Vrei contabilitate? Contacteaza-ne acum la 0740.398.555 / 0743.587.845 sau scrie-ne un e-mail la adresa rdtexpert@gmail.com

Dicționar economic

Dicționar economic on-line

AJAX progress indicator
Caută in dictionar: (curată filtru)
 • d

 • discrepanțe în înregistrările contabile
  - Tranzacții care nu sunt înregistrate la timp și complet sau care sunt înregistrate eronat cu privire la sumă, perioadă contabilă, clasificare sau politica entității;- Tranzacții sau bilanțuri nejustificate de documente sau neautorizate;
 • discriminarea
  este definită ca fiind “orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex sau orientare sexuală, apartenență la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea(...)
 • disponibilitatea statistica a agregatului monetar
  desemnează calitatea agregatului monetar de a fi rapid disponibil și în măsură de a permite autorităților monetare o reacție rapidă. în general, se recomandă agregate mai restrânse, mai ușor de calculat.
 • dispozitia de livrare
  dispozitia administrativa de a elibera stocurile din depozit
 • dispozitivul de normalizare si reglementari contabile
  deși nuanțabil sau diferențiabil de la o țară la alta, se definește prin următoarele componente: cadrul contabil sau cadrul conceptual; rețeaua de norme sau standarde contabile naționale (locale); sistemul de reglementare normativă contabilă (dreptul  contabil); planul de conturi și schema de(...)
 • dividende
  parti din profitul unei companii, atribuite fiecarui actionar proportional cu numarul de actiuni detinute.
 • dividendul
  reprezinta remuneratia cuvenita unei actiuni in decurs de un an si este singura forma de impartire a profitului realizat de societatile comerciale pe actiuni. pentru ca societatea sa poata distribuii dividende, trebuie sa indeplineasca doua conditii: sa dispuna de(...)
 • divizarea
  este operațiunea prin care se împarte patrimoniul unei societăți, care își încetează existența, între două sau mai multe societăți existente, sau care iau ființă prin acest procedeu. Caz în care divizarea e totală când se desprinde o parte din patrimoniul unei societăți care își(...)
 • divizarea partiala
  constă în desprinderea unei părți din patrimoniul unei persoane juridice și transmiterea acesteia către una sau mai multe persoane juridice preexistente sau care iau astfel ființă. in urma divizării parțiale, persoana juridică inițială își continuă existența. ca urmare,(...)
 • divizarea totala
  reprezintă operațiunea simetrică fuziunii constă în împarțirea patrimoniului unei persoane juridice între două sau mai multe persoane juridice preexistente sau care iau astfel ființă. are un efect constitutiv în măsura în care conduce la înființarea unor noi persoane juridice(...)
 • divulgarea
  este un act de concurență neloială care se referă la dezvăluirea: “unui secret comercial de către un comerciant sau un salariat al acestuia, fără consimțământul deținătorului legitim al respectivului secret comercial și într-un mod contrar uzanțelor comerciale cinstite”; (...)
 • dizolvare silita
  atunci când are caracter de sancțiune civilă și intervine pentru motive ca: urmărirea altui scop decât cel declarat sau a unui scop ilicit, utilizarea unor mijloace ilicite etc.
 • dizolvare voluntara
  atunci când este rezultatul voinței membrilor persoanei juridice
 • dizolvarea
  societăților comerciale reprezintă o etapă în procesul de încetare a personalității juridice a acestora, formată dintr-un ansamblu de operațiuni care au ca urmare lichidarea patrimoniului societăților în cauză. se poate produce: pe baza unei hotărâri a asociaților(...)
 • dobanda
  prin dobândă se înțelege nu numai suma de bani cu acest titlu, dar și alte prestații sub orice titlu sau denumire, la care debitorul se obligă drept echivalent al folosinței capitalului. potrivit Ordonanței Guvernului nr. 9/2000, dobânda legală se aplică: numai(...)
 • dobanda compusa
  daca valuarea luata in calcul a sumei plasate se modifica periodic pe o durata de timp, dupa o anumita regula, spunem ca avem un proces de dobanda compusa ( s-au ca plasarea sumei s-a efectuat in regim de dobanda compusa) unitatea de timp la care dobanda se modifica se numeste(...)
 • dobanda de leasing
  reprezintă rata medie a dobânzii bancare pe piața românească. în cazul leasingului operațional, cota de amortizare, calculată în conformitate cu actele normative în vigoare și un beneficiu stabilit de către părțile contractante.
