Vrei contabilitate? Contacteaza-ne acum la 0740.398.555 / 0743.587.845 sau scrie-ne un e-mail la adresa rdtexpert@gmail.com

Dicționar economic

Dicționar economic on-line

AJAX progress indicator
Caută in dictionar: (curată filtru)
 • i

 • imagine fidela
  notiune dinamica, ce reflecta cele mai bune practici contabile existente la un moment dat
 • imagine fidela, clara si completa a patrimoniului
  evidența cronologică și sistematică a tuturor operațiunilor economicofinanciare; inventarierea patrimoniului, a corectei valorificări a acesteia și a cuprinderii rezultatului în bilanț a fost conform reglementărilor în vigoare; balanța de verificare a datelor din conturile(...)
 • imagine fidela, clara si completa a rezultatelor
  conceptul de imagine fidela este legat de 2 calitati ale contabilitatii:1. regularitatea – presupune preluarea in politicile proprii contabile a principiilor, conventiilor si regulilor contabile stabilite prin referentialul contabil adoptat 2. sinceritatea – presupune aplicarea cu buna(...)
 • imbogatirea fara justa cauza (fara just temei)
  este un fapt juridic licit prin care patrimoniul unei persoane este mărit pe seama diminuării patrimoniului altei persoane fără ca pentru aceasta să existe un temei juridic. exemplu clasic de îmbogățire fără just temei găsim în cazul îmbunătățirilor făcute de locatarul (chiriașul)(...)
 • imobilizari corporale in curs de executie
  includ imobilizarile care nu au fost terminate (in curs de executie) pentru nevoile proprii efectuate de intreprindere sau de terti, inclusiv sumele de bani achitate in contul activelor corporale
 • imobilizari financiare
  numite si investitii financiare pe termen lung, reprezinta valorile financiare investite in intreprindere pe termen lung, sub forma de titluri si creante financiare, in scopul obtinerii de venituri financiare sub forma dividendelor sau dobanzilor, prin cresterea valorii capitalizate sau prin(...)
 • imobilizari necorporale
  numite si active intangibile sau active nemateriale, sunt active care se prezinta sub forma unor bunuri fara materialitate. Reglementarile introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilitatii din Romania definesc imobilizarille necorporale ca fiind active identificabile nemonetare, fara(...)
 • imobilizari necorporale in curs de executie
  sunt active imobilizate care nu au fost terminate la sfarsitul exercitiului financiar, inclusiv sumele de bani achitate in contul activelor necorporale
 • imobilizarile corporale
  numite active fixe sau active tangibile, se prezinta sub forma unor bunuri cu continut material (corporal). Reglementarile introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilitatii din Romania definesc imobilizarile corporale ca fiin active detinute de o intreprindere pentru a fi utilizate in(...)
 • impartialitatea auditului intern bancar
  departamentul de audit intern ar trebui să fie obiectiv și imparțial, ceea ce înseamnă că ar trebui să fie într-o poziție care să-i permită realizarea atribuțiilor fără părtinire și fără ingerințe. acest principiu accentueaza aspectul de independență a judecății pe care auditorii(...)
 • importanta investitiilor
  in activitatea intreprinderii poate fi justificata prin mai multe argumente :1. De politica de investitii depinde dezvoltarea viitoare si pozitia intreprinderii pe piata;2. Presupune inobilizari importante de fonduri financiare in prezent in vederea obtinerii unor profituri viitoare cat mai(...)
 • importanta relativa
  se definește în raport cu valoarea sau cu natura unei iregularități sau inexactități figurând în informația financiară (inclusiv o omisiune), care, singură sau adăugată altora, ținând seama de circumstanțele speței, ar avea probabil drept consecință influențarea raționamentului sau(...)
 • impozite directe
  se stabilesc nominal în sarcina unei persoane, cuantumul lor fiind influențat, în cele mai multe cazuri, de nivelul veniturilor și/sau averii, precum și de cotele de impozitare. în categoria impozitelor directe se cuprind: impozitele reale (impozite percepute asupra unor(...)
 • impozite indirecte
  sunt impozite percepute pe cheltuieli (ele sunt impozite pe consum). exemple: taxa pe valoarea adăugată; accize; etc.
 • impozitele
  reprezinta forma de prelevare a unei parti din veniturile sau averea persoanelor fizice sau juridice la dispozitia statului in vederea acoperii cheltuielilor sale. Aceasta prelevare se face in mod obligatoriu cu titlu nerambursabil si fara contraprestatie din partea statului . este(...)
 • impozitul amanat
  apare ca urmare a neconcordantei dintre rezultatul fiscal si rezultatul contabil
 • impozitul asupra mijloacelor de transport
  contribuabilii în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport sunt persoanele care dețin în proprietate un mijloc de transport datorează impozitul asupra mijloacelor de transport. în cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe(...)
 • impozitul curent
  este valoarea impozitului pe profit de platit (sau de recuperat in cazul obtinerii de pierdere fiscala) in raport cu venitul impozabil (respectiv pierderea fiscala) pe o perioada
 • impozitul pe cladiri
  impozitul pe clădiri este datorat de proprietarii clădirilor pentru persoane fizice: impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii. valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se(...)
 • impozitul pe profit
  este un impozit direct ce afecteaza cheltuielile si implicit profitul intreprinderii  categoriile de persoane juridice ce intră sub incidența impozitului pe profit:  persoane juridice române : companiile naționale, societățile(...)
 • impozitul pe venit
  este un impozit direct ce este datorat conform Codului Fiscal 2008 de urmatorii contribuabili: persoanele fizice rezidente; persoanele fizice nerezidente care desfășoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România; (...)
 • impozitului pe teren
  contribuabilii impozitului pe teren sunt proprietarii acestora  în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului,(...)
 • imprumut de consumatie
  la scadență, împrumutatul nu va fi obligat să restituie însuși bunul împrumutat, ci alte bunuri în aceeași cantitate sau calitate. exemplu, persoana care a împrumutat o sumă de bani nu va trebui să restituie la scadență chiar bancnotele pe care le-a împrumutat, ci alte bancnote de(...)
 • imprumut de folosinta
  la expirarea termenului pentru care s-a încheiat, cel împrumutat are obligația de a restitui însuși bunul pe care l-a împrumutat și nu altul. El va putea restitui un alt bun, în locul celui datorat, numai cu acordul creditorului, ipoteză în care obligația se va considera stinsă prin “dare în plată”
 • imprumutul obligatar
  reprezinta o forma deosebita a creditului pe termen lung care consta în emisiunea si vânzarea publica a obligatiunilor. în efectuarea unui împrumut obligatar pot interveni urmatoarele parti: fiduciarul curtierul banca comisia de valori(...)
 • imprumuturi acordate pe termen lung
  sunt sumele acordate de intreprindere tertilor in baza unor contracte pentru care intreprinderea percepe dobanzi, potrivit normelor legale
 • imprumuturi din emisiunea de obligatiuni
  reprezinta surse financiare pe termen lung asigurate prin vanzarea de titluri de credit negociabile catre public, de regula, prin intermediul unor institutii financiare. Aceste imprumuturi sunt divizate in parti egale, numite obligatiuni, rambursabile la termen esalonat si purtatoare de dobanzi
 • imputarea corecta
  Toate operațiunile contabile trebuie înregistrate în conturi astfel încât să se respecte corespondența dintre conturi stabilită în normele de aplicare a Planului Contabil General, respectiv cu Regulamentul de aplicare a Legii Contabilității și cu modificările aduse acestuia potrivit legii.
 • incertitudine
  Un aspect al cărui rezultat depinde de acțiunile sau evenimentele viitoare care nu se află sub controlul direct al entității, dar care pot afecta situațiile financiare.
 • incetarea contractului de comision
  cazuri: revocarea împuternicirii de către comitent; renunțare la împuternicirea primită de către comisionar; moartea comitentului sau comisionarului; interdicția comitentului sau comisionarului; insolvabilitatea sau falimentul părților (articolul 1552 Cod(...)
 • incetarea contractului de consignatie
  revocarea de către consignant a împuternicirii; renunțarea la mandat; insolvabilitatea sau falimentul părților.
 • incetarea contractului de report
  contractul încetează, ca urmare a producerii efectelor sale, la termenul stabilit de părți. potrivit legii, la împlinirea termenului părțile pot prelungi contractul, cu obligația de a păstra condițiile inițiale. in cazul reînnoirii contractului între părți se lichidează(...)
 • inconsecventa semnificativa
  Există în cazul în care alte informații vin în contradicție cu informațiile conținute în situațiile financiare auditate. O inconsecvență semnificativă poate ridica îndoieli cu privire concluziile auditului din probele de audit obținute anterior și, posibil, cu privire la fundamentarea(...)
 • independenta auditului intern bancar
  departamentul de audit intern al unei bănci trebuie: să fie independent de activitățile auditate să fie independent față de procesul de control intern de zi cu zi - aceasta presupune ca departamentului de audit intern să i se dea un statut corespunzător în cadrul(...)
 • independenta in aparenta (de fapt)
  ver. 1 - evitarea faptelor și împrejurărilor care sunt atât de semnificative, încât o terță parte rezonabilă și informată, care dispune de toate informațiile relevante, inclusiv privind orice măsură de protecție aplicată, ar ajunge în mod rezonabil la concluzia că au fost compromise(...)
 • independenta in gandire
  atitudine în gândire care permite emiterea unei neafectate de influențe care compromit raționamentul profesional, permițând unei persoane să acționeze cu integritate și să exercite obiectivitatea și scepticismul profesional.
 • independența
  este o trăsătură foarte importantă pe care trebuie să o îndeplinească un auditor față de clientul său, cât și față de utilizatorii de informații care așteaptă de la rapoartele acestuia oglindirea imaginii fidele prezentată în situațiile financiare examinate. presupune onestitatea,(...)
