Vrei contabilitate? Contacteaza-ne acum la 0740.398.555 / 0743.587.845 sau scrie-ne un e-mail la adresa rdtexpert@gmail.com

Dicționar economic

Dicționar economic on-line

AJAX progress indicator
Caută in dictionar: (curată filtru)
 • o

 • obiectivele conducerii corporative
  a) comunicare necesara, suficienta si utila, permanenta intre constituentii interni;b) eficacitatea si eficienta activitatilor organizatiei in atingerea obiectivelor manageriale, masurate prin auditari interne si externe ale calitatiic) asigurarea unei protectii eficiente a drepturilor(...)
 • obiectivele contabilitatii
  1.Sa furnizeze informatiile necesare elaborarii planurilor si programele de activitate economica 2.Sa asigure urmarirea si controlul valoric al activitatilor desfasurate prin inregistrarea cronologica a operatiilor economico-financiare si prelucrarea informatiilor cu privire la situatia(...)
 • obiectivele politicii monetare
  Obiectivul fundamental al politicii monetare este stabilitatea prețurilor, la care se adaugă limitarea (controlul) inflației și menținerea valorii interne și externe a monedei naționale. Stabilitatea prețurilor reprezintă în același timp, un obiectiv centralal politicii(...)
 • obiectivitatea
  auditorului financiar se realizează prin corectitudinea de care dă dovadă, eliminarea totală a unor serii de prejudecăți care pot apărea într-o misiune de audit, neacceptarea conflictelor de interese sau apariția unor influențe externe care să-l conducă la exprimarea unei opinii alta decât cea(...)
 • obiectivul situatiilor financiare
  este de a furniza informația despre poziția financiară a întreprinderii, rezultatele (performanța) și modificările poziției financiare ale întreprinderii. Toate aceste informații satisfac necesitățile comune ale majorității utilizatorilor, ele lasă în afară o serie de necesități informaționale(...)
 • obiectul auditului financiar
  are multiple valențe, dar cea mai importantă o reprezintă noțiunea de finalitate, ca rezultat al evaluării organizării și funcționării managementului unui sistem și a modului în care acesta își duce la îndeplinire obiectivele din misiunea asumată, respectiv eficientizarea sistemului.
 • obiectul dreptului comercial
  se poate face în funcție de opțiunea legiuitorului pentru un anumit sistem in concepția clasică există două concepte care permit determinarea acestuia: Sistemul subiectiv, potrivit căruia dreptul comercial este considerat ca având obiect normele juridice “cărora le(...)
 • obiectul raportului juridic civil
  se definește ca fiind acțiunea sau inacțiunea la care are dreptul subiectul activ și la care este obligat subiectul pasiv.
 • obligatia
  în sens larg este raportul juridic în conținutul căruia intră dreptul subiectiv al creditorului, de a cere subiectului pasiv-debitor, de a face sau a nu face ceva, sub sancțiunea constrângerii. in sens restrâns, obligația este considerată a fi acel raport juridic în virtutea căruia(...)
 • obligatia alternativa
  este cea al cărei obiect constă în două sau mai multe prestații între care una dintre părți are dreptul de a alege. exemplu, debitorul datorează un bun sau o sumă de bani
 • obligatia de mijloace
  constă în datoria debitorului de a depune eforturi pentru a atinge un anumit rezultat. Dacă rezultatul urmărit de părți nu este atins, aceasta nu înseamnă automat că debitorul este în culpă.
 • obligatia facultativa
  debitorul se obligă la o singură prestație, cu facultatea pentru el de a executa o altă prestație determinată. exemplu, debitorul se obligă să execute o anumită lucrare, dar își rezervă dreptul de a angaja pe altcineva să o execute.
 • obligatie civila
  prin o.c. se înțelege îndatorirea subiectului pasiv de a avea o anumită conduită corespunzătoare cerinței subiectului activ, conduită ce poate consta în a da, a face ceva sau a nu face ceva și care poate fi impusă la nevoie prin forța coercitivă a statului.
 • obligatiile administratorului
  de a îndeplini formalitățile necesare constituirii societății; de a depune specimenul de semnătură când a fost desemnat reprezentant al societății; de a prelua și păstra documentele privind constituirea societății (când le-a preluat de la alt administrator); de a(...)
 • obligatiile cenzorilor
  de a supraveghea gestiunea societății, să verifice dacă bilanțul și contul de profit și pierderi sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele; de a verifica dacă registrele sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimoniului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru(...)
 • obligatiile comisionarului
  comisionarul este obligat să respecte dispozițiile date de comitent, în limita puterilor conferite. în mod excepțional în contractul de comision se poate stipula o obligație de garanție a executării contractului din partea comisionarului sub forma clauzei „star del credere” sau(...)
 • obligatiile comitentului
  să plătească comisionul cuvenit comisionarului - această obligație curge din momentul în care comisionarul a încheiat acte juridice cu terți, chiar dacă nu au fost executate încă obligațiile rezultate din actele juridice încheiate. să restituie cheltuielile făcute de comisionar cu(...)
 • obligatiile consignantului
  să predea consignatarului bunurile mobile care urmează să fie vândute să restituie cheltuielile făcute de consignatar cu ocazia îndeplinirii însărcinării primite - prin cheltuieli trebuie înțelese sume de bani pentru conservarea, desfacerea, depozitarea bunului predat în(...)
 • obligatiile consignatarului
  să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea și conservarea bunurilor primite în vederea identificării bunurilor date în consignație, acestea trebuie păstrate în ambalajele lor originale și conservate intacte etichetele, mărcile și orice alte semne exterioare așa cum au fost aplicate(...)
 • obligatiile etice ale expertilor contabili si contabililor autorizati, salariati
  sa aiba o conduita morala si profesionala corespunzatoare functiei si postului care il detine sa respecte sistemul relational de subordonare impus prin ROI ( regulament de organizare interioara ) si ROF ( regulament de organizare si functionare ) sa respecte programul de(...)
 • obligatiile mandantului
  să pună la dispoziția mandatarului mijloacele necesare pentru executarea mandatului (articolul 385 Cod comercial) este ținut de obligația de plată a remunerației convenite să restituie cheltuielile făcute de mandatar pentru executarea mandatului         Mandantul are(...)
 • obligatiile mandatarului
  să execute însărcinarea primită cu diligența unui bun comerciant, ca și cum ar fi afacerile sale să arate terților împuternicirea sa (articolul 384 Cod comercial) să încunoștiințeze fără întârziere pe mandant despre executarea mandatului să păstreze destinația sumelor(...)
 • obligatiile reale
  sunt cele strâns legate de exercițiul unui drept real. exemplu, obligația titularului dreptului de proprietate a unui teren agricol de a-l cultiva. O asemenea obligație revine oricărei persoane care dobândește bunul respectiv.
 • obligatiunile
  sunt titluri de credit negociabile catre public, de regula, prin intermediul unor institutii financiare. Aceste imprumuturi sunt divizate in parti egale rambursabile la termen esalonat si purtatoare de dobanzi. sunt titluri de credit emise de societate în schimbul sumelor de bani(...)
 • obligatiunile cotate si necotate
  reprezinta titluri negociabile ce confera intreprinderii o creanta asupra emitentului
 • obligatiunile proprii emise si rascumparate
  reprezinta parti din imprumuturi obligatare rascumparate la scadenta sau inainte, in vederea anularii lor.
 • observarea
  constă în urmărirea unui proces / proceduri ce se efectuează de către alții, cum ar fi (de exemplu) observarea inventarierii stocurilor efectuata de către personalul entității, sau a realizărilor activităților de control. furnizează probe de audit cu privire la modul de desfășurare(...)
 • observarea fizica
  este mijlocul cel mai eficace de verificare a existenței unui activ, însă ea nu aduce decât o parte din elementele probante necesare auditorului, și anume numai existența bunului respectiv. Celelalte elemente probante ca: proprietatea asupra bunului, valoare atribuită ș.a. trebuie(...)
 • observarea statistica
  este prima etapa a cercetării statistice. constă în culegerea de date (informații) după o anumită metodologie pentru toate unitățile colectivității cercetate. scopul observării este comun cu cel al cercetării statistice, în sensul cunoașterii situației existente, modificărilor(...)
 • obținerii unei certificări rezonabile
  aceasta expresie are menirea de a informa utilizatorii raportului, că auditorii nu oferă o asigurare absolută privind imaginea fidelă a situațiilor financiare, că există un anume risc asumat, chiar dacă, opinia auditorului este fără rezerve.
 • oferta
  se defineste ca fiind cantitatea dintr-un bun economic care poate fi vanduta in conditiile pretului existent
 • oferta de a contracta
  incheierea contractului începe cu propunerea de a contracta, numită ofertă sau policitațiune. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească oferta: trebuie să fie fermă: ofertantul nu are posibilitatea de a o modifica sau retracta; trebuie să fie precisă și(...)
 • oferta de munca
  este formata din munca pe care o pot depune membrii societatii in conditii salariale
 • omogenitatea populației
  dacă populația statistică este omogenă respectiv elementele care o formează au caracteristici asemănătoare, aceasta poate fi analizată (testată) cu ajutorul unui eșantion de dimensiuni mai mici;
 • onorariu conditionat
  este sub formă de cotă procentuală în situația în care sunt autorizate prin statut sau impuse de organisme profesionale pentru anumite servicii profesionale.
 • onorariu profesional
  implică o corectă evaluare a serviciilor derulate în beneficiul clientului, ținând cont de :a) serviciul profesional solicitat;b) nivelul de pregătire și experiența necesară persoanelor angajate în derularea serviciilor profesionale;c) fondul de timp necesar calculat pentru fiecare auditor(...)