 • dobanda obligatiunilor
  sau venitul obligatiunilor, se determina prin aplicarea procentului de dobanda la valoarea nominala
 • dobanda simpla
  reprezinta dobanda calculata asupra aceleiasi sume pe toata durata imprumutului. Pe intreaga durata de plasare suma (depusa sau imprumutata) nu se modifica. D = S0 * i * t = S0 * p / 100 * t Unde: D - dobanda simpla S0 - suma depusa t -(...)
 • dobandirea cu titlu gratuit
  (sau aportul in natura la capitalul intreprinderii) In acest caz activul este evaluat potrivit pretului pietei
 • dobanzi de prefinantare
  dobanzi platite de utilizator finantatorului pe perioada dintre data platii bunului la furnizor si data inceperii scadentarului de plata pe contractul de leasing.
 • document administrativ de insotire
  reprezinta documentul care trebuie sa insoteasca produsele accizabile in regim suspensiv.
 • document justificativ
  orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate
 • documentatia in audit (documentarea auditului)
  documentația de audit se referă în principal la : reprezentarea principalelor dovezi (înregistrări) ale muncii depuse de auditor precum și baza de date și informații necesare concluziilor, raportului și opiniei de audit; privește direct planificarea și executarea(...)
 • documentatia misiunii
  înregistrarea procedurilor de audit aplicate, a probelor de audit relevante, precum și a concluziilor la care a ajuns auditorul (termen cunoscut uneori și ca „documente de lucru” sau „foi de lucru”). Documentația unei misiuni specifice este adunată întrun dosar de audit.
 • documentele de lucru
  1. reprezintă instrumentul principal prin care se demonstrează faptul că s-a realizat un audit adecvat, cu respectarea standardelor de audit general acceptate, ele pun în evidență modul de evaluare a caracterului adecvat al perimetrului lucrărilor de audit și a corectitudinii situațiilor(...)
 • domeniul de aplicare al auditului intern
  poate fi considerat ca fiind universal și înțeles ca atare din două puncte de vedere: este o funcție universală deoarece se aplică tuturor organizațiilor; este o funcție universală deoarece se aplică tuturor funcțiilor, acolo unde acestea se exercită. Primele vizate sunt(...)
 • domiciliul fiscal
  pentru persoanele fizice, adresa unde își au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu; pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, sediul(...)
 • dosar anual
  cuprinde toate foile de lucru corespunzând exercițiului contabil suspus auditului, începând cu faza de organizare a misiunii de audit și terminând cu raportul de audit al situației financiare. cuprinde : Planificarea misiunii de audit ; Informații cu privire(...)
 • dosar curent
  sau dosarul exercițiului cuprinde toate informațiile relevante pentru perioada misiunii de audit.
 • dosar permanent
  conține documente primite sau analizate în cursul diferitelor etape ale auditorului care se folosesc pe toată durata de realizare a mandatului. dosarul permanent se organizează pe secțiuni cu indexarea acestora pentru a avea acces rapid la documente. pentru a-și păstra rolul(...)
 • dosare de audit
  Din practica de audit rezultă necesitatea de separare a documentelor de lucru în funcție de caracterul și semnificația informațiilor în cele două dosare : Dosarul curent (anual sau al exercițiului) ; Dosarul permanent ;
 • dosare de lucru
  documente care conțin informații referitoare la realizarea auditului: natura, termene și întinderea procedurilor de audit efectuate cât și rezultatul acestor proceduri , concluziile la care ajunge auditorul pornind de la elemente probante culese.
 • dosarul exercitiului
  cuprinde toate elementele unei misiuni, a căror utilitate nu depășește exercițiul controlat; el permite ansamblarea tuturor lucrărilor, de la organizarea misiunii la sinteză și formularea raportului. este indispensabil pentru: mai buna organizare și control ale(...)
 • drept
  noțiunea de drept desemnează totalitatea regulilor de conduită impuse de stat în scopul reglementării relațiilor inter-umane. Acesta este sensul dreptului obiectiv, deoarece se definește prin raportare la obiectul său (regulile de conduită).. noțiunea de drept reprezintă(...)
 • drept absolut
  este acel drept subiectiv în temeiul căruia titularul său are posibilitatea de a-l exercita singur, celelalte persoane având obligația generală de a nu face nimic de natură a aduce atingere dreptului absolut. spunem că dreptul absolut este opozabil tuturor, în sensul că orice membru(...)
 • drept administrativ
  ramura a dreptului public (vezi definitia), cuprinde normele juridice care reglementează organizarea și desfășurarea activității organelor administrației de stat și a serviciilor publice.