 • independența de spirit (de drept)
  starea de spirit care permite emiterea unei opinii fără a fi afectat de influențe care compromit raționamentul profesional și care permite individului să acționeze cu integritate, să-și exercite obiectivitatea și scepticismul profesional.
 • indicator
  reprezintă baza pentru măsurarea progreselor înregistrate trebuie definiți sub aspect calitativ, cantitativ și temporal. un indicator este bine definit daca este “SMART”: Specific obiectivului pe care-l măsoară Măsurabil Acceptabil din punct(...)
 • indicatori absoluti
  sunt rezultatul observarii și sistematizării datelor, în consecință aceștia reflectă dimensiunea, mărimea, amplitudinea fenomenului în unități concrete, specifice de măsură
 • indicatori de structurare a masei monetare
  din punct de vedere statistic, pentru măsurarea masei monetare se recurge la structurarea acesteia, ceea ce permite calcularea indicatorilor și a agregatelor monetare. delimitarea componentelor masei monetare din circulație se realizează după următoarele criterii, utilizate în(...)
 • indicatori derivati
  se obțin în procesul de calcul statistic și reflectă într-o manieră, de regulă abstractă, aspecte calitative, evolutive ale colectivității cercetate. Dintre indicatorii derivați amintim: mărimile relative și mărimile medii; indicatorii variației și ai asimetriei; indicii statistici;(...)
 • indicatorul economic
  este expresia cantitativa a rezultatelor activitatii umane, prezentata in unitati fizice (naturale) si valorice (banesti sau monetare)
 • indicatorul lichidității curente (ILC)
  se calculeaza ca raport intre Activele curente ( AC ) si Datoriile pe termen scurt valoarea recomandată acceptată = 2. indicatorul lichidității curente determinat în limite acceptabile oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente fapt pentru care ne este(...)
 • indicatorul lichidității imediate (ILI)
  ILI = (Mijloace bănești (MB) + Titluri de valoare ușor negociabile (TVN) + Creanțe clienți note (CCN)) / Datorii pe termen scurt (DTS)
 • indicatorul statistic
  este expresia numerică a unei categorii economice sau sociale localizate în timp și spațiu (expresia numerică a unei trăsături observate pe o colectivitate definită în timp și spațiu). funcții: de măsurare de comparare de sinteză de(...)
 • indicele de profitabilitate sau de rentabilitate (IP)
  se utilizeaza atunci când doua sau mai multe proiecte necesita alocari de fonduri initiale inegale. El arata surplusul de trezorerie actualizat pentru fiecare leu investit. Daca indicele este supraunitar, proiectul este acceptat.IP = SUM [ CFt / (1+a) ] / I = VAN + I / I  CFt – intrari nete(...)
 • inexactitatile
  sunt prelucrările și interpretările contabile sau juridice ale unui fapt, în neconcordanță cu realitatea, cum ar fi:1) erori de calcul;2) erori de înregistrare;3) inexactități de prezentare a conturilor anuale (cifre inexacte).
 • infiintarea persoanelor juridice prin act autorizat
  sau act recunoscut. prin act recunoscut emis de organul competent prin care se constată legalitatea actului de înființare se constituie organizațiile cooperatiste și instituțiile și întreprinderile anexe create de către acestea. prin act autorizat se constituie societățile(...)
 • infiintarea persoanelor juridice prin act de dispozitie
  actul de dispoziție prin care se înființează unele persoane juridice este legea, hotărârea Guvernului, ordonanța guvernului, hotărârea consiliilor județene sau locale. Prin această modalitate se înființează organele puterii legislative, executive și judecătorești, unitățile(...)
 • infiintarea persoanelor juridice prin alt mod reglementat de lege
  in această categorie intră statul, ca persoană juridică, precum și alte organizații ce se înființează prin simpla întrunire a membrilor (cum este cazul asociațiilor de locatari, a asociațiilor de proprietari sau a asociațiilor de cooperare pentru construirea de locuințe)
 • informarea și comunicarea
  sub aspect contabil constă în identificarea, asamblarea, clasificarea, analizarea, înregistrarea și raportarea operațiunilor entității și evidența răspunderii privind activele asociate acestor operațiuni. Sistemul de informare și comunicare contabilă trebuie să acopere obiective referitoare(...)
 • informatie contabila de gestiune
  este destinata utilizatorilor interni, respectiv conducerii intreprinderii. Este o informatie nestandardizata, adesea nemonetara, ce cuprinde informatii privind costul unitar al produselor, comportamentul costurilor relativ la volumul activitatii sau profitabilitatea pe produs.
 • informatie contabila financiara
  este destinata utilizatorilor externi, cum sunt salariatii, investitorii, creditorii, guvernul sau publicul larg si este desemnata prin situatiile financiare de sinteza sau, pe scurt, situatiile financiare
 • informatie credibila (demna de incredere)
  este informatia financiara fara erori, neutra, prudenta, care reflecta substanta si nu numai forma tranzactiei. reprezintă fidel rezultatele și poziția financiară a întreprinderii;  reflectă substanța economică a evenimentelor și tranzacțiilor și nu doar forma lor juridică; (...)
 • informatie economica
  este exprimata printr-un sistem de indicatori care formeaza repertoriul de date necesar in conducerea procesului economic. Acest sistem de indicatori se agrega piramidal, de la indicatorii cantitativi / valorici analitici pana la cei cantitativi valorici de sinteza functionarea(...)
 • informatie relevanta
  este prezentata in situatiile financiare de sinteza, are puterea predictiva si/sau poate confirma corectitudinea unei decizii luate pe baza respectivei informatii (valoare de feed-back)
 • informatie semnificativa
  dacă omisiunea sau declararea lor eronată ar putea influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situațiilor financiare.
 • informatii despre o problema
  Rezultatul evaluării sau cuantificării unui anumit subiect. Este subiectul în legătură cu care practicianul adună dovezi de audit adecvate și suficiente, pentru a avea o bază rezonabilă pentru formularea unei concluzii într-un raport de asigurare.
 • informatii financiare prognozate
  informații financiare care se bazează pe prezumții în legătură cu evenimentele care pot avea loc în viitor și posibilele acțiuni ale entității. Informațiile financiare previzionate pot fi sub forma unor previziuni, prognoze sau a unei combinații a acestora
 • informatii pe segmente
  informații din situațiile financiare privind componente, și activități distincte sau aspecte geografice ale unei entități.
 • informatii sau situatii financiare intermediare
  Informații financiare (care pot fi mai puțin decât un set complet de situații financiare) emise la date interimare (de obicei semestrial sau trimestrial) cu privire la o perioadă financiară
 • informatii suplimentare
  Informații care sunt prezentate împreună cu situațiile financiare, dar care nu sunt cerute de către cadrul de raportare financiară aplicabil folosit la întocmirea situațiilor financiare, prezentate de obicei fie ca anexe suplimentare, fie ca note adiționale.
 • inovarea
  reprezinta activitatea creatoare, exclusiv umana, prin care este generat progresul tehnic
 • inovatia
  reprezinta proiectul, ideea, realizarea care prin aplicare isi dovedeste capacitatea de a creste eficienta
 • inregistrare cronologica
  =jurnalizare; vezi definitia termenului jurnalizare
 • inregistrare sistematica
  =sistematizare; vezi definitia termenului sistematizare
 • inregistrarea in Registrul Comertului
  comerciantul persoană fizică trebuie să solicite înregistrarea la Registrul Comerțului în cadrul Biroului Unic pentru a obține avizele, autorizațiile și/sau acordurile necesare și la organele fiscale teritoriale conform reglementărilor în vigoare. Registrul comerțului este un(...)
 • inregistrari contabile
  în general reprezintă înregistrările soldurilor inițiale și a înregistrărilor aferente, cum ar fi verificări și înregistrări ale transferurilor electronice de fonduri; facturi, contracte, registrele cartea mare și registrele intermediare și alte ajustări la situațiile financiare care nu(...)
 • inscrisuri autentice
  actul autentic este acela care s-a făcut cu solemnitățile cerute de lege, de către un funcționar public competent. Din acest punct de vedere, înscrisurile autentice pot fi, la rândul lor, înscrisuri notariale sau înscrisuri autentice emise de autoritățile publice centrale sau locale în raport(...)
 • inscrisurile sub semnatura privata
  sunt înscrisurile întocmite de către părți fără concursul unui funcționar public ori al unui organ al statului și semnate de părțile în cauză. Semnătura de pe înscris este condiția esențială a validității acestuia ca mijloc de probă, indiferent că actul, este scris de mână,(...)
 • insolvabilitatea
  reprezinta un dezechilibru financiar al patrimoniului unui debitor ce rezulta din preponderenta pasivului fata de activ, imposibilitatea debitorului de a-si indeplini obligatiile fata de creditori, atat din lipsa lichiditatilor cat si al altori bunuri din care sa satisfaca creantele(...)
 • insolventa
  presupune inexistenta fondurilor banesti pentru achitarea datoriilor comerciale si fiscale ale societatii; stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile: insolventa este(...)
 • inspectie
  ca procedură de audit - examinarea înregistrărilor sau a documentelor, indiferent dacă sunt interne sau externe, sau a activelor corporale în relație cu misiunile finalizate - proceduri proiectate să ofere dovezi despre respectarea de către echipa misiunii a politicilor și(...)
 • instalatii tehnice si masini
  sunt mijloacele fixe reprezentate de echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru), aparate si instalatii de masurare, control si reglare, mijloace de transport, animale si plantatii.
 • Institutia Suprema de Audit
  Organismul public al unui stat care, indiferent de modul în care este desemnat, constituit sau organizat în acest scop, exercită în virtutea legii cea mai înaltă funcție de audit în acel stat.
 • Institutul National de Statistica.
  se ocupa de organizarea activitatii de statistica din Romania acest organism are sarcina principală de a elabora informația statistică necesară caracterizarii fenomenelor și proceselor economice și sociale la nivel microeconomic și macroeconomic. Rezultatele activității Institutului(...)