 • operatiile de exploatare
  au ca obiect achiziționarea - producția - vânzarea de bunuri, sub formă de “produse”, achiziționarea - revânzarea de “mărfuri”. în sfera operațiilor de exploatare se includ și datoriile - creanțele față de terțe persoane,generate de cumpărările - utilizările - vânzările de bunuri, lucrări și(...)
 • operatiile de finantare
  vizează crearea resurselor de finanțare a imobilizărilor. Ele pot proveni din aportulde capital propriu realizat de proprietar și din fondurile furnizate de terțe persoane în raport cu patrimoniul întreprinderii.
 • operatiile de investitie
  au ca obiect alocarea sau utilizarea surselor de finanțare pentru procurarea bunurilor, activelor de folosință îndelungată (pe un termen mai mare de un an) denumite imobilizări.
 • operatiuni de open-market
  constituie principalul instrument de control monetar în țările dezvoltate avantaje: oferă o flexibilitate sporită, din punct de vedere al volumului operațiilor de politică monetară inițiate de banca centrală; permit stabilirea unor relații impersonale între(...)
 • operatiunile de banca
  constau în: depozite de sume de bani sau de titluri, acordare de credite, operațiuni asupra titlurilor de credit, efectuare de plăți etc. și se realizează de către Banca Națională a României și de către băncile comerciale.
 • operatiunile de barter
  barterul - este o compensatie particulara, care se realizeaza între firme din 2 tari, fiecare partener aparând atât în calitate de exportator, cât si de importator, valorile celor 2 partizi de marfuri sunt egale, compensându-se reciproc. particularitatile tranzactiilor de barter: (...)
 • operatiunile de leasing
  sunt acele operațiuni prin care o parte, denumită locator/finanțator, transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosință asupra unui bun al cărui proprietar este, celeilalte părți, denumită utilizator, la solicitarea acestuia, contra unei plăți periodice, denumită rată de(...)
 • operatiunile de mijlocire in afaceri
  reprezinta un fapt de comert conex sau accesoriu pentru că mijlocitorul aduce în față pe partenerii de afaceri și, datorită priceperii și efortului intermediarului, se încheie un act juridic comercial între aceștia; de exemplu: o vânzare cumpărare comercială, o închiriere comercială etc
 • operatiunile de schimb
  sunt operațiunile de schimb de monedă sau bilete de bancă națională sau străine, precum și operațiuni referitoare la transmiterea de fonduri. Ele sunt efectuate atât în cadrul băncilor comerciale, dar și al caselor de schimb valutar.
 • opinii in audit
  aportul auditorului conține o exprimare clară, în scris, a opiniei asupra situațiilor financiare. O opinie fără rezerve este exprimată atunci când auditorul ajunge la concluzia că situațiile financiare oferă o imagine fidelă și reală sau sunt prezentate cu fidelitate, în toate aspectele(...)
 • opiniile și recomandările
  sunt măsuri legale ce permit instituțiilor Uniunii Europene să-și prezinte punctele de vedere în fața statelor membre sau chiar a persoanelor fizice sau juridice, fără ca acestea să fie obligate să se conformeze soluției propuse de administrația comunitară. Opiniile sunt elaborate atunci când(...)
 • oportunitatea informatiei
  reprezinta calitatea informatiei de a fi disponibila la momentul in care este solicitata si se masoara prin parametrul “timp”. In raport cu aceasta caliate se evidentiaza procesul de “imbatranire” a informatiei. Pentru a reduce la minim acest proces si efectele lui, organul de conducere(...)
 • opozabilitatea
  înseamnă posibilitatea de a opune. O obligație este opozabilă unei persoane dacă persoana respectivă este constrânsă să o execute. Regula constă în aceea că o obligație este opozabilă numai părților raportului juridic. Aceasta înseamnă ca îndatorirea poate să revină numai debitorului,(...)
 • optimizarea trezoreriei
  are la baza trei principii:- utilizarea judicioasa a creditelor, în functie de costul acestora;- promovarea unei tehnici adecvate de plasament a excedentelor de trezorerie;- evitarea, pe cât posibil, a unor costuri creditoare (care se remunereaza).
 • ordine publica
  ordinea publică politică - reprezintă totalitatea normelor juridice care protejează organizarea fundamentală a societății: statul, familia, libertățile individuale etc. Ele se exteriorizează, adesea, prin dispoziții penale care au ecou și în materie contractuală (de exemplu, este(...)
 • ordinul de producte
  este o cambie (vezi definitia), care nu are obiect o sumă de bani, ci o cantitate de mărfuri sau producte (de exemplu: grâu, porumb).
 • ordonanțarea cheltuielilor
  este faza din procesul execuției bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri au fost efectuate sau alte creanțe au fost verificate și că plata poate fi realizată. Persoana desemnată de ordonatorul de credite confirmă că există o obligație certă și o sumă datorată, exigibilă la o(...)
 • ordonanțarea de plată
  este documentul intern prin care ordonatorul de credite dă dispoziție conducătorului compartimentului financiar (financiar – contabil) să întocmească instrumentele de plată a cheltuielilor.Ordonanțarea de plată trebuie să conțină date cu privire la: exercițiu bugetar în care se(...)
 • organele puterii legislative, executive si judecatoresti
  sunt subiecte de drept civil, având calitatea de persoane juridice: Parlamentul României, Președintele României, Guvernul României, ministerele, misiunile diplomatice, autoritățile administrației publice locale, organele puterii judecatoresti, Ministerul Public, Curtea Constituțională, Curtea(...)
 • organizatie nonprofit
  orice asociație, fundație sau federație înființată în România, în conformitate cu legislația în vigoare, dar numai dacă veniturile și activele asociației, fundației sau federației sunt utilizate pentru o activitate de interes general, comunitar sau nonpatrimonial
 • organizatiile cooperatiste
  desfășoară o activitate de producere și desfacere de mărfuri, prestări de servicii etc. Acestea, în virtutea calității de comerciant, sunt supuse obligațiilor care revin comercianților.
 • organul de stat
  a fost definit ca fiind acea parte componentă a aparatului de stat, investită cu competență și putere și care se caracterizează prin aceea că cei care o compun au o calitate specifică (parlamentari, funcționari publici ori magistrați)
 • orientarea si planificarea auditului
  în această etapă profesionistul contabil obține informații cu privire la  particularitățile intreprinderii, zonele sale de risc, domeniile și sistemele semnificative, informații care să-i permită orientarea și planificarea controalelor astfel încât să fie prevenite lucrări inutile sau(...)
 • p

 • paguba de asigurare
  prejudiciul suferit de asigurat in urma realizarii cazului asigurat.
 • paragraf de observatii
  atrage atenția utilizatorului asupra unui element care are un impact semnificativ asupra situațiilor financiare și care face obiectul unei explicații mai detaliate anexată. Acest paragraf nu are nici o influență asupra opiniei auditorului.
 • paritate monetara
  reprezintă raportul valoric dintre două unități monetare. unitatea monetară, conferă banilor dintr-o țară, caracter național, respectiv „uniforma națională” pe care o îmbracă aceștia.
 • parte afiliata
  (legata) o parte are legătură cu o entitate dacă: (a) direct sau indirect printr-un intermediar sau mai mulți intermediari, partea: (i) controlează sau este controlată sau se află sub controlul unei entități (aceasta include companiile mamă,(...)
 • parte responsabila
  persoana (sau persoanele) care: a) într-o misiune de raportare directă răspunde pentru subiectul în cauză; sau b) într-o misiune bazată pe afirmații, răspunde pentru o informație legată de subiectul în cauză și poate fi responsabilă pentru acesta. (...)
 • partener
  orice persoană care are autoritatea să angajeze firma în ceea ce privește prestarea unei misiuni de servicii profesionale.
 • partener cheie de audit
  inseamna: a) auditorul(ii) statutar(i) care desemnat(ți) de o firmă de audit pentru un anumit angajament de audit ca fiind responsabilul principal pentru efectuarea auditului statutar în numele firmei de audit; sau b) în cazul unui audit al unui grup cel puțin(...)
 • partener de misiune
  partenerul sau o altă persoană din firmă care este responsabilă pentru misiune și efectuarea acesteia și pentru raportul care este emis în numele firmei, și care, acolo unde i se cere, are autoritatea adecvată conferită de un organism profesional, legal sau de reglementare.
 • parti de interes
  in cazul societăților de persoane, diviziunile de capital nu se numesc nici acțiuni, nici părți sociale, ci părți de interes (reflectând caracterul personal al acestor societăți). Nici Legea nr. 31/1990 și nici doctrina nu tratează această materie, dar deducem că regimul lor juridic este(...)
 • participant
  orice persoană care este proprietarul unui titlu de participare
 • participare
  participarea constă în a fi prezent pe durata întregului proces sau a unei părți a unui proces efectuat de către terțe persoane: spre exemplu, participarea la inventarierea fizică a stocurilor îi va permite auditorului să inspecteze stocurile, să observe respectarea procedurilor(...)
 • participatii
  sau investitii financiare sub forma de interese de participare, reprezinta drepturi sub forma de actiuni sau alte titluri de valoare in capitalul altor societati (asociati), care ii confera detinatorului o influenta semnificativa asupra acestora. Influenta semnificativa este puterea de a(...)
 • pasive stabile
  sunt datorii minime si permanente aparute între întreprindere si terti si aflate în termenele legale de scadenta.
 • pasive stabile de tipul I
  cuprind datorii cu sold zilnic crescator pâna în ziua platii si cu termene fixe de plata (datorii rezultate din salarii, impozit pa salarii, CASS, datorii la gaze, energie, apa etc.);
 • pasive stabile de tipul II
  includ datorii cu sold variabil si cu termene de plata variabile pe parcursul unei luni de zile (datorii fata de furnizori pentru aprovizionari, datorii pentru constituirea de rezerve, garantii, preliminari pentru plata concediilor, pentru efectuarea reparatiilor capitale etc.)