 • drept civil
  cuprinde normele juridice care reglementează raporturile patrimoniale și nepatrimoniale stabilite între persoane fizice și juridice aflate pe picior de egalitate juridică.
 • drept comercial
  cuprinde normele ce reglementează raporturile juridice ce izorăsc din actele și faptele considerate de lege ca fiind fapte de comerț, precum și raporturile juridice la care participă persoanele ce au calitatea de comerciant. este acea ramură de drept privat care cuprinde ansamblul(...)
 • drept constitutional
  ramura a dreptului public (vezi definitia), cuprinde normele juridice care reglementează organizarea și componenele autorităților statului, sistemul electoral, drepturile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor.
 • drept de atribuire (DA)
  ofera actionarilor vechi protecție financiară, în condițiile în care se emit noi acțiuni. Subscriptorii noilor acțiuni pot fi atât vechii acționari care utilizează drepturile lor, cât și noii acționari cu condiția ca aceștia să cumpere DA-uri la paritatea necesară.DA = [ C' / ( C+C' ) ] x(...)
 • drept de creanta
  se concretizează prin faptul că dau drepturi asupra terților. Aceste drepturi constau în angajamente contractate de anumiți parteneri, cum sunt clienții a căror termene de plată, convenite în avans, au o scadența ulterioară livrării bunurilor sau serviciilor, precum și debitorii(...)
 • drept de preferinta
  constă în posibilitatea recunoscută titularului unui drept real de a fi satisfăcut cu prioritate față de titularii altor drepturi
 • drept de propritetate
  se concretizează în posibilitatea utilizării bunurilor (usus) în scopul consumului, producției, sau fructificării acestuia pentru obținerea unor venituri (usus - fructus). potrivit art. 480 din Codul civil, “proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura și de a dispune de(...)
 • drept de propritetate privata
  poate fi definit ca fiind dreptul ce aparține persoanelor fizice sau juridice, statului sau unităților administrativ - teritoriale, asupra unor bunuri care nu fac parte din domeniul public, cu privire la care titularul exercită posesia, folosința și dispoziția, în putere și interes propriu, cu(...)
 • drept de propritetate publica
  reprezintă dreptul ce are ca titular statul sau unitățile administrativ - teritoriale, exercitat asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz și interes public
 • drept de urmarire
  constă în posibilitatea recunoscută titularului unui drept real de a pretinde bunul în orice mâini s-ar găsi.
 • drept fiscal
  ramura a dreptului public (vezi definitia), cuprinde normele juridice care reglementează relațiile referitoare la întocmirea, aprobarea și executarea bugetului de stat, dezvoltarea economico-socială și acoperirea unor nevoi publice.
 • drept nepatrimonial
  dreptul ce nu are continut evaluabil in bani. din categoria drepturilor nepatrimoniale fac parte: drepturile legate de existența și integritatea fizică a persoanei (dreptul la viață, dreptul la integritate corporală etc.); drepturi legate de condiția morală a(...)
 • drept penal
  ramura a dreptului public (vezi definitia), cuprinde normele juridice care incrimineazăfaptele antisociale grave, denumite infracțiuni, pedepsele aplicabile infractorilor și alte măsuri ce se pot lua în cazul săvârșirii acestor fapte.
 • drept pozitiv
  reprezinta ansamblul normelor juridice în vigoare la un anumit moment dat, într-un stat. Astfel, dreptul pozitiv românesc cuprinde toate reglementările adoptate de statul român și aplicabile astăzi. Dreptul pozitiv nu cuprinde, deci, reglementări ieșite deja din vigoare sau încă neadoptate.
 • drept preferential de subscriere (DS)
  sunt titluri de valoare negociabile care intră în paritate cu acțiunile vechi. Mărimea lor se calculează ca diferență între valoarea matematică contabilă veche și valoarea matematică nouă a unei acțiuni (prețul de emisiune al acțiunilor noi este mai mic decât valoarea matematică contabiă(...)
 • drept privat
  cuprinde normele care guvernează raporturile dintre particulari. Astfel sunt, de exemplu, raporturile ce se nasc între cumpărător și vânzător cu prilejul încheierii unui contract de vânzare-cumpărare. raporturile de drept privat sunt, de obicei, raporturi de egalitate juridică, în(...)
 • drept procesual civil
  cuprinde normele juridice care reglementează activitatea de judecare a cauzelor civile și de executare a hotărârilor pronunțate în aceste cauze.