 • instituție publică
  include Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituții publice autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanțare a acestora;
 • instituție publică mică
  instituția care derulează un buget anual de până la nivelul echivalentului în lei a 100.000 euro pe o perioadă de 3 ani consecutiv;
 • instrumentele politicii monetare
  instrumente indirecte - sunt utilizate de către Banca centrală în relațiile cu celelalte bănci și cu agenții nefinanciari. La modul tradițional, această categorie include instrumente care permit controlul asupra costului și asupra cantității de monedă centrală; (corespund acțiunilor(...)
 • integritatea
  impune ca obligație tuturor auditorilor financiari să fie drepți și onești, să-și desfășoare toate misiunile asumate întocmai și în deplină sinceritate, fără a fi implicați în situații de conflict de interese. Integritatea implică, de asemenea efectuarea de tranzacții corecte și juste.(...)
 • intelegerea unei entitati si a mediului sau
  înțelegerea de către auditor a entității și a mediului său constă în următoarele aspecte: industria, reglementările și alți factori externi, inclusiv cadrul de raportare financiară aplicabil; natura entității, inclusiv selectarea și aplicarea politicilor contabile(...)
 • inteligibilitatea
  informațiile furnizate de situațiile financiare trebuie să fie accesibile utilizatorilor pentru a le putea înțelege. Chiar dacă informațiile complexe incluse în situațiile financiare prin relevanța lor sprijină procesul de adoptare a deciziilor economice și sunt dificil de înțeles pentru(...)
 • interesele auditorului
  sunt legate de: mecanismele de control vizând fiabilitatea raportării financiare; mecanismele de control intern care vizează protecția activelor; respectarea legilor și reglementărilor; mecanisme de control vizând anumite categorii de operațiuni: aprovizionare (intrări),(...)
 • interesele entității
  interesele entitatii audiate sunt legate de: fiabilitatea raportării financiare (răspunderea profesională și juridică a conducerii); eficiența și eficacitatea operațiunilor: utilizarea eficientă a resurselor; protejarea activelor; protejarea(...)
 • intervalul de variatie
  este un grup omogen de variante, despărțit de restul colectivității prin limita inferioară și limita superioară a grupei. intervalele de grupare pot fi: intervale egale și intervale neegale; intervale deschise și intervale inchise; intervale cu(...)
 • intervievarea
  constă în culegerea de informații (financiare, nefinanciare) de la persoane cu experiență (competență), fie din interiorul, fie din afara entității, putând varia de la investigații scrise (oficiale), până la chestionări orale (neoficiale). evaluarea răspunsurilor obținute în(...)
 • intrarea in vigoare
  marchează momentul din care legea devine aplicabilă. de regulă, acesta este momentul în care legea este publicată în Monitorul Oficial al României, putând fi cunoscută de către toate subiectele de drept cărora li se adresează. Din momentul în care a devenit publică, “nimeni nu va(...)
 • intreprinderea
  este un organism economic și social. Ea constituie o organizare autonomă a unei activități cu ajutorul factorilor de producție (forțele naturii, capitalul și munca) de către întreprinzător și pe riscul său, în scopul producerii de bunuri și servicii, destinate schimbului, având ca finalitate(...)
 • intreprinderea asociata
  reprezinta o intreprindere ce se regaseste in oricare dintre următoarele situaţii: a) o entitate în care contribuabilul deţine direct sau indirect o participaţie, şi anume drepturi de vot sau deţineri de capital în proporţie de 25% sau mai mult, sau are dreptul să primească 25% sau mai mult(...)
 • intreprinderea financiara
  reprezinta o intreprindere care se regaseste in oricare dintre următoarele entităţi: a) o instituţie de credit, o întreprindere de investiţii, un administrator de fonduri de investiţii alternative sau o societate de administrare a unui organism de plasament colectiv în valori mobiliare b) o(...)
 • intreprinderea personala
  reprezintă forma organizatorică de exploatare a proprietății în care o singură persoană participă cu întregul capital, conduce direct și răspunde cu întreaga avere pentru obligațiile asumate.
 • intreprinderea proprietate sociala
  denumită și societate comercială, se constituie prin aportul sau investiția de capital a două sau mai multe persoane fizice și/sau persoane juridice în vederea efectuării de  acte de comerț.
 • intreprinderi cu capital majoritar de stat
  întreprinderi care își desfășoară activitatea în cadrul sectorului public, de obicei în scopul îndeplinirii unui obiectiv politic sau de interes social. Acestora li se cere, de obicei, să își desfășoare activitatea pe baze comerciale, aceasta însemnând să obțină profit sau să recupereze,(...)
 • intreprinderile de prestari de servicii
  cuprind: întreprinderile de furnituri (care presupun o activitate prin care furnizorul, în schimbul unui preț determinat anticipat, asigură prestarea unui serviciu sau predarea de produse la termene succesive – de exemplu, R.A.T.B., R.A.S.U.B.); întreprinderile de spectacole(...)
 • intreprinderile de productie
  (industriale) din care fac parte: întreprinderile de construcții (care se interpun între clientul-beneficiar și lucrători); întreprinderile de fabrici și manufactură (care au ca obiect transformarea materiei prime, prelucrarea ei și obținerea de produse industriale sau de(...)
 • intreruperea prescriptiei extinctive
  reprezintă înlăturarea prescripției scurse înainte de apariția unei cauze interuptive și începerea unei alte prescripții extinctive.
 • inventarierea generala a patrimoniului
  este lucrarea prin care se stabilește situația reală a patrimoniului, aceasta se referă atât la constatarea mărimii faptice a elementelor patrimoniale, cât și la evaluarea lor la nivelul valorii actuale. relația proprie inventarului, prin care se determină situația reală a(...)
 • investigare
  cercetare referitoare la soluționarea unor aspecte care apar din aplicarea altorproceduri.
 • investitia
  reprezinta schimbarea unei sume de bani prezenta si certa, in speranta obtinerii unor venituri viitoare superioare, dar probabile: achizitionarea unei masini pentru cresterea productivitatii muncii, constructia unei uzine pentru cresterea productiei, asimilarea unui brevet pentru(...)
 • investitii cu caracter social
  marile intreprinderi, in faza de maturitate, pentru motivarea si fidelizarea personalului, efectueaza din fondurile sale proprii investitii cu caracter social : gradinita, cantina, locuinte de serviciu, garaje, cluburi ale salariatilor, etc. Aceste investitii fac obiectul unor studii de(...)
 • investitii de expansiune
  cuprind investitiile care contribuie la cresterea, dezvoltarea activitatii intreprinderii. Pot fi considerate ca facand parte din aceasta grupa : cresterea capacitatii de productie, lansarea pe piata a unui nou produs, achizitia unei terte societati. Investitiile din aceasta grupa fac obiectul(...)
 • investitii de inlocuire si modernizare
  se fac, in principal, la utilajele si echipamentele de productie, mai rar la hale, constructii principale, mijloace de transport. Au rolul de a inlocui imobilizarile corporale invechite, uzate din punct de vedere fizic si moral. Presupun analiza financiara de oportunitate.
 • investitii financiare pe termen lung
  numite si imobilizari financiare, reprezinta valorile financiare investite in intreprindere pe termen lung, sub forma de titluri si creante financiare, in scopul obtinerii de venituri financiare sub forma dividendelor sau dobanzilor, prin cresterea valorii capitalizate sau prin realizarea de(...)
 • investitii financiare pe termen scurt
  numite si titluri de plasament sau valori de trezorerie, reprezinta valorile financiare investite de intreprindere in vederea realizarii unui castig pe termen scurt. In structura investitiilor financiare pe termen scurt se include 1. actiuni proprii si 2. ale investitii financiare.
 • investitii in capital uman
  se refera la recrutarea si selectia personalului, a specialistilor, a personalului colectivului de conducere precum si totalitatea cheltuielilor de formare continua a personalului intreprinderii. Pentru aceste investitii este greu de facut o analiza de oportunitate si rentabilitate.
 • investitii strategice
  cuprind investitiile ce exprima optiunile strategice ale intreprinderii concretizate in : investitii de cercetare legate de exploatare sau de extinderea intr-un anumit sector; totalul investitiilor facute pentru protejarea partii detinute de o intreprindere pe piata sau de(...)
 • investitorii
  furnizori de capital și riscuri afiliate capitalului, consumă informații cu privire la performanța capitalului investit, coroborat cu riscul așteptat și dividendele de repartizat. Ei au nevoie de informații pentru a decide dacă ar trebui să cumpere, să păstreze sau să vândă "capital"
 • ipoteza continuitatii activitatii
  - în auditul situațiilor financiare: în timpul planificării și realizării misiunii de audit, auditorul trebuie să aprecieze temeinicia utilizării de către conducerea intreprinderii a convenției contabile de bază de continuare a activității, la elaborarea situațiilor financiare. (...)
 • ipoteză alternativă (H1)
  o teorie care contrazice ipoteza nulă. Ea va fi acceptată doar când există suficiente dovezi, evidențe, pentru a se stabili că este adevărată.
 • ipoteză nulă (H0)
  constă întotdeauna în admiterea caracterului întâmplător al deosebirilor, adică în presupunerea că nu există deosebiri esențiale.
 • ipoteză statistică
  ipoteza care se face cu privire la parametrul unei repartiții sau la legea de repartiție pe care o urmează anumite variabile aleatoare.
 • iregularitatile
  sunt acele acțiuni sau omisiuni care încalcă:1) legea sau alte reglementări privind societățile comerciale;2) principiile și procedurile contabile;3) dispozițiile statutare;4) hotărâri ale Adunării Generale;5) deciziile Consiliului de Administrație.
