor interne în timpul exercițiului financiar. t.c. privind(...)
 • test de parcurgere
  un test de parcurgere implică urmărirea câtorva tranzacții pe parcursul întregului sistem de raportare.
 • test de permanenta
  urmăreste dacă procedurile sunt aplicate într-o manieră permanentă fără defecțiuni. Aceste teste trebuie să fie suficient de mari pentru a oferi  certitudini asupra modului de funcționare a sistemului. sunt testele pe care auditorul le face în etapa de evaluare preliminară a modului(...)
 • test de procedura
  teste care permit obținerea de elemente probante privind eficiența: conceperii sistemelor contabile și de control intern, adică dacă ele au fost corect concepute pentru a preveni, detecta și corija erorile semnificative; funcționării controlului intern în timpul(...)
 • teste
  aplicarea procedurilor asupra unor elemente sau asupra tuturor elementelor unei populații
 • teste ale controalelor
  teste efectuate pentru a obține probe de audit în legătură cu eficacitatea funcționării controalelor pentru prevenirea, sau detectarea și corectarea, denaturărilor semnificative la nivelul declarațiilor.
 • teste ale detaliilor soldurilor
  proceduri de audit prin care se testează prezența de erori monetare, în scopul de a determina dacă obiectivele de audit legate de solduri au fost atinse pentru fiecare sold de cont semnificativ.
 • teste ale mecanismelor de control intern
  proceduri de audit prin care se testează eficacitatea mecanismelor de control, în scopul justificării reducerii riscului de control estimat.
 • teste substantiale ale operatiunilor
  proceduri de audit prin care se testează prezența de erori monetare în scopul de a determina dacă obiectivele de audit legate de operațiuni au fost atinse pentru fiecare categorie de operațiuni.
 • testul statistic
  este utilizat drept criteriu de acceptare sau de respingere a ipotezei nule
 • timpul
  vizează momentul plasării evaluării, în trecut, în prezent sau viitor. Orice evaluare, în virtutea continuității activității întreprinderii, glisează între timpul trecut, trece prin timpul prezent și se îngrijește de reproducția valorilor economice la timpul viitor
 • tipuri de contracte de construcții
  contractele de construcții sunt, în general, fie de tipul contractelor cu preț fix, fie de tipul contractelor cost plus. De asemenea, se întâlnesc și combinări ale celor două tipuri de contracte.
 • tipuri de evaluari
  Din punct de vedere al utilizatorului evaluarii  evaluari contabile evaluari administrative evaluari bazate pe expertiza si diagnostic Din punct de vedere al obiectului evluarii: evaluari de intreprinderi evaluari de(...)
 • tipuri de teste de audit
  Auditorii dispun de 5 tipuri de teste pe care le pot utiliza în scopul de a determina dacă situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a patrimoniului firmei.Aceste teste sunt: proceduri de obținere a unei înțelegeri a controlului intern teste ale mecanismelor de control (...)
 • titlu de credit
  inscris in temeiul caruia posesorul sau legitim este in drept sa exercite la o data determinata, dreptul aratat in inscris.
 • titlu de participare
  orice acțiune sau altă parte socială într-o societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acțiuni, societate în comandită pe acțiuni, societate cu răspundere limitată sau într-o altă persoană juridică sau la un fond deschis de investiții;
 • titluri de plasament
  =investitiile financiare pe termen scurt; vezi definitia investitiilor financiare pe termen scurt
 • titluri de proprietate
  cumparatorul actiunilor unei societati comerciale, respectiv posesorul acestora, devine copropietar al intreprinderii respective, fapt pentru care actiunile reprezinta pentru el titluri de proprietate
 • titlurile de creanta
  includ bonuri de tezaur si certificate de depozit (vezi definitiile)
 • titlurile de participare si interesele de participare
  reprezinta drepturile sub forma de actiuni sau alte titluri de valoare in capitalul unor intreprinderi, care asigura intreprinderii detinatoare exercitarea controlului, respectiv a unei influente semnificative in gestiunea intreprinderii emitatoare de titluri. Ele pot fi detinute si din alte(...)
 • titlurile de stat
  sunt titluri emise de BNR, de regula sub forma dematerializata
 • total sume creditoare ( TSC )
  sunt obtinute prin adunarea rulajelor creditoare cu sumele care exprima, in partea de credit, soldul initial reflectat de cont la inceputul perioadei de gestiune
 • total sume debitoare ( TSD )
  sunt obtinute prin adunarea rulajelor debitoare cu sumele care exprima, in partea de debit, soldul initial reflectat de cont la inceputul perioadei de gestiune
 • totalul valorilor de casa
  reprezinta ansamblul mijloacelor de plata detinute de întreprindere si care suntimediat disponibile: sume din casierie în lei si în devize; conturi la banca în lei si în devize la vedere; acreditivele deschise; cecuri si efecte comerciale de încasat; efecte comerciale remise spre scontare;(...)