 • drept procesual penal
  cuprinde normele juridice care reglementează desfășurarea procesului penal atât în faza procesului penal cât și a judecății.
 • drept public
  cuprinde normele juridice care guvernează organizarea statului, raporturile dintre stat și particulari precum și raporturile dintre diferitele organisme ale statului. în raporturile cu cetățenii săi, statul își exercită puterea suverană; acestea sunt, îndeobște, raporturi de(...)
 • drept real
  este dreptul subiectiv civil patrimonial în temeiul căruia titularul său își poate exercita prerogativele asupra unui bun în mod direct și nemijlocit, fără concursul altei persoane. exemplul tipic de drept real este dreptul de proprietate. în temeiul său, titularul va putea exercita(...)
 • drept relativ
  reprezintă acel drept subiectiv civil în temeiul căruia subiectul activ (denumit creditor) are posibilitatea de a pretinde subiectului pasiv (denumit debitor) să dea, să facă sau să nu facă ceva raportul juridic în conținutul căruia se găsește un drept relativ poartă numele de(...)
 • drept subiectiv
  reprezintă prerogativa titularului de a pretinde subiectului pasiv să aibă o anumită conduită. Ca și dreptul procesual, nici acest drept nu se stinge, ci subzistă expirării termenului de prescripție extinctivă. Ca urmare, după cum am văzut atunci când ne-am ocupat de clasificarea obligațiilor(...)
 • drept subiectiv civil
  se poate defini ca fiind posibilitatea subiectului activ de a avea o anumită conduită și de a pretinde subiectului pasiv o conduită corespunzătoare, în limita legilor și a bunelor moravuri, iar în caz de nevoie de a apela la forța coercitivă statală.
 • dreptul anglo-saxon (sistemul common-law)
  a apărut în Anglia și s-a extins în toate fostele colonii britanice (S.U.A., Australia, Noua Zeelandă, Canada, cu excepția provinciei Quebec etc.). El este un drept jurisprudențial, adică un sistem în care izvorul principal de drept îl constituie precedentele judiciare.
 • dreptul familiei
  cuprinde normele care reglementează raporturile decurgând din căsătorie, rudenie, filiație, adopție, precum și normele privind ocrotirea minorilor sau a persoanelor fără discernământ. cuprinde o serie de norme de ordine publică, de protecție a interesului general (în special normele(...)
 • dreptul la actiune in sens material
  reprezintă posibilitatea creditorului – reclamant de a obține câștig de cauză în acțiunea introdusă. Acest drept este prescriptibil, în sensul că dacă acțiunea este introdusă după expirarea termenului de prescripție extinctivă, ea va fi respinsă de către instanță ca prescrisă, fără a se mai(...)
 • dreptul muncii
  cuprinde normele ce reglementază raporturile sociale de muncă născute din contractul individual de muncă.Asemenea raporturi juridice privesc: felul muncii, locul muncii, salarizarea, celelalte drepturi și obligații ale salariaților și angajatorilor etc. Dreptul muncii cuprinde, în subsidiar,(...)
 • dreptul procesual la actiune
  este posibilitatea de a intenta o acțiune în fața instanțelor judecătorești. Acesta esteimprescriptibil, în sensul că, asemeni oricărui cetățean, creditorul are posibilitatea oricând să se adreseze instanțelor judecătorești cu o acțiune;
 • dreptul romano-germanic (continental)
  îi aparține și sistemul nostru de drept, este dreptul Europei continentale, dar își găsește aplicarea și în unele țări din America Latină, Orientul Apropiat sau nordul Africii. rădăcinile sale se află în dreptul roman și în cutumele germanice. caracteristic pentru dreptul(...)
 • dreptul securitatii sociale
  reglementează raporturile juridice de asigurare socială (asigurarea de sănătate, ajutorul de șomaj, indemnizațiile de naștere, dreptul la pensie etc.) și pe cele de asistență socială (ajutoare sociale pentru persoanele cu venituri mici, cantine sociale, instituții de asistență socială,(...)
 • drepturile de proprietate industriala si intelectuala
  fondul de comerț poate să conțină ca elemente incorporale: mărci de fabrică, de comerț sau de servicii *; programe din domeniul informaticii (dreptul de autor); desene și modele ale produselor ; know-how (savoir-faire) ; brevete de(...)