 • j

 • jurnalizare
  inregistrarea tuturor operatiunilor in ordine cronologica intr-un Registru Jurnal
 • jurnalul tranzactiilor
  Rapoarte menite să creeze o cale de verificare pentru fiecare tranzacție electronică. Astfel de rapoarte documentează adesea sursa unei tranzacții (terminal, moment și utilizator) precum și detalii ale tranzacț
 • k

 • know-how-ul
  este ansamblul formulelor, definițiilor tehnice, documentelor desenate și modelelor, rețelelor, procedeelor și altor elemente analoage care servesc la fabricarea și comercializarea unui produs. orice informație cu privire la o experiență industrială, comercială sau științifică care(...)
 • l

 • leaseback
  reprezinta operatiunea prin care un mijloc fix (cladiri, vehicule, echipamente) este vandut catre un investitor si rascumparat de vanzator in leasing.
 • leasing
  sau credit contract de închiriere este o modalitate de finantare prin care întreprinderea utilizatoare a obiectivului de investitii ce se dobândesc nu are calitatea de proprietar ci uzufructier, un fel de chirias în acest contract. leasingul este o forma speciala de închiriere a(...)
 • leasing extern
  leasing, financiar sau operational, incheiat intre un locator/finantator non-rezident si un utilizator rezident.
 • leasing financiar
  orice contract de leasing care îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții: a) riscurile și beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce(...)
 • leasing intern
  leasing, financiar sau operational, incheiat intre doi rezidenti.
 • leasing operational
  locatarul poate folosi bunul numai o fractiune din viata sa economica. La expirarea termenului contractual exista urmatoarele posibilitati: utilizatorul returneaza proprietarului bunul; bunul este cumparat la o valoare reziduala prevazuta în contract; se(...)
 • legalitatea monedei
  scopul declarării legalității monedei este acela de a crește acceptabilitatea acesteia. de-a lungul timpului, legile cu privire la moneda legală au avut diferite grade de complexitate, dar acestea s-au simplificat. Leul, moneda legală a României, are caracteristica de monedă(...)
 • legislatia fiscala
  care reglementeaza si instituie impozite si taxe considerate componente de baza ale veniturilor statului si care consfintesc dreptul de creanta al statului asupra contribuabilului
 • licente
  includ costurile efectuate pentru achizitionarea drepturilor de exploatare a unui bun, activitate sau serviciu in cazul licentelor. Amortizarea acestor active se realizeaza sistematic pe durata cat intreprinderea a achizitionat dreptul de exploatare sau de utilizare a unor astfel de imobilizari.
 • lichidarea cheltuielilor
  este o fază în procesul execuției bugetare, în care pe baza documentelor justificative care atestă operațiunile, se controlează existența angajamentelor, realitatea sumei obținute și condițiile de exigibilitate a angajamentului.
 • lichidarea societatilor comerciale
  incetarea existenței societății comerciale reclamă îndeplinirea unor operațiuni care să pună capăt activității, prin intermediul lichidatorilor, și să ducă în final la încetarea statutului de persoană juridică a societății. principii generale: personalitatea juridică(...)
 • lichiditatea generala
  reprezintă raportul dintre active circulante și datorii pe termen scurt.Creșterea indicatorilor de lichiditate reprezintă un factor de creștere a activității economice (creșterea vânzărilor, creșterea vitezei de rotație a stocurilor).
 • lichiditatea imediata
  reprezintă ponderea disponibilităților față de datorii pe termen scurt.Creșterea indicatorilor de lichiditate reprezintă un factor de creștere a activității economice (creșterea vânzărilor, creșterea vitezei de rotație a stocurilor).
 • lichiditatea intermediara
  reprezintă raportul dintre active circulante, mai puțin stocuri și datorii pe termen scurt.Creșterea indicatorilor de lichiditate reprezintă un factor de creștere a activității economice (creșterea vânzărilor, creșterea vitezei de rotație a stocurilor).
 • LIFO (ultimul intrat, primul ieșit)
  această metodă presupune că ultimul stoc primit este și primul vândut. Costurile înregistrate în contul de profit și pierdere vor fi, prin urmare, mai mari pe baza acestei metode. Evaluarea bilanțului va fi bazată pe prețul stocurilor achiziționate în urmă cu ceva timp.
 • limitarea autonormativa
  vizează: limite interne pentru ponderea activităților riscante în fondurile proprii, plafoane de credite pe debitor, grup de debitori, sector de activitate, zonă geografică
 • limitarea intinderii lucrarilor de audit
  limitarea câmpului de investigații ale auditorului impusă fie de întreprindere sau de calendarul misiunii{ neparticiparea auditorului la inventarul fizic al stocurilor}, fie documente contabile incomplete sau când auditorul nu poate aplica procedurile considerate necesare. o(...)
 • limitarea prudentiala
  a expunerilor din riscul de credit are ca obiectiv evitarea concentrării riscurilor prin diversificarea (categorii de facilități, sectoare de activitate și zone geografice) plasamentelor. limitarea riscurilor se realizează prin norme stabilite de fiecare bancă, dar și prin măsuri(...)
 • lobby
  activitate de relatii publice prin care diverse asociatii, sindicate grupuri de interese, urmaresc influentarea deciziilor legislative si politice
 • lobby-st
  persoana care actioneaza in numele unui grup de interese ce incearca sa influenteze votul in favoarea sau impotriva unei masuri legislative sau a unor decizii guvernamentale
 • locator
  parte in tranzactia de leasing, proprietarul bunului finantat si care pune la dispozitia unei terte parti, bunul in vederea exploatarii, in schimbul unor plati periodice.
 • locul platii
  potrivit articolului 59 Cod comercial, obligațiile comerciale trebuie executate: la locul expres menționat în contract; la locul rezultat din intenția părților; la locul în care, potrivit materiei contractului, apare firească executarea. in(...)
 • lucrari contabile de inchidere a exercitiului financiar
  Intocmirea bilantului si a documentelor de sinteza reprezinta un proces complex de agregare a datelor in vederea construirii indicatorilor economico-financiari privind situatia patrimoniului si rezultatele obtinute. Derularea acestui proces se concretizeaza intr-o suita de lucrari dintre care(...)
 • lucrari de efectuat la examinarea conturilor de capitaluri proprii
  De obtinut si de analizat lista operatiilor care afecteaza capitalurile proprii, privind in special noile emisiuni, rascumpararile de actiuni  De cercetat restrictiile care ating distribuirea beneficiilor nedistribuite sau a conturilor de capitaluri proprii  De informat daca(...)
 • lucrari de efectuat la examinarea conturilor de cumparari si de furnizori
  De informat despre principiile contabile utilizate la inregistrarea cumparaturilor si de determinat daca ele au constituit obiectul unor remize sau ristorno  De analizat variatiile importante ale soldului contului furnizori cu cel al exercitiilor precedente sau al nivelului(...)
 • lucrari de efectuat la examinarea conturilor de imobilizari corporale
  Lucrari de efectuat:  De procurat lista imobilizarilor indicand valoarea bruta si totalul cumulat al amortizarilor si de detrminat daca ea corespunde cu soldul conturilor din balanta  De informat despre politica de amortizari aplicata pentru calculul cheltuielii(...)
 • lucrari de efectuat la examinarea conturilor de imobilizari financiare
  Lucrari de efectuat: De obtinut lista portofoliului – titluri la data bilantului si de determinat daca ea corespunde cu soldul contului in balanta generala  De verificat evidentierea analitica si sintetica  De informat despre metoda de evaluare a(...)
 • lucrari de efectuat la examinarea conturilor de stocuri
  Lucrari de efectuat:  De procurat listele de inventar si de detrminat daca totalul corespunde cu soldul balantei generale si daca listele de inventar sunt bazate pe inventarierea fizica a stocurilor  De informat despre metoda de inventariere fizica  De(...)
 • lucrari de efectuat la examinarea conturilor de trezorerie
  De procurat extrasele bancare si de intrebat personalul clientului despre orice extras, vechi sau neobisnuit  De determinat daca conturile de trezorerie constituie obiectul unor restrictii speciale  De informat daca au fost garantate, cedate sau scontate creanta  De(...)
 • lucrari de efectuat la examinarea conturilor de vanzari si de clienti
  De verificat daca creantele clienti care figureaza in bilant reprezinta sumele datorate intrprinderii la sfarsitul exercitiului  De verificat daca nici o creanta nu a fost omisa  De verificat daca provizioanele pentru clienti dubiosi sunt corect calculate  De verificat(...)
 • lucrarile ce pot fi executate de contabilul autorizat
  cu studii superioare: tine contabilitatea operatiunilor economico-financiare prevazute in contract, intocmeste bilantul contabil, verifica si certifica bilantul contabil, indeplineste obligatiile prevazute de lege pentru cenzorii numiti la societatile comerciale. cu studii medii:(...)
 • lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili
  tinerea sau supravegherea contabilitatii si intocmirea bilantului contabil. Acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusiv in cazul sistemelor informatice. Elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a(...)
 • Ludwing Von Mises
  Ludwig von Mises s-a născut în 1881 la Lemberg în Galiția, provincie a Austro-Ungariei. La începutul secolului al XX-lea a intrat la universitatea din Viena, unde l-a avut ca profesor pe Karl Grunberg, un istoric al economiei, preocupat de istoria agriculturii și a muncii, dar și de marxism.(...)
 • m

 • majorari de intarziere
  se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. pentru compensările din oficiu, data stingerii este data înregistrării operației de compensare de către unitatea de(...)
 • mandatul
  este contractul în temeiul căruia o persoană (mandant) împuternicește altă persoană (mandatar) să încheie anumite acte juridice în numele și pe seama mandantului. mandatul este comercial dacă actele încheiate sunt acte comerciale; mandatul civil are ca obiect(...)
 • marci de fabrica sau de comert
  sunt semne, desene și chiar denumiri care individualizează produsele unui fabricant sau mărfurile unui comerciant, deosebindu-le de produsele ce aparțin altui comerciant. Transmiterea mărcii - Dreptul asupra unei mărci este de natură patrimonială și, în același timp este un element(...)