 • pastrarea competentei profesionale
  se remarcă prin cercetarea permanentă a ultimelor cunoștințe în domeniul profesiunii, reguli, norme relevante luate la nivel național și internațional în domeniul contabilității și auditului. Programul auditorului financiar profesionist trebuie „orientat spre asigurarea controlului calității(...)
 • patrimoniu public
  totalitatea drepturilor și obligațiilor statului, unităților administrativ-teritoriale sau ale entităților publice ale acestora, dobândite sau asumate cu orice titlu; fac parte din patrimoniul public drepturile și obligațiile referitoare atât la bunurile din domeniul public, cât și din(...)
 • patrimoniul
  are in componenta sa un activ in care se regasesc bunurile, ca obiecte ale drepturilor si obligatiilor, si un pasiv care regrupeaza drepturile si obligatiile titularului de patrimoniu (este un complex de drepturi si de obligatiuni cu respectivele lor obiecte de drepturi si obligatiuni)
 • patrimoniul societatii
  potrivit principiilor dreptului civil, îl constituie totalitatea drepturilor și obligațiilor cu valoare economică aparținând societății cuprinde activul social și pasivul social, care se evidențiază în bilanțul societății, cu respectarea dispozițiilor legii contabilității. (...)
 • patrimoniul societatii comerciale
  este alcatuit din bunurile materiale și bănești aduse de fiecare din asociați drept aport, precum și acelea pe care societatea le dobândește ulterior.
 • penalitate de terminare anticipata
  suma pretinsa contractual de finantator utilizatorului, in conditiile rezilierii/terminarii anticipate a contractului de leasing.
 • periodizarea
  activitatea intreprinderii este decupata in perioade discrete, numite exercitii contabile, la sfarsitul carora administratorii raporteaza propietarilor cum au fost gestionate resursele incredintate de catre acestia si care au fost rezultatele gestiunii
 • persoana externa cu o calificare adecvata
  (pentru scopul Standardului Internațional de Controlul Calității ISCQ1) – O persoană din afara firmei care are capacitatea și competența să acționeze ca partener într-o misiune , spre exemplu un partener dintr-o altă firmă sau un angajat (cu o experiență adecvată) fie din cadrul unui(...)
 • persoana fizica
  reprezintă omul privit individual, ca titular de drepturi și obligații
 • persoana fizica nerezidenta
  orice persoană fizică care nu este persoană fizică rezidentă
 • persoana fizica rezidenta
  Conform codului fiscal actualizat pana la data de 01.07.2008 orice persoană fizică ce îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții: a) are domiciliul în România; b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România; c) este(...)
 • persoana in intretinere
  persoana în întreținere poate fi soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile și neimpozabile, nu depășesc 250 lei lunar. nu sunt considerate persoane aflate(...)
 • persoana juridica
  reprezintă un colectiv de oameni care, întrunind condițiile cerute de lege, este titular de drepturi subiective și obligații civile
 • persoana juridica romana
  orice persoană juridică care a fost înființată în conformitate cu legislația României sau care are locul de exercitare a conducerii efective în România
 • persoana juridica straina
  orice persoană juridică care nu este persoană juridică română
 • persoane afiliate
  o persoană este afiliată cu altă persoană dacă relația dintre ele este definită de cel puțin unul dintre următoarele cazuri: a) o persoană fizică este afiliată cu altă persoană fizică, dacă acestea sunt soț/soție sau rude până la gradul al III-lea inclusiv. între(...)
 • personal
  partenerii și salariatii
 • personal angajat
  profesioniști, alții decât partenerii, inclusiv experții pe care ii angajează firma
 • perspective ale politicii monetare pe termen mediu
  Existența unui mediu macroeconomic stabil condiționează integrarea cu succes a României în Uniunea Europeană (UE) și apoi în Uniunea Economică Monetară (UEM). în acest context, politicii monetare îi revine un rol deosebit, ea trecând în următorii ani printr-o serie de transformări(...)
 • PFA
  Persoana fizica autorizata.
 • piata
  este toata gama de actiuni prin care cumparatorii si vanzatorii intra in contact si schimba bunuri si servicii, indiferent de locul unde se desfasoara
 • piata la termen
  reprezinta vanzari si cumparari de diferite monede care se contracteaza la cursul existent in momentul contractarii, dar care se finalizeaza prin livrare si plata la o data ulterioara, fixata atunci cand partenerii si-au asumat angajamentele
 • piata la vedere
  consta in vanzari si cumparari ale diferitelor monede care trebuie livrate efectiv in cel mult doua zile lucratoare de la data realizarii contractului
 • piata mondiala
  reprezinta ansamblul relatiilor de schimb care se stabilesc intre agentii economici din tari diferite, pe baza cererii si a ofertei
 • piata schimburilor valutare
  consta in vanzarea-cumpararea banilor care apartin diferitelor tari
 • pierdere din depreciere
  reprezintă diferența dintre valoarea contabilă și valoarea recuperabilă
 • pierderile
  reprezinta reduceri ale beneficiilor economice, ce pot sau nu să apară în activitățile curente ale întreprinderii. Exemple:  pierderile din calamități sau cel din lichidarea activelor imobilizate. pierderile constatate sau nerealizate cum sunt cele rezultate din diferențele(...)
 • plafoanele de credite
  sunt utilizate ca instrumente directe de control monetar și se manifestă sub forma unor instrucțiuni prin care băncile sunt informate cu privire la nivelul maxim al creditelor și ponderea acestora în portofoliul lor de active. pe termen lung, utilizarea plafoanelor de credit(...)
 • plan de reorganizare
  planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta debitorului, și va cuprinde măsuri concordante cu ordinea publică, inclusiv în ceea ce(...)
 • plan general de audit
  trebuie să cuprindă următoarele aspecte esențiale:- cunoașterea activității clientului;- sistemul contabil și de control;- riscul și pragul de semnificație;- natura, durata și întinderea procedurilor;- coordonarea, îndrumarea, supervizarea și revizuirea;- alte aspecte.
 • planificarea activitatii de audit
  are ca scop constituirea de către auditor a unei strategii generale detaliate cu privire la natura, durata și gradul de cuprindere a auditului. o planificare eficientă a activității de audit concură la asigurarea unei atenții corespunzătoare asupra domeniilor importante de audit,(...)
 • planul anual de audit intern
  reprezintă un ghid sau, mai mult, echivalentul bugetului de venituri aferent departamentelor orientate către vânzări, adică, cu alte cuvinte acesta determină anumiți termeni care trebuie să fie realizați. va trebui să reflecte rezultatele matricelor de risc astfel: (...)
 • planul de audit
  reprezintă un mijloc de control și evidență (de monitorizare a întregii activități de audit) și va conține „ un set de instrucțiuni ” care vor fi utilizate de către asistenții implicați în realizarea auditului. Planul de audit stabilește pentru fiecare segment de activitate timpul(...)
 • planul de conturi general
  este un tablou al intregului sistem de conturi, in cadrul caruia fiecare cont este delimitat printr-o denumire si simbol cifric fiind incadrat intr-o clasa si grupa. Astfel se asigura uniformitate si unitate de continut, functie, denumire si simbolizare a conturilor. Din punct de vedere al(...)
 • planul de misiune
  după cunoașterea particularităților intreprinderii, profesionistul contabil are posibilitatea să își orienteze misiunea în funcție de domeniile și sistemele semnificative; această orientare are ca obiectiv identificarea riscurilor care pot avea o incidență semnificativă asupra(...)
 • planurile de control al conturilor
  pentru stabilirea programului de control, auditorul va utiliza planul de misiune și foaia de sinteză a aprecierii controlului intern, documente ce asigură legătura cu etapele precedente. programul de control poate fi stabilit pe o foaie de lucru specială, care conține rubricile(...)
 • plata cheltuielilor
  este faza din procesul execuției bugetare reprezentând actul final prin care instituția publică achită obligațiile sale față de terții creditori (este eliberată de obligațiile sale față de terții creditori); se efectuează de persoanele autorizate, care poartă denumirea generică de(...)
 • plata lucrului nedatorat
  potrivit Codului civil, orice plată presupune o datorie. Ceea ce s-a plătit fără să fie credit este supus “repetițiunii” (adică restituirii). Plata lucrului nedatorat presupune existența a două părți: o parte care efectuează plata, denumită solvens și o parte care o acceptă, denumită(...)
 • plati esalonate
  sau rente, reprezinta sumele de bani platite la intervale de timp egale. intervalul de timp care separa plata a doua sume se numeste perioada. daca perioada este anul, platile esalonate se numesc anuitati daca perioada este(...)
 • pluralitate de mandatari
  există p.m. ori de câte ori prin același mandat (împuternicire) au fost desemnate mai multe persoane în această calitate; obligațiile acestora vor fi divizibile (conjuncte), cu excepția cazului când în contract s-a prevăzut solidaritatea acestora.
 • politica monetara
  reprezintă o componentă de bază a politicii economice, prin intermediul ei băncile centrale acționând asupra cererii și ofertei de monedă din economie.
 • politica monetara a BNR in perioada 1990-1999
  ca în toate țările care au trecut de la o economie centralizată la o economie de piață, țări în care existau distorsiuni mari între cererea și oferta agregată, și în România în primii ani ai tranziției către economia de piață (1990-1991) s-au înregistrat creșteri substanțiale de prețuri.(...)