 • tragedia proprietatii comune
  un numar de persoane au acces la o pajiste aflata in proprietate comuna nici un individ nu are dreptul sa vanda altuia dreptul de utilizarea a pajistii, adica intre indivizi nu poate exista un schimb deoarece pajistea este un bun liber indivizii vor avea tendinta de a o utiliza(...)
 • transfer
  orice vânzare, cesiune sau înstrăinare a dreptului de proprietate, precum și schimbul unui drept de proprietate cu servicii ori cu un alt drept de proprietate.
 • transfer electronic de date
  (Electronic Data interchange – EDI) – Transmiterea electronica a documentelor între organizații într-o formă care poate fi citită electronic.
 • transformarea societatilor comerciale
  transformarea societăților este procedeul tehnico-juridic de schimbare a formei juridice a unei societăți comerciale. Condițiile transformării: se face prin modificarea actului constitutiv al unei societăți comerciale existente, fapt pentru care, nu se naște o(...)
 • tranzactii cu parti afiliate
  un transfer de resurse, servicii sau obligații între părți afiliate, indiferent dacă pentru acestea se percepe un preț sau nu.
 • tratament echitabil
  înseamnă că situații similare sunt abordate de aceeași manieră.
 • trezoreria intreprinderii
  insumeaza resursele lichide compuse din: numerar in casierie, disponibil la banci, titluri de plasament, credite bancare contractate pe termen scurt si alte valori de trezorerie.
 • trezoreria netă
  sinteză a realizării echilibrului financiar la nivelul unei întreprinderi (atât pe termen lung cât și pe termen scurt). Analiza trezoreriei nete se realizează prin compararea fondului de rulment (ce se înregistrează la un moment dat, determinat pe baza bilanțului) cu nevoia de fond de rulment(...)
 • trezoreria potentiala
  apare ca diferenta între suma activelor de trezorerie si capacitatile neutilizate la creditele bancare convenite pe termen scurt, mediu si lung pe de o parte si ansamblul resurselor de trezorerie pe de alta parte.în acest caz trezoreria este considerata un activ conditionat si devine un(...)
 • tripla optiune
  drept acordat utilizatorului prin contractul de leasing financiar de a opta la finele contractului, fie pentru cumpararea bunului finantat, fie pentru prelungirea contractului, fie pentru returnarea bunului finantat.
 • turbulenta factor al vietii economice
  luand in considerare faptul ca marimea firmei nu-i mai confera aceleasi avantaje ca in trecut, cadrul afacerilor a devenit extrem de instabil. Aceasta instabilitatecere ca firmele sa-si regandeasca strategiile de afaceri aproape continuu. Acest lucru are implicatii asupra conceptelor de(...)
 • u

 • UCAAPI
  Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) este o structură distinctă în cadrul Ministerului Finanțelor Publice, constituită din compartimente de specialitate, în directa subordonare a ministrului finanțelor publice, având atribuții de coordonare, evaluare, sinteză(...)
 • un singur debitor
  orice persoană sau grup de persoane fizice și/sau juridice față de care instituția de credit are o expunere și: care constituie, dacă nu se dovedește altfel, un singur risc, deoarece una dintre ele deține, direct sau indirect, controlul asupra celeilalte oricelorlalte;(...)
 • unitate de esantionare
  elementele individuale care constituie o populație, spre exemplu foile de vărsământ, înregistrările de pe creditul extraselor de cont bancar, facturile vânzărilor sau soldurile debitorilor sau o unitate monetară.
 • unitate monetara
  este strâns legată de metalul folosit pentru baterea monedei și se caracterizează în următoarele elemente definitorii: valoare paritară paritate monetară.
 • unitatea de inregistrare sau raportare
  in contextual organizării unui sistem informațional statistic la nivel național (1780 și la noi în 1859 de către Dionisie Pop Marțian), fiecare entitate cu personalitate juridică și gestiune proprie poate contribui la alimentarea bazei de date, furnizand sistematic date despre propria(...)
 • unitatea statistica
  adică fiecare element, manifestare sau concretizare a colectivității este o unitate statistică. Această unitate este purtatoarea tuturor trăsăturilor commune ale colectivității și se înregistrează în timpul observării statistice. funcție de conținutul unității acestea pot fi: (...)
 • unitatile administrativ-teritoriale
  persoana juridica de drept public teritoriul țării este organizat sub aspect administrativ în comune, orașe și județe. Aceste unități administrativ-teritoriale au calitatea de subiect de drept, ele pot fi titulare ale dreptului de proprietate publică și ale dreptului de proprietate(...)
 • utilitatea economica
  reprezinta satisfactia pe care o obtine un consumator dat, prin folosirea unei cantitati determinate dintr-un bun economic, in anumite conditii de loc si de timp
 • utilitatea marginala
  este utilitatea aditionala, adica satisfactia pe care o aduce fiecare noua unitate consumata dintr-un bun economic
 • utilizarea lucrarilor auditorului intern