 • marcile
  includ costurile efectuate pentru achizitionarea drepturilor de exploatare a unui bun, activitate sau serviciu in cazul unei marci. Amortizarea acestor active se realizeaza sistematic pe durata cat intreprinderea a achizitionat dreptul de exploatare sau de utilizare a unor astfel de imobilizari.
 • marfa
  orice bun economic apt sa satisfaca o nevoie si care face obiectul schimbului prin vanzare-cumparare
 • marimea împrumutului obligatar
  se stabileste în functie de necesitatile de finantare a întreprinderii, de capacitatea de rambursare, dar si de oferta de capitaluri de pe piata financiara.
 • marimea populatiei
  în cadrul unei misiuni de audit, de multe ori este necesar să se lucreze cu eșantioane din cadrul unor populații statistice, nefiind posibilă analizarea tuturor elementelor (tranzacțiilor, operațiunilor) dintr-o astfel de „populație”. Modul de determinare (stabilire) a eșantioanelor în audit,(...)
 • marimile medii
  sunt valori abstracte care tind să caracterizeze întrega colectivitate sau, cel puțin, partea covârșitoare a elementelor colectivității. media trebuie înteleasă ca un nivel comun, ca un nivel la care ne așteptăm, ca un fel de speranță matematică capabilă să exprime esența comună a(...)
 • marimile relative
  sunt cea mai simplă formă a indicatorilor derivați pentru că se obțin prin raportatrea a două mărimi absolute, de tipul a/b. aspecte: între numărător și numitor trebuie să existe o legătură logică; între numărător și numitor trebuie să existe compatibilitate(...)
 • marirea capitalului social
  in ciuda faptului că Legea nr. 31/1990 republicată, dispune că mărirea capitaluluise face cu respectarea dispozițiilor referitoare la constituirea societății, cu referire expresă doar la societățile pe acțiuni și la societățile cu răspundere limitată, deducem că aceasta este valabilă și(...)
 • marja comercială ( MC )
  reprezinta diferenta dintre pretul de vanzare si costul de achizitie; este specifică întreprinderilor comerciale, dar o întâlnim și în cazul întreprinderilor cu activitate mixtă (industrială și comercială). Activitatea comercială presupune cumpărarea și revânzarea mărfurilor, mărfurile fiind(...)
 • masa monetara
  denumite si masa baneasca, reprezinta suma de bani aflata in circulatie la un moment dat in economie si apartinand diferitilor agenti economici; reprezintă un indicator care desemnează totalitatea mijloacelor bănești existente în economia unei țări la un moment dat, sau ca medie pe(...)
 • masa monetara in Romania
  este realizată prin utilizarea următoarelor agregate: masa monetară în sensul larg (M2) masa monetară în sensul restrâns (M1) care cuprinde: numerar în afara sistemului bancar disponibilități la vedere (...)
 • master lease
  conventie de leasing care permite utilizatorului trageri individuale, pe scadentare de plati separate, fara a renegocia contracte de leasing separate.
 • materiale de natura obiectelor de inventar
  reprezinta bunuri cu o valoare mai mica decat limita prevazuta de lege pentru a fi considerate mijloace fixe, indiferent de durata lor de serviciu sau cu o durata mai mica de un an, indiferent de valoarea lor, precum si bunurile asimilate acestora (echipamentul de protectie, echipamentul de(...)
 • materialele consumabile
  sunt destinate utilizarii in procesul de productie, participa sau ajuta la procesul de fabricatie sau de exploatare fara a se regasi, de regula, in produsul finit.
 • materialitatea
  se referă la importanța (relevanța/ pragul de semnificație) claselor de tranzacții și a conturilor pentru utilizatorul informațiilor, astfel încât, cu cât tranzacțiile/pozițiile/elementele din situațiile financiare sunt mai importante, cu atât este nevoie de o cantitate mai mare de probe;
 • materiile prime
  sunt destinate utilizarii in procesul de productie, participa direct la generarea produselor, regasindu-se in produsul finit integral sau partial, fie in starea lor initiala, fie transformata.
 • maximizarea valorii întreprinderii
      Valoarea unei întreprinderi nu este data numai de valoarea prezenta a patrimoniului sau ci trebuie luate în consideratie si urmatoarele aspecte:-valoarea întreprinderii este o valoare actuala, adica echivalentul prezent al rezultatelor sale viitoare;-valoarea este o marime dinamica si nu(...)
 • măsurile de protecţie împotriva amenințărilor asupra profesiei
  sunt acţiuni sau alte mijloace care pot elimina sau reduce ameninţările până la un nivel acceptabil. Ele se grupează în două mari categorii: (a) măsuri de protecţie generate de profesie, legislaţie sau reglementări; şi (b) măsuri de protecţie generate de mediul de lucru. Măsurile de(...)
 • mecanismul fiscal
  cuprinde totalitatea procedeelor tehnice si metodelor prin care se realizeaza actiunea de urmarire si percepere a impozitelor si taxelor
 • media aritmetica
  se folosește, în general, când fenomenul studiat înregsitrează modificari aproximativ constante în progresie aritmetică. este acea valoare abstractă care înlocuind toate variantele unei colectivități nu modifică suma elementelor. avantaje: popularitate (curent(...)
 • mediile calculate
  se determina pe baza tuturor variantelor înregistrate într-o colectivitate in funcție de natura variației și de natura datelor înregsitrate (majoritatea pozitive, iar unele nule sau negative) distingem mai multe feluri de medii calculate. Dintre cele mai utilizate sunt: (...)
 • mediile pozitionale
  se identifică, de regulă, în rândul variantelor reale ale colectivității fără a face calcule deosebite. aceste mărimi țin seama nu de nivelul variantei, ci de poziția lor în colectivitate. există două medii poziționale: mediana - reprezintă acea variantă a(...)
 • mediu informatizat
  politicile și procedurile pe care entitatea le implementează și infrastructura informatică (echipamente, sisteme de operare etc.) precum și programele de aplicații utilizate pentru susținerea operațiilor întreprinderii și realizarea strategiilor de afaceri.
 • mediul de control
  constituie esența unei organizații eficient controlate și este generat de atitudinea manifestată de managementul acesteia. Mediul controlului este format din acțiunile, politicile și procedurile care reflectă atitudinile de ansamblu ale managementului, ale membrilor consiliului de(...)
 • mediul sistemelor informationale computerizate (CIS)
  există în cazul în care, în procesarea de către entitate a informațiilor financiare care sunt semnificative pentru audit, este implicat un calculator, de orice tip sau dimensiune, indiferent dacă acest calculator este operat de către entitate sau de o terță parte.
 • membrii cu functie de reprezentare
  sunt acei membrii ai consiliului de administratie care, potrivit legii romane, au fost numiti intr-un comitet director. Membrii comitetului director nu se confunda cu directorii executivi ai unei societati comerciale.
 • mentinerea capitalului financiar
  are loc atunci când profitul se obține în condițiile în care valoarea financiară sau monetară a activelor nete la sfârșitul exercițiului financiar este mai mare decât valoarea financiară sau monetară a activelor nete de la începutul perioadei.
 • mentinerea capitalului fizic
  are loc atunci când profitul se obține în condițiile în care capacitatea fizică productivă sau capacitatea de exploatare a întreprinderii la sfârșitul perioadei este mai mare decât capacitatea fizică productivă de la începutul perioadei.Conceptul de menținere a capitalului oferă punctul de(...)
 • mentinerea nivelului performantelor financiare
  gestiunea financiara trebuie sa asigure mentinerea performantelor întreprinderii la unnivel care sa asigure obtinera unor venituri suficiente pentru a asigura plata furnizorilor de resurse si, daca este necesar, sa permita restituirea acestor resurse.Obtinera de catre întreprindere a unor(...)
 • metal monetar
  constituie bază a sistemului monetar, în sensul că reprezintă metalul din care sunt confecționate monedele care circulă în interiorul granițelor unui stat, putând fi reprezentat de aur, argint sau de ambele metale. sistemele monetare bazate pe aceste metale monetare se numesc(...)
 • metoda capitalizarii
  sau metoda valorii actualizate a încasărilor nete viitoare, se bazează pe conceptul valorii de întrebuințare sau economic. Aceasta înseamnă să atribui bunului supus evaluării valoarea corespunzătoare încasărilor nete viitoare pe care utilizarea bunului le-ar aduce între momentul prezent și(...)
 • metoda celor șase pași
  vizează:P1.Obținerea informațiilor relevante.P2.Identificarea problemelor etice pe baza informațiilor identificate.P3.Determinarea persoanelor sau grupurilor afectate de impactul dilemei și a modului în care vor fi ele afectate.P4.Stabilirea alternativelor de care dispune persoana care trebuie(...)
 • metoda costului standard
  Costul standard ia în considerare nivelul normal al consumului de materiale și consumabile, al eficienței manoperei, și al capacității de producție. Dacă se utilizează acest sistem este esențial să se facă revizuirea periodică a acestor costuri și, dacă este necesar, să se revizuiască în(...)
 • metoda cu amănuntul
  tehnica de determinare a costului stocurilor ce se determina ca diferenta intre pretul de vanzare si procentajul marjei brute normale.Această metodă este utilizată pe scară largă în comerțul cu amănuntul. Pe baza acestei metode bunurile sunt evaluate la prețul de vânzare mai puțin profitul(...)
 • metoda directă (pentru întocmirea situației fluxurilor de numerar)
  pe baza acestei metode, sunt prezentate clasele majore de plăți și încasări brute în numerar. Pentru a obține informațiile ce trebuie prezentate pe baza acestei metode, este necesar să se obțină întâi informațiile care aplică prevederile metodei indirecte.
 • metoda elementului individual
  această metodă trebuie utilizată pentru produsele ale căror costuri pot fi ușor identificate (ex. un proiect care are o natură unică).