 • politica monetara a BNR in perioada 2000-2005
  Evoluția principalilor indicatori macroeconomici în perioada 2000-2005 în perioada de tranziție spre o economie de piață a României, anul 2000 reprezintă punctul de cotitură după o perioadă de scădere economică (1997-1999). Astfel, anul 2000 reprezintă începutul unei(...)
 • politicile contabile
  principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de o întreprindere la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare.Acestea sunt diferite de principiile contabile fundamentale referitoare la continuitatea activității, consecvență și contabilitatea de(...)
 • poluarea
  este o stare negativa a relatiei dintre mediul creat de om si mediul natural, caracterizata prin deprecierea ciclurilor normale de viata biogeochimice, ca urmare a actiunii unor factori poluanti
 • populatia
  este o grupare de indivizi reuniți prin legături de cetățenie și prin stabilirea domiciliului pe teritoriul statului, în raport cu care cel din urma își exercita puterea suverană întregul set de date din cadrul căruia este selectat un eșantion și în legătură cu care auditorul(...)
 • post-factum
  ca sens noțional, definește o activitate, proces sau eveniment care a avut loc sau care s-a încheiat, analiza acestuia efectuându-se ulterior producerii lui.
 • postcalculatii
  sunt acelea care se elaboreaza dupa desfasurarea proceselor si fenomenelor economice la care se refera .Acestea au drept scop determinarea indicatorilor efectivi cu privire la fenomenele si procesele economice la care se refera pentru a controla modul si masura in care s-au realizat(...)
 • pozitia financiara a intreprinderii
  este definită de resursele economice pe care le controlează, de structura financiară a activelor, datoriilor și capitalului propriu, de lichiditatea și solvabilitatea valorilor economice și de capacitatea sa de a se adapta la schimbările mediului în care își desfășoară activitatea.Ecuația(...)
 • practici nationale de audit
  un set de îndrumări cu privire la activitatea de auditare definite în baza legii sau a altor reglementări, ori de un organism care are această autoritate la nivel național, a căror aplicare este obligatorie în efectuarea unor servicii de audit, revizuire, alte servicii de asigurare sau(...)
 • practician
  un contabil/ auditor financiar profesionist în practica publică
 • prag de rentabilitate
  (point mort – în franceză sau break-even – în engleză) este volumul de producție (în expresie bănească) ce trebuie vândută pentru a putea acoperi costurile fixe legate de activitatea financiară a societății comerciale.
 • prag de semnificatie
  prin prag de semnificație, se înțelege nivelul, mărimea unei sume peste care auditorul consideră că o eroare, o inexactitate sau o omisiune poate afecta regularitatea și sinceritatea situațiilor financiare, cât și imaginea fidelă a rezultatului, a situației financiare și a patrimoniului(...)
 • prelucrarea statistica
  se referă la operațiile de sistematizare a datelor primare pe întreaga colectivitate și pe părțile ei componente; calculul indicatorilor absoluți și derivați, precum și prezentarea rezultatelor obținute. etape: centralizarea; gruparea sau clasificarea datelor(...)
 • prelungirea duratei societatii
  decizia prelungirii și cuprinderea ei în actul adițional trebuie să se realizeze înainte de expirarea duratei prevăzute în actul constitutiv (ulterior acestei date prelungirea ar fi inutilă, societatea fiind deja dizolvată “ope legis”); exercitarea dreptului de opoziție al(...)
 • prescriptia extinctiva
  consta in pierderea dreptului creditorului de a obtine o hotarare judecatoreasca in temeiul careia sa se poata proceda la executarea silita a obligatiilor, in urma neexercitarii actiunii in justitie in intervalul prevazut de lege; reprezinta modalitatea de stingere a dreptului la(...)
 • pret de piata
  suma care ar fi plătită de un client independent unui furnizor independent în același moment și în același loc, pentru același bun sau serviciu ori pentru unul similar, în condiții de concurență loială; La stabilirea prețului de piață al tranzacțiilor între persoane afiliate se(...)
 • pretul
  este determinat de piata si reprezinta suma de bani pe care o primeste vanzatorul unui bun economic de la cumparatorul acestuia reprezintă echivalentul lucrului, apreciat în mod obiectiv contractante. Prețul trebuie să fie determinat sau determinabil. este suma de bani ce se(...)
 • previziune
  sunt informații financiare previzionale elaborate pe bază de ipoteze referitoare la evenimente viitoare (ipotezele sau estimările cele mai plauzibile). informații financiare previzionate întocmite pe baza ipotezelor prezumate privind producerea unor evenimente viitoare despre care(...)
 • previziunea trezoreriei
  -asigura, în perioadele de vârf a platilor, numerar suficient sau active imediattransformabile în lichiditati;-asigura obligatiile de plata asumate prin contractele cu furnizorii precum si respectarea obligatiilor fata de stat:-permit
 • prezentare eronata semnificativa
  informație eronată sau înșelătoare conținută în situațiile financiare, a cărei cunoaștere ar putea afecta decizia unui utilizator rezonabil al situațiilor financiare în cauză.
 • prezentarile semnificative eronate potentiale
  auditorul trebuie să identifice tipurile de erori și fraude potențiale care ar putea afecta situațiile financiare și să evalueze riscul aparației unor asemenea prezentări eronate.
 • prezumtia de continuitate a activitatii
  potrivit acestei prezumții, o entitate este considerată de obicei ca având continuitate a afacerii în viitorul previzibil, fără intenția sau necesitatea lichidării, încetării tranzacțiilor sau de a căuta protecție împotriva creditorilor în condițiile legii sau ale altor reglementări. în(...)
 • prezumtia de culpa in alegerea prepusului
  intr-adevăr, deși nu comitentul este cel care a săvârșit delictul civil, el nu este lipsit de culpă: a angajat să execute lucrarea respectivă o persoană care s-a dovedit necorespunzătoare, în sensul că a săvârșit o faptă producătoare de prejudicii;
 • prima de aport
  se constituie ca excedent între valoarea bunurilor primite ca aport și valoarea nominală a acțiunilor sau părților sociale subscrise
 • prima de asigurare
  suma de bani (remuneratia) pe care o plateste asiguratul asiguratorului pentru asumarea riscului (pretul asigurarii).
 • prima de capital
  reprezinta surse generate de operatii de crestere a capitalului prin noi emisiuni de actiuni, fuziune sau aport in natura. Primele de emisiune si de aport in natura se creeaza ca diferenta intre pretul de emisiune al noilor actiuni (mai mare) si valoarea nominala a actiunilor (mai mica). Noile(...)
 • prima de conversie a obligatiunilor in actiuni
  se constituie ca excedent între valoarea nominală a obligațiunilor convertite în acțiuni și valoarea nominală a acțiunilor
 • prima de emisiune
  diferenta dintre valoarea nominala si valoarea de emisiune
 • prima de fuziune
  se constituie ca excedent între valoarea contabilă sau intrinsecă a acțiunilor stabilite în urma fuziunii societăților și valoarea lor nominală
 • prima de rambursare
  reprezinta diferenta dintre valoarea de rambursare (mai mare) si valoarea de emisiune (mai mica), respectiv diferenta platita in plus detinatorilor (cumparatorilor) de obligatiuni; se achita pentru a face imprumutul cat mai atractiv; primele de rambursare a obligatiunilor trebuie amortizate(...)
 • primul acord de la basel
  a fost adoptat în 1988 a avut ca origine preocupările guvernatorilor băncilor centrale din țările membre ale grupului G 10 care au constatat că datorită creșterii concurenței între marile bănci, nivelul fondurilor proprii ale acestora atinsese un nivel scăzut, considerat periculos(...)
 • principalele credite pe termen scurt
  acordate de bancile comerciale sunt:-credite de trezorerie (de tin principala pondere în finantarea necesitatilor suplimentare pe termen scurt);-credite pentru nevoi sezoniere;-credite pentru facilitati de casa;-credite pe termen foarte scurt (spot);-credite de legaturacredite pentru(...)
 • principiile auditului intern bancar
  acoperă atât caracteristicile generale ale activității, cerințele referitoare la auditorii interni, cât și desfășurarea auditului intern. principiile auditului intern bancar sunt: independența imparțialitatea continuitatea competența(...)
 • principiile calculatiei
  1.Principiul determinarii obiectului calculatiei – reprezinta punctul de plecare in organizarea calculatiei si este delimitat prin elementul pentru care se efectueaza calculatia. Cunoasterea obiectului calculatiei are importanta deosebita in scopul determinarii volumului cheltuielilor pe care(...)
 • principiile fiscalitatii
  Conform Cod Fiscal din 22/12/2003 actualizat pana la data de 01.07.2008 a) neutralitatea măsurilor fiscale în raport cu diferitele categorii de investitori și capitaluri, cu forma de proprietate, asigurând condiții egale investitorilor, capitalului român și străin; b) certitudinea(...)
 • principiile fundamentale ale eticii in audit
  1. Integritatea și obiectivitatea integritatea – presupune că profesionistul contabil trebuie să fie drept și cinstit atunci cand efectuează servicii profesionale. obiectivitatea – presupune că profesionistul contabil trebuie să fie imparțial, fără prejudicii, să(...)
 • principiile profesionistului contabil
  integritate - sa fie drept, cinstit si sincer in executarea lucrarilor sale obiectivitate - sa nu cedeze unor prejudecati sau concepte apriorice, care sa-i impiedice obiectivitatea; sa aiba o comportare impartiala atunci cand intocmeste un raport privind executarea lucrarilor sale (...)
 • principiile situatiilor financiare
  1. Principiul exhaustivitatii – toate operatiile, tranzactiile privesc entitatea in cauza si au fost inregistrate in contabilitate 2. Criteriul realitatii – toate tranzactiile, operatiilor sunt reale si nu fictive si se sprijina pe documente justificative 3. Criteriul perioadei corecte –(...)