 • drepturile patrimoniale
  cuprind drepturile de proprietate ce conferă titularilor o putere asupra bunurilor si drepturile de creanță conferă posibilitatea obținerii unor prestații din partea altor persoane
 • drepturile si valorile similare
  includ costurile efectuate pentru achizitionarea drepturilor de exploatare a unui bun, activitate sau serviciu in cazul drepturilor si valorilor similare. Amortizarea acestor active se realizeaza sistematic pe durata cat intreprinderea a achizitionat dreptul de exploatare sau de utilizare a(...)
 • dualist
  la nivelul întreprinderii se organizează atat pentru latura interna cat si pentru latura externa contabilități separate
 • dubla inregistrare
  reprezinta o metoda de folosire a conturilor astfel incat fiecarei sume trecute in debitul unui cont sa-i corespunda aceeasi suma trecuta in creditul altuia
 • dubla reprezentare
  principiul specific rationamentului contabil ce a fost interpretat in diferite moduri: intr-o abordare juridica, resursele economice ale unei entitati contabile au fost numite activele sale, iar drepturile tertilor asupra acestor active pasivele entitatii. o alta interpretare, tot de origine(...)
 • dumping
  reprezinta vanzarea unor produse sub pretul de vanzare de pe piata bunurilor respective si de cele mai multe ori sub costul de productie, in scopul de a elimina concurentii de pe piata. acesta reprezinta o practica a concurentei neloiale si este ilegal in economiile de piata.
 • durata contractului de leasing
  este, în general, de 75-80% din durata de viata economica a bunului închiriat, dar se poate conveni si asupra unei durate mai scurte. Societatea de leasing ramâne proprietara bunului pâna la scadenta contractului. Contractul de leasing este, în general, irevocabil.
 • durata de viata economica (a bunului)
  perioada ramasa estimata, in care bunul poate fi utilizat economic de unul sau mai multi utilizatori, in conditii de exploatare si reparatii normale, pentru scopul mentionat la semnarea contractului de leasing.
 • durata de viata utila
  este perioada pe parcursul careia se estimeaza ca intreprinderea va utiliza activul supus amortizarii (datorita faptului ca in tara noastra exista o stransa legatura intre raportarile contabile si cele fiscale, durata de viata utila a imobilizarilor este reglementata prin lege)
 • durata leasing
  perioada in care contractul de leasing produce efecte asupra partilor.
 • e

 • echilibru intre beneficiu-cost
  beneficiile de pe urma informației trebuie să depășească costul furnizării acesteia. Este o formulare generală având în vedere că evaluarea beneficiilor și costurilor reprezintă un proces de raționament profesional, deoarece costurile pot să nu fie suportate în mod direct sau neapărat de acei(...)
 • echilibru intre caracteristicile calitative
  este o problemă de raționament profesional care aparține celor care produc sau utilizează informațiile din situațiile financiare.
 • echilibrul economic
  este starea spre care tinde piata bunurilor si serviciilor, monetara, a capitalului si a muncii, precum si piata nationala in ansamblul sau, atunci cand cererea este egala cu oferta sau diferenta dintre ele nu depaseste limitele considerate normale, nesemnificative, pentru a genera dificultati(...)
 • echipa misiunii
  tot personalul care este implicat în efectuarea unui angajament, inclusiv oriceexperți contractați de către firmă în legătură cu acel angajament.
 • echitatea
  și dreptatea cuprind aspecte precum egalitatea, imparțialitatea, proporționalitatea, activitatea și riguroarea cuvenită.
 • echivalente de numerar
  sunt investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile in sume cunoscute de numerar si al caror risc de schimbare a valorii este insignifiant (conform Standardului International de Contabilitate IAS 7 - Situatiile fluxurilor de numerar)
 • economia mondiala
  reprezinta ansamblul economiilor nationale ale statelor lumii privite in interdependenta legaturilor economice dintre ele; reprezinta acel stadiu al schimbului reciproc de activitati, cand este implicata majoritatea agentilor economici de pe glob. Economia mondiala nu se reduce deci la sfera(...)
 • economicitate
  minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activități, cu menținerea calității corespunzătoare a acestor rezultate;
 • economistul angajat
  economistul salariat este subordonat unui sef ierarhic, executand atributile specifice fisei postului sau. este specializat in multe domenii: turism, servicii, planificare, salarizare, management, marketing, financiar-contabil. acesta are o arie de competente mult mai restransa(...)