 • metoda impozitului amanat
  se regăsește, la rândul său, în următoarele structuri contabile :- diferențele temporare sau raportării impozitului, potrivit căreia cheltuiala fiscală a exercițiului cuprinde: • volumul impozitelor exigibile• incidența diferențelor temporare provenind din exercițiile anterioare sau raportate(...)
 • metoda impozitului exigibil
  cheltuiala contabilă a exercițiului, este egală cu suma impozitelor exigibile. Incidența eventuală a diferențelor temporare este menționată uneori în anexa la bilanț.
 • metoda indirectă (pentru întocmirea situației fluxurilor de numerar)
  profitul sau pierderea netă este ajustată cu efectele tranzacțiilor ce nu au natură de numerar, amânările sau angajamentele de plăți sau încasări în numerar din exploatare trecute sau viitoare, și elementele de venituri și cheltuieli asociate cu fluxurile de numerar din investiții sau finanțări.
 • metoda practicienilor de evaluare a intreprinderii
  prin aplicarea metodei practicienilor de evaluare, valoarea intreprinderii se determina ca medie simpla sau ponderata a unei valori patrimoniale (ANC) si a uneia prin rentabilitate (CB/i): V = ( ANC + CB / i ) / 2 ---- media aritmetica V = ( K1 * ANC + K2 * CB / i(...)
 • metoda remunerarii capitalurilor permanente necesare exploatarii
  prin metoda remunerarii capitalurilor permanente necesare exploatarii valoarea unei intreprinderi este egala cu capitalurile necesare crearii unei intreprinderi similare cu intreprinderea de evaluat.
 • metoda remunerarii valorii substantiale brute
  consta in reevaluarea activului net in ipoteza continuitatii activitatii, la care se adauga valoarea bunurilor folosite de întreprindere fara a fi proprietatea acestora, si din care se scade valoarea bunurilor care, desi sunt inregistrate in patrimoniul intreprinderii, nu sunt folosite(...)
 • metoda soldurilor zilnice
  se aplica pentru pasivele stabile de tipul I si presupune parcurgerea urmatoarelor etape:- calculul se face pentru o singura luna din trimestrul cu activitate minima (pasivele stabile calculate în acest trimestru se vor regasi si în restul anului);- se calculeaza datoria medie zilnica pe(...)
 • metoda valorii curente
  constă în estimarea costului unui bun fie prin aplicarea indicelui de preț specific asupra valorii contabile, fie în funcție de listele de prețuri curente opozabile pieței în momentul inventarierii patrimoniului.
 • metoda valorii de intreprindere sau de privare
  este o combinație a valorii de înlocuire, a valorii actualizate și a valorii de realizare. Este prețul pe care un conducător de întreprindere prudent și avizat ar accepta să-l plătească pentru a dobândi bunul sau pierderea maximă pe care ar suporta-o întreprinderea azi dacă ar fi lipsită de(...)
 • metoda valorii de realizare nete sau de iesire
  constă în determinarea curentă a valorii pe care întreprinderea ar primi-o dacă ar vinde azi bunul respectiv. Această valoare poate fi văzută și ca o valoare negociabilă curentă pentru bunurile care sunt de fapt oferite spre vânzare și ca o valoare minimă la bunurile la care se continuă(...)
 • metoda zilelor de întârziere
  se aplica pentru pasivele stabile de tipul II. Previziunea pasivelor se face în functie de volumul trimestria l al datoriilor si de numarul de zile de întârziere legala în stingerea obliga tiilor.Pasive stabile = A * t / 90 unde, A - aprovizionari trimestriale;          t – nr. zile de(...)
 • metode combinate de evaluare a intreprinderii
  metodele combinate presupun abordarea financiara, intrucat se bazeaza pe fluxurile antrenate de activitatea intreprinderii intr-o perioada trecuta sau viitoare. pot fi grupate in doua categorii, in functie de tehnicile aplicate: Tehnici bazate pe ponderea intre o(...)
 • metode de amortizare
  metoda amortizarii lineare metoda amortizarii accelerate metoda amortizarii degresive metoda amortizarii SOFTI sau suma anilor de functionare metoda amortizarii dublului declin metoda amortizarii proportionale capacitatii de productie
 • metode patrimoniale de evaluare a intreprinderii
  principalele metode care se înscriu în categoria metodelor patrimoniale de evaluare a întreprinderii sunt: 1. metoda activului net contabil; Patrimoniul =Activ net = Valoarea activelor deținute – Datorii contractate 2. metoda(...)
 • mijloacele fixe
  potrivit legislatiei din tara noastra, sunt considerate mijloace fixe obiectul singular sau complexul de obiecte ce se utilizeaza ca atare si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: are o valoare mai mare decat limita stabilita prin lege, are o durata normala de utilizare mai mare de un(...)
 • mijloc fix
  orice imobilizare corporală, care : este deținută pentru a fi utilizată în producția sau livrarea de bunuri sau în prestarea de servicii, pentru a fi închiriată terților sau în scopuri administrative, are o durată normală de utilizare mai mare de un an și (...)
 • miscarea acordeonului
  sau ”însănătoșire financiară”, se realizeaza in momentul in care o societate lucreaza in piredere și dorește să majoreze capitalul apeland la tehnica financiar-contabilă în doi pași succesivi:a) reducerea capitalului pentru a acoperi pierderile;b) majorarea capitalului prin încorporarea(...)
 • misiune de asigurare
  o misiune în care un practician exprimă o concluzie menită să îmbunătățească gradul de încredere al utilizatorilor cărora le este destinat, alții decât partea responsabilă, în legătură cu rezultatul evaluării sau măsurării obiectului acesteia, în raport cu anumite criterii. Rezultatul(...)
 • misiune de asigurare limitata
  obiectivul unei misiuni de asigurare limitată constă în reducerea riscului unei misiuni de asigurare, la un nivel acceptabil în împrejurările concrete ale misiunii, dar în condițiile în care acel risc este mai mare decât în cazul unei misiuni de asigurare rezonabilă, și ca urmare va(...)
 • misiune de asigurare rezonabila
  obiectivul unei misiuni de asigurare rezonabilă constă în reducerea riscului unei misiuni de asigurare la un nivel acceptabil de scăzut, în împrejurările concrete ale misiunii respective, ca bază pentru o formă pozitivă de exprimare a concluziei practicianului.
 • misiune de audit initiala
  un angajament în care fie situațiile financiare ale entității sunt auditate pentru prima dată; fie situațiile financiare pentru perioada precedentă au fost auditate de către un alt auditor.
 • misiune de compilare
  o misiune în care experiența contabilă, spre deosebire de experiența de audit, este folosită pentru a colecta, clasifica și sintetiza informațiile financiare. intr-o misiune de compilare nu se exprimă nici o asigurare în raport, cu toate că utilizatorii beneficiază de servicii(...)
 • misiune de revizuire
  obiectivul unei misiuni de revizuire este de a-i permite unui auditor să stabilească dacă, pe baza procedurilor care nu oferă toate probele necesare unui audit, orice atrage atenția auditorului îl poate determina pe acesta să considere că situațiile financiare nu sunt întocmite, în toate(...)
 • misiune privind procedurile convenite
  misiunea prin care un auditor se angajează să efectueze acele proceduri de natura unui audit, asupra cărora auditorul a convenit împreună cu entitatea și orice altă terță parte interesată și să raporteze asupra constatărilor efective. Destinatarii raportului trebuie să își formeze(...)
 • misiunea de baza in auditul financiar
  Faza I – 1. acceptarea mandatului si contractarea lucrarilor de audit- lucrarile esentiale in aceasta etapa se refera la examenul de competenta si independenta- decizia de acceptare – sta la baza serviciilor de audit- forma juridica de contractare poate consta in 2 tipuri de documente: 1.(...)
 • modele de calcul
  constau într-o relație, iar utilizatorul înlocuiește variabilele cu niveluri măsurate, obținând un indicator agregat: formula de calcul a volumului unei sfere, modelul pentru eșalonarea dobânzilor, formula de calcul a impozitului pe venitul global, sunt numai câteva dintre modelele de calcul,(...)
 • modele de dimensiuni medii
  în care numărul variabilelor exogene este cuprins între 5 și 20, volumul de calcule este ridicat și necesită din partea utilizatorilor o bună organizare a datelor și a proceselor de prelucrare; seriile de date sunt cuprinse între 50 și 200 de termeni, înregistrând un nivel de neomogenitate(...)
 • modele de mari dimensiuni
  în care variabilele exogene depășesc ca număr limita de 20; gestionarea unui astfel de model presupune un mod adecvat de organizare a seturilor de date și software pentruestimare, pentru prognoză și pentru manipularea rezultatelor intermediare; seturile de date sunt prelucrate pentru a deveni(...)
 • modele de mici dimensiuni
  în care numărul de variabile exogene este redus, sub 5; manipularea acestor modele este lejeră; seriile de date sunt cuprinse între 30 și 100 de termeni, iar gradul de omogenitate al acestora este ridicat;
 • modele de optimizare
  includ o funcție obiectiv ce trebuie maximizată / minimizată, o serie de restricții pe baza cărora se elaborează algoritmi care permit obținerea soluției unice în stare să satisfacă criteriul de performanță definit: cercetările operaționale au capitole speciale dedicate modelelor liniare,(...)
 • modele de simulare
  sunt construcții care permit reproducerea derulării unor procese folosind consumuri, frecvent generate sub forma de numere pseudoaleatoare, se identifică legile de repartiție care guvernează producerea de evenimente; simularea conduce la obținerea de consumuri medii, durate medii, riscuri(...)
 • modele de supraveghere bancara
  Supravegherea instituțională - se caracterizează prin aceea că activitatea de control prudențial este îndreptată asupra unei categorii specifice de instituții financiare, indiferent de gama de activități pe care acestea le prestează. în cazul acestui model, ce urmează segmentarea clasică(...)