 • principiul anualității
  potrivit căruia plățile efectuate în cursul unui an bugetar în contul unui buget aparțin exercițiului corespunzător de execuție a bugetului respectiv, și a prevederilor legale conform cărora, pentru a efectua o plată este obligatorie parcurgerea prealabilă a celor trei faze – angajarea,(...)
 • principiul aplicarii imediate a legii noi
  prevede că o normă juridică nu se poate aplica împrejurărilor intervenite după ieșirea ei din vigoare; noua lege se va aplica imediat ce a intrat în vigoare, excluzând aplicabilitatea celei vechi. Cu alte cuvinte, “prezentul scapă legii vechi”.
 • principiul chrysohedonic
  sau dorința de a deține cât mai mult aur, putere și implicit bogăție, pentru că, potrivit spuselor lui William Petty: “aurul, argintul, bijuteriile nu pier; ele sunt bogății în toate timpurile și locurile”
 • principiul consecvenței
  modul de prezentare și clasificare a diferitelor elemente din situațiile financiare trebuie menținut de la o perioadă la alta.
 • principiul costului istoric
  orice valoare economica in contabilitate este bazata pe costul de intrare consemnat în documentele justificative
 • principiul entitatii contabile
  definește perimetrul de observare și înregistrare al contabilității. Acesta se identifică cu un patrimoniu, și folosirea sintagmei de entitate patrimonială. Resursele economice și tranzacțiile privind mișcarea acestora sunt atribuite unei entități numai în măsura în care acestea își exercită(...)
 • principiul evaluării separate
  a elementelor de activ și de datorii în vederea stabilirii sumei totale corespunzătoare unei poziții de bilanț.
 • principiul imbinarii intereselor individuale cu cele generale
  este consacrat de texte ale legii civile care prevăd că: " Drepturile civile ale persoanelor fizice sunt recunoscute în scopul de a satisface interesele personale materiale și culturale în acord cu interesul obștesc, potrivit legii și regulilor de conviețuire” (Decretul nr. 31/1954).
 • principiul independenței exercițiului
  este important pentru asigurarea unei imagini fidele asupra rezultatului fiecărui an financiar. în condițiile practicării unei contabilități de angajamente și totodată în spiritul Cadrului general, el presupune delimitarea în timp a veniturilor și cheltuielilor aferente entității pe măsura(...)
 • principiul intangibilitatii
  impune ca bilantul de deschidere al unui exercitiu sa corespunda cu bilantul de inchidere al exercitiului anterior. In cazul in care, dupa intocmirea si aprobarea bilantului, se descopera erori fundamentale, acest principiu interzice corectarea erorii in bilantul exercitiului incheiat.(...)
 • principiul irevocabilitatii
  actului bilateral nu i se poate pune capăt prin voința uneia singure dintrei părți, iar actului unilateral nu i se poate pune capăt prin simpla manifestare de voință a autorului actului.
 • principiul libertatii de vointa contractuala
  in principiu, încheierea oricărui contract este liberă și, mai mult, părțile contractante pot stabili conținutul contractului pe baza acordului de voință, contractul trebuie să cuprindă în mod obligatoriu în funcție de natura sa, clauze contractuale referitoare la: obligațiile ce revin(...)
 • principiul necompensării
  impune înregistrarea distinctă a elementelor de activ și a celor de datorii, în contul de profit și pierdere a veniturilor și cheltuielilor, nefiind admisă vreo compensare între ele. în acest sens exemplificăm: necompensarea creanțelor cu datoriile față de un terț și necompensarea plusurilor(...)
 • principiul nediscriminarii
  sau principiul egalității în fața legii civile, este aplicația principiului fundamental de drept consacrat de art. 16 alin. 1 din Constituție: "Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și discriminări”. acest principiu presupune ocrotirea(...)
 • principiul neretroactivitatii
  potrivit acestui pricipiu, un act normativ nu se poate aplica decât împrejurărilor petrecute după intrarea sa în vigoare. El va fi inaplicabil împrejurărilor petrecute anterior intrării sale în vigoare, și anume sub imperiul legii vechi.
 • principiul noncompensarii
  elementele de activ si de pasiv trebuie evaluate distinct. In vederea stabilirii sumei totale corespunzatoare unei pozitii din bilant, se va determina separat suma sau valoarea corespunzatoare fiecarui element individual de activ sau de pasiv.
 • principiul ocrotirii si garantarii drepturilor civile
  potrivit art. 26 din Pactul internațional privind drepturile civile și politice ale omului: 'Toate persoanele sunt egale în fața legii și au, fără discriminare, dreptul la ocrotire egală din partea legii. în această privință, legea trebuie să interzică orice discriminare și să garanteze(...)
 • principiul patrimoniului închis
  Conform caruia operatiunile economice sunt analizate si reflectate în contabilitate numai din punct de vedere al unui singur titular care gestioneaza patrimoniul respectiv .
 • principiul permanenței metodelor
  constă în asigurarea continuității aplicării regulilor și normelor privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor patrimoniale și a rezultatelor în scopul creării premizelor pentru compararea în timp a informațiilor contabile. Metodele care se utilizează trebuie(...)
 • principiul pragului de semnificatie
  prevede ca orice element care are o valoare semnificativa sa fie prezentat distinct in situatiile financiare. Elementele cu valori nesemnificative, cele care au aceeasi natura sau functii similare vor fi insumate.
 • principiul prevalentei economicului asupra juridicului
  cere ca informatiile prezentate in situatiile financiare sa reflecte nu numai forma juridica a evenimentelor si tranzactiilor, ci si realitatea lor economica. (o aplicare a acestui principiu este tratamentul contabil al contractelor de leasing financiar)
 • principiul proprietatii
  potrivit Constituției, proprietatea poate fi publică sau privată. Cea publică aparține statului sau unităților administrativ-teritoriale. Titular al dreptului de proprietate privată poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică. constituția prevede, în art. 41 alin. 2, că(...)
 • principiul prudenței
  constă în aceea că pentru deprecierile, riscurile și pierderile probabile care pot surveni în activitatea exercițiului curent sau anterior nu este admisă, pe de o parte, supraevaluarea elementelor de activ și a veniturilor, iar pe de altă parte, subevaluarea elementelor de pasiv și a(...)
 • principiul stabilitatii unitatii monetare
  Unitatea monetară este reținută în dublă ipostază ca unitate de cont și ca unitate de cumpărare.Recursul la monedă ca unitate de cont are în vedere folosirea acesteia ca unitate de măsurare și de înregistrare a fluxurilor și stocurilor patrimoniale. Prin mijlocirea banului, valorile economice(...)
 • privilegiul de conversiune
  da posibilitatea de a schimba o actiune detinuta contra unei alte actiuni, cu alte caracteristici sau cu alt titlu emis de aceeasi societate
 • privilegiul de dividend
  reflecta faptul ca dreptul de dividend exista pentru toate actiunile, dar acest drept nu este egal pentru toate categoriile de actiuni. Privilegiul de dividend ofera certitudinea primirii dividendelor chiar în cazul în care profitul total afectat distribuirii nu ajunge pentru toate actiunile(...)
 • privilegiul de dividend cumulativ
  ofera actionarilor posibilitatea de a primi retroactiv dividende si pentru anii în care nu s-au facut distribuiri, în primul an în care se repartizeaza dividende. în aceste cazuri, dividendul retinut se plateste cu prioritate, apoi, în limita profitului destinat distribuirii, urmeaza sa fie(...)
 • privilegiul de participatie
  se ataseaza numai actiunilor cu privilegiu de dividend si permite actionarilor sa primeasca un dividend aditional, cu conditia ca suma totala a distribuirilor din profit sa fie satisfacatoare pentru a permite detinatorilor de actiuni fara privilegiu de dividend sa-si primeasca sumele(...)
 • privilegiul de rascumparare
  constituie o derogare de la regula generala conform careia capitalul social este permanent si nu poate fi retras de catre actionari. Acest privilegiu da posibilitatea societatii de a rascumpara unele actiuni eliminând pe detinatorii lor ca proprietari.Pentru aceasta trebuie precizate perioada(...)
 • privilegiul de vot
  este atasat actiunii si nu cumparatorului initial, astfel încât el se transfera fiecarui detinator succesiv în cazul ca actiunile circula prin vânzare-cumparare. Dreptulde vot se exprima în adunarea generala a actionarilor si în consiliul de administratie;
 • privilegiul mandatarului
  mandatarul beneficiază de un privilegiu special (drept de retenție) pentru tot ce i se datorează din executarea mandatului (articolul 386 Cod comercial). creanțele mandatarului au prioritate față de oricare alte creanțe pe care le are față de mandant. Pentru a exercita acest(...)
 • probabilitate
  Conceptul de probabilitate se fundamentează pe incertitudinea proprie mediului în care întreprinderea își desfășoară activitatea. El se referă la gradul de incertitudine cu care beneficiile economice viitoare asociate unui element se vor constitui într-un flux către sau dinspre întreprindere.(...)
 • probe de audit
  v.1 înțelegem orice informație utilizată de auditorul financiar pentru a stabili dacă informațiile sunt prezentate în conformitate cu criteriile prestabilite. v.2 totalitatea informațiilor folosite de auditor pentru a ajunge la concluziile pe care se bazează opinia de audit. Probele(...)
 • probe lipsă sau contradictorii
  - Documente lipsă;- Documente care par a fi modificate;- Faptul că nu sunt disponibile decât fotocopiile sau documentele transmise electronic;- Răspunsuri inconsecvente, vagi sau neplauzibile din partea conducerii sau angajaților la
 • proceduri analitice
  utilizarea unor comparații și indicatori pentru a estima dacă soldurile conturilor sau alte date par rezonabile. reprezintă probe importante și eficiente, colectate pe tot parcursul misiunii de audit, inclusiv în etapa stabilirii termenilor misiunii și a planificării, constând în(...)
 • proceduri de evaluare a riscului
  procedurile de audit efectuate pentru obținerea unei înțelegeri a entității și a mediului său, inclusiv controlul intern, pentru a evalua riscurile unor denaturări semnificative în situațiile financiare și la nivelul declarațiilor. o componentă a controlului intern care reprezintă(...)
 • proceduri de fond
  procedurile de audit efectuate pentru detectarea denaturărilor semnificative la nivel declarațiilor; ele includ: (a) Teste de detaliu ale tranzacțiilor și soldurilor conturilor; prezentările și (b) Proceduri analitice de fond.
 • proceduri de revizuire
  procedurile care sunt considerate necesare pentru atingerea obiectivului unei misiuni de revizuire, în primul rând intervievările personalului entității și procedurile analitice aplicate datelor financiare.
 • procedurile de control
  pe care unitatea le-a stabilit prin conducere, cu scopul de a atinge obiectivele manageriale, includ:- verificarea instrumentării înregistrărilor atât sub aspect tehnic, cât și din punctul de vedere al calculului;- controlul sistemului informatic privind schimburile din programe șiaccesul la(...)
 • proces
  din punct de vedere etimologic, cuvântul “proces” provine din latinescul pro-cedere, care înseamnă “a merge înainte”. El indică activitatea care trebuie să se desfășoare pentru aplicarea normelor dreptului material (civil).
 • proces verbal de custodie temporara
  reprezinta documentul care se intocmeste pentru stocurile respinse, acestea fiind la dispozitia furnizorului
 • proces verbal de punere in functiune
  document contabil care se intocmeste pentru mijloacele fixe care necesita montaj si probe tehnologice
 • proces verbal de receptie a mijloacelor fixe
  document contabil care se intocmeste pentru mijloacele fixe care nu necesita montaj si nici probe tehnologice (mijloace transport, utilaje)
 • proces verbal de receptie provizoriu
  document contabil care se intocmeste pentru mijloacele fixe care necesita montaj dar nu necesita probe tehnologice (cladiri, constructii speciale)
 • proces verbal de scoatere din functiune
  document contabil intocmit la incheierea duratie de viata utila (momentul scoaterii din functiune a mijlocelor fixe) care serveste la inregistrarea in evidenta operativa si contabila a operatiunii, dar si la constatarea indeplinirii conditiilor de scoatere din functiune)
 • procesul sistemic
  este acela în cadrul căruia apariția unor informații negative despre o anumită instituție financiară (sau chiar falimentul acesteia) declanșează o serie de efecte adverse asupra altor instituții financiare un proces sistemic este considerat puternic dacă cel puțin o entitate(...)
 • productele
  sunt rezultate ale bunurilor, care se realizează prin consumarea substanței acestora. astfel, minereul dintr-o mină este productul minei în sensul că prin culegere se consumă substanța bunului care l-a produs
 • productia in curs de executie
    reprezinta productia care nu a parcurs toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevazute in procesul tehnologic, precum si produsele nesupuse probelor si receptiei tehnice sau necompletate in intregime. Se includ, de asemenea, lucrarile, serviciile in curs(...)
 • productivitatea
  reprezinta expresia sintetica a eficientei utilizarii factorilor de productie, adica rodnicia, randamentul factorilor de productie utilizati in activitati din care rezulta bunuri economice
 • producția exercițiului ( Qe )
  reflectă volumul total al activității producătoare de bunuri sau prestatoare de servicii, desfășurate în cadrul unei întreprinderi pe parcursul unui exercițiu financiar. Include valoarea bunurilor și serviciilor „fabricate” de întreprindere pentru a fi vândute, stocate sau utilizate pentru(...)
 • produsele finite
  sunt produsele care au parcurs toate fazele de fabricatie prevazute de procesul tehnologic al intreprinderii, fiind depozitate in vederea vanzarii catre terti.
 • produsele reziduale
  sunt produsele rezultate din procesul de fabricatie: rebuturi, materiale recuperabile, deseuri.
 • profesia de expert contabil si de contabil autorizat
  se exercita de catre persoanele care au aceasta calitate, in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 65 / 1994 si Ordonanta Guvernului nr. 89 / 1998, cu respectarea principiului independentei profesiei
 • profilul ratelor
  numarul si frecventa ratelor de leasing, pe parcursul unui contract de leasing.
 • program vendor
  conventie incheiata cu furnizori de bunuri finantabile, prin care finantatorul pune la dispozitia clientilor finantari in leasing pentru achizitia bunurilor produse/importate de furnizor.
 • programe extinse
  de control al conturilor se elaborează în situația în care, în urma parcurgerii etapelor precedente, se ajunge la concluzia că auditul nu se poate sprijini pe controlul intern din întreprindere. în acest caz, volumul sondajelor este mai mare, întrucât se cuprind în sondaj atât soldurile, cât(...)
 • programe minime
  sau restrânse de control al conturilor se elaborează atunci când, în urma aprecierii controlului intern, se ajunge la concluzia că există un grad rezonabil de asigurare că înregistrările contabile sunt fiabile. în această situație se pot limita sondajele numai la soldul conturilor deoarece(...)
 • programul de audit
  reprezintă un instrument relativ flexibil, ce poate fi adaptat și completat în funcție de riscurile identificate pe parcursul derulării angajamentului; acesta, precum și modificările ulterioare, fac obiectul aprobării de către conducătorul departamentului de audit intern. cuprinde(...)
 • programul de control al conturilor
  in practica nu există un program standard de control al conturilor deoarece acest program depinde exclusiv de rezultatele etapelor precedente și de caracteristicile fiecărei intreprinderi. etapa de cunoaștere a intreprinderii a permis determinarea domeniilor semnificative, a(...)
 • programul de munca
  pentru realizarea prevederilor Planului de misiune, ISA 300 prevede obligația pentru auditor de a elabora și documenta un Program de muncă în care sunt definite natura, calendarul și întinderea procedurilor de audit necesare. este un ansamblu de instrucțiuni puse în atenția tuturor(...)
 • progresul factorilor de productie
  reprezinta un sir de realizari ce poate fi pus in evidenta prin surprinderea tendintelor fundamentale de schimbare, manifestate pe termen foarte lung
 • progresul tehnic
  se defineste ca totalitate a realizarilor prin care o intreprindere sau o economie in ansamblul sau devine mai eficienta
 • proiect
  reprezinta o investiție de resurse pe o perioadă determinată, având ca scop realizarea unui obiectiv sau a unui set de obiective specifice Caracteristici ale proiectului: scop, obiective precis definite; ciclu de viață, resurse (umane, materiale,(...)
 • proiect de fuziune
  sau de divizare care va cuprinde: a) forma, denumirea și sediul social ale tuturor societăților implicate în fuziune sau divizare; b) fundamentarea și condițiile fuziunii sau ale divizării; c) condițiile alocării de acțiuni la societatea absorbantă sau(...)
 • proiectarea testelor
  pentru verificarea soldurilor din situațiile financiare auditorul financiar recurge la conceperea unor teste care să-i permită verificarea trezoreriei clientului, a exactității operațiunilor cât și a soldurilor, precum și realizarea unor proceduri analitice.
 • proiectie
  sunt informații financiare bazate pe ipoteze teoretice referitoare la evenimente viitoare și la acțiuni ale conducerii care pot sau nu să se producă, precum și pe combinarea estimărilor celor mai plauzibile cu ipotezele teoretice informații financiare previzionate întocmite pe(...)
 • proiectul planului de audit public intern
  se elaborează de către compartimentul de audit public intern, pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activități, programe/proiecte sau operațiuni, precum și prin preluarea sugestiilor conducătorului entității publice, prin consultare cu entitățile publice ierarhic(...)
 • promisiunea de vanzare
  promisiunea unilaterală de vânzare sau de cumpărare cu specificarea lucrului, prețului și termenului este obligatorie și duce la perfectarea contractului, dacă a fost acceptată înlăuntrul termenului arătat. poate exista și promisiune bilaterală de vânzare, adică acordul(...)
 • proprietatea
  reprezinta o relatie intre oameni, un contract social cu privire la bunurile materiale, spirituale si de alta natura existente in societate sau obtinute din activitatea economica
 • protectia sociala
  reprezinta ansamblul masurilor luate de catre stat in vederea asigurarii unui trai decent al populatiei, impotriva degradarii conditiei sociale a omului
 • provizioane pentru riscuri si cheltuieli
  reprezinta datorii ale intreprinderii care sunt constituite, de regula, la sfarsitul exercitiului. Reglementarile introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilitatii din Romania le definesc ca fiind datorii cu exigibilitate sau valoare incerta. Recunoasterea provizioanelor se face numai in(...)
 • provizioanele reglementate
  sunt fonduri create pe seama cheltuielilor ,fiind destinate acoperirii fluctuatiilor privind rata dobanzii,de curs valutar si de preturi ,precum si pentru reglarea amortizarii derogatorii . Se contabilizeaza numai pe baza unor dispozitii legale deoarece ele au un regim fiscal propriu . Prin(...)
 • prudenta
  principiul prudentei este antidotul gasit de contabili la optimismul managerilor relativ la rezultatul activitatii intreprinderii gestionate de ei. acesta impune sa se tina seama de toate pierderile probabile, dar sa nu se considere decat venituri certe
 • punct de echilibru
  #NUME?