 • modele deterministe
  în care variabilele au niveluri ce depind strict de factorii stabiliți, iar formele analitice redau perfect dependențele dintre factori; modelul pentru calculul taxei pe valoarea adaugată, modelul pentru eșalonarea ratelor unui credit, modelul pentru bilanțul unui agent economic, sunt doar(...)
 • modele euristice
  includ condiții complexe, coeficienți de importanță și condiționări multiple; soluția obținută îmbunătațește rezultatele, existând cel mult o informație privind distanța solutieifață de o soluție optimă obținută cu un model de optimizare.Avantajul utilizarii de modele euristice este dat de(...)
 • modele imitative
  sub formă de fotografii, filme, programe de televiziune și video, documente, desene; aceste modele au un grad redus de abstractizare, redând, cât mai fidel, fenomenul cercetat (activitate bancară, activitate financiară, consfătuiri financiar-monetare etc.);
 • modele stochastice
  în care variabilele reflectă soluții guvernate de legi de distribuție. Soluțiile acestor modele evidențiază evoluții probabile în funcție de apartenența la intervale a nivelurilor unor variabile.
 • modele tip index
  sunt sub formă de grafice, scheme, diagrame, organigrame etc.; aceste modele au un grad de abstractizare mai înalt, redând elementele unui sistem (bănci, instituții financiare, agenți economici, centre de comunicare etc.) și legăturile dintre acestea (legături de repartiție, de(...)
 • modele tip simbol
  sunt sub formă de concepte, definiții, legi, teorie științifică, relații matematice; aceste modele, foarte uzitate în științele economice, au un nivel de abstractizare foarte înalt. înțelegerea lor presupune o educație specială și permanentă (realizabilă și prin disciplina de față)(...)
 • modelul Altman
  una dintre primele funcții scor au fost elaborate în Statele Unite de profesorul E.I.Altman în anul 1968. Altman a folosit informațiile obținute în urma studierii unui larg eșantion de companii atât din rândul celor care au dat faliment cât și al celor care au supraviețuit. El a descoperit că(...)
 • modelul Băncii Franței
  prezice riscul de faliment al întreprinderilor după un scor cu 8 variabile. Modelul a fost elaborat prin observarea unui număr de 26 de rate, pe un eșantion de 3000 de întreprinderi industriale cu mai puțin de 500 de salariați și clasate normale și deficitare. Slăbiciunea lor a fost studiată(...)
 • modelul Conan și Holder
  modelul a fost stabilit în anul 1978, prin observarea unui număr de 31 rate pe un eșantion de 190 de întreprinderi mici și mijocii, din care jumătate au dat faliment în perioada 1970-1975. Acesta este aplicabil întreprinderilor industriale cu un numar de 10 pâna la 500 de salariați (criteriu(...)
 • modelul de prognoza
  are coeficienți estimați folosind serii de date înregistrate pentru momentele de timp t1 , t2 , …, tk , folosind coeficienții estimați, niveluri generate pentru ipoteze bine fundamentate ale variabilelor exogene se obțin nivelurile prognozate ale variabilei endogene. De fiecare dată când se(...)
 • modelul semiotic
  in cadrul Economiei mondiale, la fel ca și pe plan național, are loc un amplu proces de comunicare în legătură cu dimensiunea valorică a activității economice. Mijlocirea acestei comunicări, aspect firesc în cazul comunității umane, se realizează cu ajutorul monedei, a banilor, în sensul(...)
 • momentul incheierii contractului
  este acela în care acceptarea întâlnește oferta. dacă părțile nu sunt prezente, contractul se încheie prin corespondență, motiv ce determină clarificarea momentului încheierii contractului, datorită existenței unui decalaj în timp între cele două laturi ale formării acordului de(...)
 • momentul inchiderii
  se concretizeaza din punct de vedere financiar-contabil in intocmirea bilantului. In bilant, elementele entitatii sunt inscrise la valoarea bilantiera (vezi definitia)
 • momentul inventarierii
  este de fapt momentul in care activele unei intreprinderi sunt masurate si exprimate atat in unitati de masura fizice (buc., t, m, m^2 etc.), cat si unitati monetare.
 • momentul recunoașterii
  Recunoașterea inițială are loc atunci când: este probabil că vor fi generate de sau către întreprindere beneficii economice viitoare asociate activului (sau datoriei); și costul activului (sau datoriei) poate fi evaluat cu o certitudine rezonabilă.
 • monarhia
  reprezinta o forma de guvernamant a statului si poate fi: absolută, dacă monarhul întrunește în persoana sa toate puterile statului. Este forma de guvernământ cea mai răspândită în perioada medievală; constituțională, dacă puterile monarhului sunt limitate prin Constituție;(...)
 • moneda
  Definirea monedei definirea funcțională (prin analizarea funcțiilor monedei);. definirea statistică (prin analizarea indicatorilor și agregatelor monetare). Rolul monedei în viața economică și socială necesită abordarea evoluției și a funcțiilor(...)
 • moneda convertibila
  convertibilitatea monetară a cunoscut două forme principale: convertibilitatea metalică și convertibilitatea în valută fiecare din acestea putând îmbrăca forma convertibilității interne și externe. pentru dobândirea statutului de monedă(...)
 • moneda creata de agentii economici
  a funcționat în cadrul sistemelor monetare bazate pe etalonul aur. în baza acestui mecanism, agenții economici se prezentau la monetărie cu lingouri de aur și primeau în schimb echivalentul în aur monedă. Un lingou standard reprezenta 400 uncii, respectiv 12,44 kg aur. De exemplu,(...)
 • moneda creata de banci
  cuprinde atât moneda creată de către banca centrală cât și moneda creată de către băncile comerciale. moneda scripturală creată de către băncile comerciale apare sub forma soldurilor creditoare înregistrate la nivelul întregului sistem bancar, și se regăsește în economie(...)
 • moneda creata de tezaur sau trezoreria statului
  reprezintă moneda creată de trezoreria statului în funcție de necesitățile economiei reale, și prin respectarea restricțiilor impuse de politica monetară.
 • moneda cu valoare integrala
  este moneda care conține o cantitate de metal prețios, egală cu valoarea nominală atribuită.
 • moneda divizionara
  monedele divizionare sunt piese metalice cu valori nominale scăzute și care au utilitate în realizarea plăților. sunt confecționate din diferite aliaje, iar emisiunea lor se află în atribuțiile Monetăriei Statului. După confecționare, sunt depuse la banca centrală unde figurează în(...)
 • moneda facultativa
  este moneda care există ca alternativă de constuire a depozitelor, în perioadele de manifestare a inflației și de depreciere a monedei naționale. în general, este o monedă străină, care nu fluctuează puternic la manifestarea anumitor factori din interiorul granițelor naționale,(...)
 • moneda fractionara
  este specifică perioadei bimetalismului și caracterizează moneda de argint, care circulă paralel cu moneda de aur.
 • moneda legala
  este stabilită prin lege, (în 1867, în România se adoptă ca monedă leul, cu 100 subdiviziuni numite bani) și are capacitate circulatorie sau liberatorie nelimitată.
 • moneda materiala
  cunoaște două forme, în funcție de calitatea materialului din care este confecționată: moneda din metal ( metalica ): este alcătuită din metale comune, obișnuite sau din metale prețioase. în Egiptul Antic, în mileniul al III-lea(...)
 • moneda neconvertibila
  cuprinde numai moneda care circulă în cadrul granițelor naționale și care este deținută numai de către persoanele rezidente.
 • moneda scripturala (de cont)
  este constituită din depozitele băncilor comerciale, respectiv din soldurile creditoare ale agenților nebancari care sunt transmise de la un agent la altul prin intermediul cecurilor și al viramentelor. reprezintă o formă a bancnotei, bazată pe încredere (moneda fiduciară) și care(...)
 • moneda semn
  (numită și fiduciară) are inscripționată o valoare nominală diferită de valoarea reală a materialului din care este confecționată
 • monist
  în cazul în care la nivelul întreprinderii se organizează un singur circuit contabil, deci o singură contabilitate, atât pentru latura internă cât și cea externă a întreprinderii
 • monitorizare
  în relație cu controlul calității - un proces care cuprinde luarea permanentă în considerare și evaluarea sistemului de control al calității aparținând firmei, inclusiv o inspecție periodică a unei selecții din misiunile finalizate, menit să permită firmei să obțină o asigurare(...)
 • monitorizarea controalelor
  un proces de evaluare a eficacității modului de funcționare al controlului intern de-a lungul timpului. Aceasta include evaluarea periodică a proiectării și funcționării controalelor și adoptarea măsurilor de remediere necesare la schimbarea unor circumstanțe. Monitorizarea controalelor(...)
 • monometalism
  în cadrul monometalismului, rolul de metal monetar este îndeplinit fie de aur, fie de argint atunci când metalul monetar (etalonul monetar) a fost reprezentat de argint, sistemul a fost denumit „silver standard”, iar în cazul folosirii aurului ca metal monetar denumirea sistemului a(...)
 • motivarea psihologica
  vizeaza interesele individuale si colective ale celor care vor realiza decizia financiara pentru decizia financiara, motivarea psihologica a solutiei adoptate pentru repartitia financiara din intreprindere are sensul unei motivatii colective. Acest lucru este bazat pe faptul ca(...)
 • motivatia axiologica
  tine cont de judecatile de valoare intreprinse in legatura cu activitatile cerute de realizarea deciziei financiare etapa obligatorie pentru trecerea de la analiza informationala financiara la adoptarea solutiei optime a deciziei financiare strategice. Judecatile de valoare care(...)
 • motivatia nomologica
  se bazeaza pe cunoasterea stiintifica si completa a fenomenului financiar, cunoastere din care rezulta necesitatea obiectiva a repartitiei de natura financiara precum si nivelul cantitativ al repartitiei de natura financiara precum si nivelul caltitativ al repartitiei respective; ambele(...)