 • puncte forte
  sunt constituite din controale plasate în fluxul de prelucrare a datelor, care garantează o corectă contabilizare a acestora
 • puncte slabe
  sunt reprezentate de deficiențe ale sistemului, care pot da naștere unor riscuri de erori sau fraude. un punct slab în controlul intern poate avea un efect semnificativ asupra situațiilor financiare
 • putere de cumparare
  sau valoarea banilor, reprezinta cantitatea de bunuri si servicii care se poate procura cu o unitate monetara manifestarea puterii de cumpărare, în calitate de etalon monetar, rezultă din contribuția diferită a bunurilor și serviciilor, din cadrul unei economii naționale sub formă(...)
 • puterea publica (suveranitatea)
  este, în esență, puterea statului de a-i comanda pe indivizii care intră în compunerea populației sale ca și de a exclude de la o astfel de comandă orice altă putere din afara granițelor sale. Cu anumite circumstanțieri, ea se exercită și asupra străinilor care intră pe teritoriul statului.
 • r

 • radierea
  oricine se considera prejudiciat printr-o inmatriculare sau printr-o mentiune din registrul comertului are dreptul sa ceara radierea ei. judecatorul delegat se va pronunta asupra cererii de radiere printr-o incheiere, cu citarea partilor. incheierea poate fi atacata numai cu(...)
 • rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern
  cuprind principalele constatări, concluzii și recomandări rezultate din activitatea de audit, progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor, eventualele iregularități/prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum și informații referitoare la pregătirea(...)
 • raport al auditorului intocmit cu scop special
  un raport emis în legătură cu auditul independent al informațiilor financiare altul decât raportul auditorului asupra situațiilor financiare, care include: (a) un set complet de situații financiare întocmite în conformitate cu o altă bază completă contabilă de referință; (...)
 • raport anual
  este compus din raportul auditorului si raportul administratorilor societății, împreună alcătuind un tot unitar. un document publicat de o entitate, de obicei anual, care include situațiile sale financiare, împreună cu raportul auditorului asupra acestora.
 • raport anual al membrilor
  Membrii Camerei au obligația de a întocmi și transmite Camerei un raport anual. Raportul anual se referă la perioada încheiată la 31 decembrie și trebuie depus până la 31 martie a fiecărui an.Membrii Camerei care sunt angajați, administratori, asociați sau acționari ai unei firme de audit și(...)
 • raport anual catre Ministerul Finantelor
  în temeiul art. 31 lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, Camera are obligația de a oferi, la solicitarea Ministerului Finanțelor, informațiile solicitate la anumite termene și/sau pentru anumite perioade. în acest sens, începând cu 31 decembrie(...)
 • raport patrimonial
  reprezinta acel raport juridic cu conținut evaluabil în bani. Firește, nu toate raporturile juridice patrimoniale sunt reglementate de normele dreptului civil (unele dintre acestea sunt obiect de reglementare pentru alte ramuri de drept ca: dreptul comercial, dreptul muncii, dreptul(...)
 • raport personal-nepatrimonial
  sunt acele relații sociale reglementate de normele dreptului civil care sunt legate de identificarea persoanei fizice sau juridice și care au un conținut ce nu este evaluabil în bani. în aceeași categorie se includ și relațiile sociale referitoare la existența și integritatea persoanei și(...)
 • raport privind mediul inconjurator
  un raport, separat de situațiile financiare, în care o entitate oferă unei terțe părți informații de calitate privind angajamentul entității în ceea ce privește aspectele de mediu care au legătură cu întreprinderea, politicile sale și obiectivele în acest domeniu, realizările sale în(...)
 • raportare financiara frauduloasa
  prezentări eronate sau omisiuni intenționate ale unor sume sau informații din situațiile financiare, în scopul înșelării utilizatorilor. implică denaturări intenționate, inclusiv omiteri de valori sau nepublicarea în situațiile financiare, pentru a induce în eroare utilizatorii(...)
 • raportul asupra controlului intern
  auditorul semnalează conducerii intreprinderii-client observațiile pe care acesta le are asupra controlului intern, oral sau în scris. Dacă descoperă lacune grave, el apreciază dacă refuză certificarea sau o face cu rezerve. El poate sugera ameliorarea sistemului existent. (...)
 • raportul cenzorilor
  contine certificarea sau, in cazuri grave, refuzul certificarii situatiilor financiare ale intreprinderii, datorita abaterilor identificate de cenzori si care nu au fost corectate de conducerea societatii
 • raportul cost-beneficiu al informației
  este mai degrabă o limită sau o constrângere decât o caracteristică calitativă. De regulă, beneficiile rezultate din informații trebuie să depășească costul furnizării acestora. Evaluarea profiturilor și a costurilor reprezintă un raționament profesional. Costurile nu sunt suportate în(...)
 • raportul de audit
  raportul de audit rezultat în urma unui angajament trebuie să prezinte obiectivele, scopul și întinderea angajamentului, perioada auditată, constatările (inclusiv cele referitoare la stadiul îndeplinirii recomandărilor din angajamente anterioare), răspunsurile structurii auditate,(...)
 • raportul de audit intern
  respectă anumite principii, o anumită formă, iar conținutul său se supune anumitor norme. este și trebuie să fie un document de informare pentru conducere. La simpla lectură a raportului, superiorii ierarhici trebuie să știe dacă există un bun control asupra domeniului auditat și(...)
 • raportul de fabricatie
  cu ajutorul acestui document se constata obtinerea productiei finite
 • raportul de gestiune
  reprezinta modalitatea prin care conducerea intreprinderii descrie principalele componente ale activitatii de exploatare financiara, precum si evolutia lor previzibila
 • raportul dintre dreptul comercial si dreptul administrativ
  activitatea de comerț se realizează pe baza unor avize, autorizații, licențe emise de autoritățile publice administrative care funcționează în unitățile administrativ-teritoriale, unde comerciantul își are sediul principal sau unde își desfășoară activitatea. Actele administrative individuale,(...)
 • raportul dintre dreptul comercial si dreptul afacerilor
  Dreptul afacerilor are un domeniu de reglementare vast, fiind o știință interdisciplinară, spre deosebire de dreptul comercial. Astfel, norme juridice care reglementează instituții din dreptul comercial (fond de comerț, contracte, operațiuni de bancă și schimb) se regăsesc în dreptul afacerilor.
 • raportul dintre dreptul comercial si dreptul familiei
  Dreptul comercial are puncte de tangență cu dreptul familiei privind: regimul juridic matrimonial al bunurilor soților; operațiunile juridice care se pot încheia între soți și implicațiile lor în dreptul comercial; constituirea de societăți comerciale(...)
 • raportul dintre dreptul comercial si dreptul financiar-fiscal
  Legătura dintre dreptul comercial și dreptul financiar-fiscal este evidentă, știut fiind că una dintre principalele surse de formare a veniturilor statului o constituie impozitele și taxele plătite de comercianți. Formarea veniturilor statului și obligațiile fiscale ale comercianților sunt(...)
 • raportul dintre dreptul comercial si dreptul international public
  în raporturile comerciale interne și internaționale se aplică norme de drept internațional public, concretizate în tratate, convenții și acorduri, inclusiv cele care conțin norme uniforme în materie (de exemplu, Convenția de la Viena din 1980 privind Legea uniformă asupra vânzării(...)
 • raportul dintre dreptul comercial si dreptul muncii
  in dreptul comercial sunt aplicabile unele dispoziții de dreptul muncii, știut fiind că activitatea comercială se realizează prin intermediul auxiliarilor de comerț care, de regulă, au calitatea de angajat al unui comerciant. raporturile de muncă dintre comerciant, pe de o parte, în(...)
 • raportul dintre dreptul comercial si dreptul penal
  Dreptul comercial are interferențe cu dreptul penal ori de câte ori în activitatea decomerț se comit fapte calificate de legiuitor ca fiind infracțiuni.
 • raportul dintre dreptul comercial și dreptul international privat
  dreptul comercial are puncte de legătură cu dreptul internațional privat ori de câte ori raportul juridic comercial conține un element extraneu (străin) care ridică problema legii aplicabile. Răspunsul la întrebarea: “Ce lege se aplică unei relații comerciale cu element străin?” îl dau(...)
 • raportul intocmit de administratorul judiciar
  administratorul va proceda la examinarea activitatii debitorului in raport cu situatia de fapt si va intocmi un raport amanuntit asupra cauzelor si imprejurarilor care au dus la aparitia starii de insolventa, cu mentionarea persoanelor carora le-ar fi imputabila, precum si asupra(...)
 • raportul modificat al auditorului
  un raport al auditorului este considerat a fi modificat dacă sunt adăugate în raport unul sau mai multe paragrafe de evidențiere a anumitor aspecte, sau dacă opinia este alta decât fără rezerve.
 • rascumpararea prin bursa
  prezinta interes atunci când cursul bursier al obligatiunii este inferior valorii de rambursare. în principiu, maxim 50% din numarul obligatiunilor amortizabile într-un an pot fi rascumparate la bursa. Rascumpararea înainte de scadenta a obligatiunilor din initiativa societatii are loc atunci(...)
 • raspunderea comitentului pentru fapta prepusului
  prepusul este cel care lucrează (indiferent de temeiul juridic în care o face) pentru comitent. Raportul juridic născut între comitent și prepus poartă numele de raport de prepușenie. constituie raporturi de prepușenie: raporturile născute în temeiul unui contract de muncă,(...)
 • raspunderea conducerii
  trebuie să definească mecanismele de control intern răspunde de întocmirea și prezentarea situațiilor financiare
 • raspunderea institutorilor
  (a profesorilor, învățătorilor și meșterilor) pentru fapta elevilor sau ucenicilor lor condiția angajării acestei răspunderi este ca autorul faptei să aibă calitatea de elev sau ucenic, iar fapta să fie săvârșită în timp ce se afla sub supravegherea profesorului sau meșterului;
 • raspunderea parintilor pentru fapta copilului lor minor
  fundamentul acestei răspunderi îl constituie prezumția că există abateri în educație, că există un raport de cauzalitate între aceste abateri și fapta ilicită săvârșită de copil și că abaterile se datorează culpei părinților;
 • raspunderea pentru fapta lucrului, animalelor si edificiilor
  lucrurile neînsuflețite pot “produce fapte juridice ilicite”. exemplu, o mașină care nu are frâna de mână trasă poate să pornească accidentând o persoană sau distrugând un bun. în asemenea ipoteze proprietarul bunului respectiv răspunde pentru toate prejudiciile care s-au(...)
 • rata autonomiei financiare
  este stabilita ca raport între datoriile pe termen scurt, mediu si lung si capitalul propriu. Capacitatea de îndatorare a întreprinderii este considerata saturata atunci când rata autonomiei financiare se apropie de 1.
 • rata de actualizare, capitalizare, fructificare
  rata - reprezinta un element al pietei financiare introdus in calculul parametrilor economici si indicatorilor financiari de catre toti operatorii din piata de bunuri si servicii. actualizarea: este o metoda prin care se asigura comparabilitatea parametrilor(...)
 • rata de leasing
  prin rată de leasing se înțelege în cazul leasingului financiar, cota parte din valoarea de intrare a bunului și a dobânzii de leasing. suma platita de utilizator periodic in schimbul dreptului de utilizare a bunului finantat.
 • rata interna de rentabilitate (RIR)
  este rata de actualizare a fluxurilor viitoare de trezorerie pentru care VAN este egala cu zero.  altfel spus, rata interna de rentabilitate este acea rata de actualizare pentru care valoarea actualizata a costurilor (iesirile de trezorerie) este egala cu valoarea actualizata a(...)
 • rata lichiditatii globale
  #NUME?
 • rata lichiditatii imediate
  #NUME?
 • rata lichiditatii reduse
  #NUME?
 • rata marjei asupra valorii adăugate
  măsoară rezultatul brut de care dispune întreprinderea după deducerea cheltuielilor de exploatare (consumuri și cheltuieli de personal) pentru 100 lei bogăție creată (dacă se exprimă procentual). Se calculeaza ca raport intre excedentul brut de exploatare si valoarea adaugata
 • rata marjei brute de autofinanțare
  măsoară surplusul de resurse de care dispune întreprinderea pentru a-și asigura dezvoltarea și/sau remunerarea acționarilor săi. Se calculeaza ca raport intre capacitatea de autofinantare si cifra de afaceri.
 • rata marjei brute de exploatare, sau rata EBE
  măsoară nivelul rezultatului brut de exploatare independent de politica financiară, politica de investiții , de incidența fiscalității și a elementelor excepționale. Se calculeaza ca raport intre excedentul brut de exploatare si cifra de afaceri.
 • rata marjei comerciale
  utilizată îndeosebi de întreprinderile cu activitate comercială, aceasta rată pune în evidență strategia comercială a întreprinderii analizate. Se calculeaza ca raport intre marja comerciala si vanzarile de marfuri
 • rata marjei nete
  exprimă eficiența globală a întreprinderii, respectiv, capacitatea sa de a realiza profit și de a rezista concurenței. Aceasta rată se recomandă a se utiliza în analizele financiare vizând perioade scurte dar și întreprinderi mici. Prezintă facilități de calcul deoarece nu presupune o(...)
 • rata marjei nete de exploatare
  sau rata privind rentabilitatea exploatării pune în evidență eficiența activității de exploatare sub toate aspectele: industrial, administrativ și comercial. Rezultatul exploatării prezintă avantajul de a fi influențat de amortismente și provizioane, devenind astfel un rezultat net al(...)
 • rata rentabilitatii economice netă
  se construiește pe baza rezultatului exploatării, aceasta determinând o rată independentă atât de politica fiscală și de stuctura capitalurilor (politica de finanțare), cât și de fluxurile extraordinare.
 • rata rentabilității economice brute
  măsoară aptitudinea capitalului economic de a asigura reînnoirea și remunerarea sa, reînnoire care ar trebui să se realizeze într-o perioadă cât mai scurta. Pentru calculul acestuia se utilizează excedentul brut de exploatare pentru că acest sold intermediar de gestiune, este independent de(...)
 • rata solvabilitatii
  #NUME?
 • rate in trepte
  situatia in care valoarea ratelor de leasing difera pe parcursul contractului de leasing, de la o perioada la alta, in functie de nevoile utilizatorului.
 • ratele de rentabilitate comercială
  au in vedere aprecierea prin rate a efectului financiar rezultat dintr-o activitate generatoare de venituri efective sau posibile. Acestea exprimă eficiența activității comerciale a întreprinderii, asigurând legatura dintre profitul si cifra de afaceri netă. In literatura de specialitate(...)
 • ratele de rentabilitate economică
  pun în evidență performanțele utilizării activului total al unei întreprinderi, respectiv a capitalului investit pentru obținerea acestor performanțe, mai exact, eficiența capitalului economic alocat activității productive a întreprinderii. Se exprimă ca raport între rezultatul economic(...)
 • ratele de rentabilitate financiară
  măsoară randamentul capitalurilor proprii, deci al plasamentului financiar pe care acționarii l-au făcut prin cumpararea acțiunilor întreprinderii, acestea având ca scop caracterizarea profitabilității capitalului propriu. Exprimă corelația dintre profit și capitaluri în calitatea lor de(...)
 • ratele de sinteza
  reflecta un principiu de baza al echilibrului financiar conform caruia imobilizarile trebuie finantate din capitaluri durabile, permanente. RS1 = Capitaluri permanente / Active imobilizate nete RS2 = Capitaluri proprii / Active imobilizate nete
 • ratele financiare
  stabilite pe baza bilantului reprezinta o metoda traditionala a analizei financiare ce presupune compararea ratelor calculate cu anumite valori de referinta. Aceste valoride referinta pot fi:- aceleasi rate stabilite la nivelul unui domeniu de activitate;- aceleasi rate obtinute de(...)
 • ratele îndatorarii
  reflecta optiunea întreprinderii cu privire la sursele de finantare utilizate si posibilitatile pe care la are în depasirea eventualelor dificultati legate de finantarea activitatii.
 • ratele lichiditatii
  exprima capacitatea întreprinderii de a face fata scadentelor pe termen scurt (lichiditatea financiara a întreprinderii reflecta capacitatea acesteia de a-si transformaactivele în disponibilitati banesti)
 • realitatea inregistrarilor
  întocmirea documentelor primare, înregistrarea lor în contabilitate, observația fizică, controlul fizic prin invetariere, confirmări primite de la terți, dacă veniturile și cheltuielile aparțin firmei
 • recalcularea
  constă în verificarea acurateței (matematice) a informațiile din documente sau din înregistrările contabile, putând fi efectuată și prin utilizarea tehnologiei informatice (obținerea unor fișiere / baze de date, folosirea CAAT). exemple specifice acestui tip de proceduri includ(...)
 • receptorul informatiei
  reprezinta locul unde ajunge informatia
 • reconstituirea documentelor justificative si contabile
  pentru a putea fi inregistrate in contabilitate, operatiunile economico-financiare trebuie sa fie justificate cu documente originale, intocmite sau reconstituite potrivit prezentelor norme orice persoana care constata pierderea, sustragerea, sau distrugerea unor documente(...)
 • recurs
  termenul de recurs este de 15 zile și curge de la data pronunțării încheierii pentru părți și de la data publicării încheierii sau a actului modificator al actului constitutiv în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate. recursul se depune(...)
 • redeventa
  orice sumă ce trebuie plătită în bani sau în natură pentru folosirea ori dreptul de folosință al oricăruia dintre următoarele: a) drept de autor asupra unei lucrări literare, artistice sau științifice, inclusiv asupra filmelor, benzilor pentru emisiunile de radio sau de(...)
 • reducerea capitalului social
  hotărârea privind reducerea capitalului social trebuie să respecte plafonul minim al capitalului social, când legea stabilește un astfel de plafon (de exemplu: 2500 lei pentru societățile de capital și 200 lei pentru societățile cu răspundere limitată), pentru societățile pe acțiuni și(...)
 • reduceri de pret
  reduceri comerciale ce imbraca forma de: rabaturi - se primesc pentru defecte de calitate si se practica asupra pretului de vanzare; remizele - se acorda asupra pretului pentru vanzari superioare volumului convenit sau pozitia de transport preferentiala a(...)
 • reefectuarea
  reprezintă executarea de către auditor, în mod independent, a procedurilor sau controalelor pe care entitatea le-a efectuat inițial prin sistemul sau de control intern, fie manual, fie utilizând Tehnici de Audit Asistate de Calculator (CAAT). întrucât auditorul verifică direct prin(...)
 • referential contabil
  ansamblul de criterii utilizate pentru pregătirea situațiilor financiare care se aplică la toate elementele importante și care se sprijină pe date sau documente justificative
 • reforma economica
  constituie procesul transformarii structurale a proprietatii, organizarii, conducerii si desfasurarii activitatii economice, astfel incat actiunea agentilor economici sa fie reglata prin intermediul pietei
 • refuzul de plata
  reprezinta atitudinea debitorului fata de un creditor al sau, fara a fi in sfera insolventei. Simplul refuz de plata al unei datorii nu conduce la deschiderea falimentului. poate fi intemeiat, in caz de insolventa, si poate fi neitemeiat, cand debitorul detine mijloace banesti de(...)
Copyright © 2017 RDT Contabilitate