 • motivatia teleologica
  reprezinta motivatia de scop a decidentului pe cunoasterea stiintifica a realitatii
 • motivele dizolvarii
  cele mai frecvente ale unei persoane juridice sunt următoarele:a) termenul pentru care s-a constituit a expirat;b) scopul pentru care s-a înființat a fost realizat sau nu mai poate fi îndeplinit;c) scopul pe care persoana juridică îl urmărește ori mijloacele pe care le folosește pentru(...)
 • munca
  este activitatea constienta, specific umana, indreptata spre un anumit scop, prin care omul isi defineste interesul, isi cauta si isi construieste mijloacele adecvate atingerii scopului propus
 • n

 • neajuns al controlului intern
  absența unor mecanisme de control adecvate, un neajuns al controlului intern majorează riscul de apariție a unor inexactități în situațiile financiare.
 • neconformitate
  termenul de „neconformitate” în înțelesul standardului de audit, se referă la producerea unor abateri materializate în diverse acte sau documente, cu intenție sau fără intenție, de la legile și reglementările în vigoare. Aceste acte includ tranzacțiile inițiate de către o entitate în numele(...)
 • negocierea
  este invitația lansată de una din părți de a trata conținutul unui eventual contract. această invitație se deosebește de oferta fermă: negocierea poate fi urmată sau concretizată într-un „acord de voință”, practicate mai ales în comerțul internațional.
 • nepractician
  orice persoană fizică care pentru cel puțin trei ani înainte de implicarea sa în guvernanța sistemului de supraveghere publică: nu a efectuat audituri statutare nu a deținut drepturi de vot într-o firmă de audit nu a fost membru al unui organism de(...)
 • nerespectare
  se referă la actul intenționat sau neintenționat al entității auditate de a face sau a nu face contrar legilor sau reglementărilor prevalente.
 • nerezidenti
  reprezinta cei care desfasoara o activitate in afara tarii considerate, dar si investitorii straini de portofoliu pe termen scurt. Conform Codului Fiscal actualizat pana la data de 01.07.2008 un nerezident reprezinta orice persoană juridică străină și orice persoană fizică nerezidentă
 • neutralitatea situatiilor financiare
  consta in elaborarea acestora in asa maniera incat sa nu induca luarea de decizii pentru a atinge un scop predeterminat
 • nevoia de etica
  într-o societate este suficient de importantă pentru ca numeroase valori morale curente să-și găsească locul în legile și reglementările diferitelor aspecte sociale
 • nevoia de fond de rulment ( NFR )
  arată mărimea activelor ciclice ce trebuie finanțate din fondul de rulment; se determină pe baza bilanțului, ca diferență între activele de exploatare (active circulante, mai puțin disponibilitățile) și obligațiile de plată pe termen scurt (furnizori, clienți – creditori, datorii fiscale(...)
 • nivel de incredere
  al unui test statistic este (1-α) iar în expresie procentuală, (1-α)100 reprezintă probabilitatea de garantare a rezultatelor complementele matematice ale riscului de eșantionare.
 • nivelul de asigurare (siguranta)
  oferit de probele colectate prin procedurile anlitice este determinat printre altele de măsura în care sunt disponibile și oferă o siguranță a datelor și informațiilor utilizate, de plauzabilitatea și predictibilitatea (co)relațiilor testate, de precizia (rezonabilitatea) și rigoarea(...)
 • non conformitate
  omisiuni sau acte comise de întreprindere în mod deliberat sau nu, care sunt contrare legilor și reglementărilor în vigoare
 • norma de venit
  (1) În cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente, altele decât venituri din profesii liberale şi din drepturi de proprietate intelectuală, definite conform Codului Fiscal, venitul net anual se determină pe baza normelor de venit de la locul desfăşurării(...)
 • norma juridica
  se definește ca fiind o regulă de conduită generală, impersonală și obligatorie, care poate fi îndeplinită, la nevoie, prin forța coercitivă a statului. trăsăturile esențiale ale normei juridice sunt: norma juridică are caracter general; ea prescrie (prevede, impune)(...)
 • normalizarea cu plan contabil general
  Este proprie țărilor Europei continentale, iar sintagma de plan contabil aparține contabilității din Franța. Elementele normalizate sunt: situațiile financiare anuale, inclusiv forma și formatul; planul de conturi general (sistemul de conturi, denumire, simbol, conținut și funcție contabilă);(...)
 • normalizarea legala
  sau reglementată se impune tuturor în virtutea textelor legale (legi) și altor texte reglementate (ordonanțe, hotărâri de guvern, ordine ministeriale și intraministeriale)
 • normalizarea profesionala
  se impune profesiunilor corespunzătoare, iar prin profesiune în producția de informații contabile și validarea socială a acestora
 • normalizarea situatiilor financiare anuale
  este proprie țărilor anglo – saxone și cuprinde: componența situațiilor financiare; elementele descrise în situațiile financiare, recunoașterea și evaluarea acestor elemente; reglementările, standardele și procedurile de contabilitate referitoare la întocmirea și prezentarea(...)
 • norme de audit
  normele (standardele) de audit reprezintă un ansamblu de reguli definite de o autoritate profesională la care se referă auditorul pentru calificarea muncii sale. acestea pot fi: Standardele Internaționale de Audit (ISA), Practicile Internaționale de Audit (IAPS),(...)
 • norme dispozitive
  sunt normele de la care subiectele de drept pot deroga, aplicarea lor fiind lăsată la aprecierea acestora. Normele dispozitive pot fi permisive sau supletive. normele permisive permit subiectelor de drept să aibă o anumită conduită, dacă vor. Ele instituie anumite facultăți sau(...)
 • norme nationale de audit
  ansamblul de norme de audit stabilite de către un organism profesional competent la nivel național care au un caracter obligatoriu și se aplică în realizarea unei misiuni de audit sau de servicii conexe.
 • normele auditului intern
  își propun:a) să definească principiile de bază;b) să furnizeze un cadru de referință:c) să stabilească criterii de apreciere;d) să fie un factor de îmbunătățire.
 • normele contabile
  n.c. reprezintă o regulă sau mai multe reguli constituite ca sistem de referință pentru producția de informații contabile și validarea socială a situațiilor financiare (rapoarte financiare, documente contabile de sinteză sau bilanț contabil). rolul normelor contabile: este de a(...)
 • normele imperative
  sunt cele care stabilesc o conduită univocă și strict determinată la care subiectul de drept este obligat sau care îi este interzisă subiectului de drept se mai numesc norme de ordine publică. Sunt majoritare în dreptul public. în dreptul privat, deși predomină normele dispozitive,(...)
 • nota de comanda
  serveste pentru inregistrarea comenzii ferme de stocuri din partea clientilor
 • nota de constatare-diferente
  reprezinta documentul in care, in urma inventarului faptic se specifica daca s-au constatat diferente cantitative, calitatative sau valorice
 • nota de intrare-receptie
  este documentul in care sunt specificate: inventarul faptic cantitativ si indeplinirea conditiilor standard de calitate
 • nota de sinteza
  permite auditorului să-și facă o părere definitvă asupra situațiilor financiare recapitulează toate punctele importante ale lucrării, care pot avea o incidență asupra deciziei finale. este stabilită pe o foaie de lucru care presupune: referire la foaia de lucru(...)
 • noul acord de la basel
  are drept scop creșterea siguranței sistemului financiar internațional, prin acordarea unei importanțe sporite controlului intern și managementului propriu al băncilor, procesului de supraveghere și disciplinei de piață. oferă un spectru mai larg de abordări de la metodele simple(...)
 • novatie
  transferul contractului de leasing catre un utilizator nou, care preia astfel drepturile si obligatiile utilizatorului initial.
 • nu conțin erori semnificative
  aceasta expresie asigură utilizatorul că răspunderea auditorului este limitată numai la acele informații semnificative din situațiile financiare.
 • nulitatea
  poate fi definită ca fiind acea sancțiune de drept civil ce desființează actul juridic încheiat cu nerespectarea normelor juridice intervine în cazul când, la încheierea actului juridic, nu se respectă condițiile sale de validitate. Cum un asemenea act este contrar legii, el este(...)
 • nulitatea absoluta
  intervine în cazul nerespectării, cu prilejul încheierii unui act juridic, a unei norme ce ocrotește un interes general, public, al întregii comunități (societăți);
 • nulitatea de fond
  intervine în cazul lipsei sau nevalabilității unei condiții de fond a actului juridic: capacitate, consimțământ, obiect, cauză;
 • nulitatea de forma
  intervine în cazul nerespectării formei cerute ad validitatem.
 • nulitatea expresa
  atunci când este prevăzută ca atare, într-o dispoziție legală exemplu, art. 822 din Codul civil prevede: „Este nulă orice donațiune făcută cu condiții a căror îndeplinire atârnă numai de voința donatorului.”
 • nulitatea partiala
  atunci când desființează doar o parte din efectele actului juridic civil, celelalte efecte ale acestuia producându-se, în măsura în care nu contravin legii; exemplu, în cazul unui împrumut cu dobândă, dacă dobânda este mai mare decât cea permisă de lege, se va aplica nulitatea(...)
 • nulitatea relativa
  intervine în cazul nerespectării, cu prilejul încheierii unui act juridic civil, a unei norme ce ocrotește un interes particular, privat.
 • nulitatea totala
  când desființează actul juridic civil în întregul său.
 • nulitatea virtuala
  (implicită, tacită) dacă nu este prevăzută expres de lege, dar ea rezultă în mod neîndoielnic fie din exprimarea normei legale, fie din scopul acesteia. exemplu, art. 813 Codul civil prevede: „Toate donațiunile se fac prin act autentic.” Deși textul nu o arată expres, consecința(...)
 • numerarul
  cuprinde disponibilitatile banesti si depozitele la vedere (conform Standardului International de Contabilitate IAS 7 - Situatiile fluxurilor de numerar) este reprezentat de numerarul în casă și de depozitele plătibile la cerere (disponibilul în cont). Prin urmare,