 • efecte de platit
  reprezinta titlurile de valoare care atesta obligatia de plata a intreprinderii in cadrul relatiilor de decontare cu furnizorii
 • efecte de primit
  sunt titluri negociabile sub forma de cambie, bilet la ordin etc., care atesta existenta unei creante in cadrul relatiilor comerciale ce va fi incasata pe termen scurt, de obicei pana la 90 de zile
 • efectele fuziunii sau divizarii
  în cazul fuziunii prin absorbție, societatea absorbantă dobândește drepturile și își asumă obligațiile societății absorbite; societatea absorbită se dizolvă, fără lichidare; în cazul fuziunii prin contopire, drepturile și obligațiile societăților care se contopesc trec asupra noii(...)
 • efectul de dilatare a capitalului
  se produce in măsura în care prețul de emisiune al acțiunilor noi este mai mic decât valoarea matematică contabiă a acțiunilor vechi. antrenează o pierdere pentru acționarii ”vechi” care nu participă la subscrierea de noi acțiuni. Pentru a compensa această pierdere se apelează la(...)
 • efectul de indatorare
  se obtine comparand rentabilitatea economica a intreprinderii cu costul capitalului imprumutat: daca rentabilitatea economica este mai mare decat rata dobanzii rezulta un efect de indatorare pozitiv sau favorabil, iar daca rentabilitatea economica este mai mica decat rata(...)
 • efectul esential al dizolvarii
  constă în intrarea persoanei fizice în lichidare în vederea realizării activului și plății pasivului. Prin lichidarea persoanei juridice se înțelege efectuarea tuturor operațiunilor juridice de realizare a activului și de plată a pasivului subiectului de drept civil. Efectul imediat al(...)
 • eficacitate
  gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și raportul dintre efectul proiectat și rezultatul efectiv al activității respective;
 • eficacitatea agregatelor monetare
  se interpretează în funcție de capacitatea acestora de a se constitui în obiective intermediare ale politicii monetare. acestea trebuie să ofere informații complexe și să atragă atenția asupra evoluției comportamentului agenților economici. ca tendință generală, se constată(...)
 • eficiență
  maximizarea rezultatelor unei activități în relație cu resursele utilizate;
 • efortul de normalizare
  dar și produsul acesteia se concretizează în:a) definirea de concepte, principii și norme contabile bazate pe o terminologie precisă și identică pentru toți producătorii și utilizatorii de informații contabile;b) aplicarea lor practică în vederea asigurării comparabilității în timp și spațiu,(...)
 • elaborarea bugetului de trezorerie
  cuprinde 2 faze mai importante:1. previzionarea încasarilor si platilor;2. determinarea si acoperirea soldurilor de trezorerie care rezulta din compararea încasarilor cu platile.
 • elemente comune specifice veniturilor bugetare
  a)denumirea veniturilor bugetare b)subiectul sau platitorul este reprezentat de persoana fizica sau juridica obligata prin lege la plata unei taxe sau unui impozit c)destinatarul impozitului este persoana fizica sau juridica ce suporta efectiv impozitul d)obiectul impunerii il reprezinta(...)
 • elemente extraordinare
  sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzacții ce sunt clar diferite de activitățile curente ale întreprinderii și care, prin urmare, nu se așteaptă să se repete într-un mod frecvent sau regulat
 • elemente probante
  Potrivit Standardelor Internaționale de Audit, elementele probante într-o misiune de audit (“audit evidence” sau “eléments probants”) reprezintă informații obținute de auditor pentru a ajunge la concluzii pe care acesta își fondează opinia; aceste informații constau în documente(...)
 • elemente specifice pragului de semnificatii
  1) Necesitățile utilizatorilor conturilor anuale;2) Caracteristicile întreprinderii;3) Caracteristicile elementelor considerate semnificative.
 • elementele auditului intern
  a) consiliere acordată managerului; auditul intern reprezintă o funcție de asistență a managerului, pentru a-i permite să-și administreze mai bine activitățile; auditorul intern consiliază, asistă, recomandă, dar nu decide, obligația lui fiind de a reprezenta un mijloc care să contribuie la(...)
 • elementele de baza ale unui raport asupra situatiilor financiare condensate
  1. - titlul; 2. - destinatarul; 3. - identificarea situațiilor financiare auditate din care s-au născut situațiile financiare condensate;4. - o opinie care să indice dacă informațiile cuprinse în situațiile financiare condensate sunt în concordanță cu situațiile financiare(...)
 • elementele fundamentale ale definitiei auditului
  Nr crt Explicatia Audit in general Audit financiar Audit statutar (...)
 • elementele posterioare inchiderii exercitiului
  Standardul Internațional de Contabilitate (IAS) nr. 10 stabilește tratamentul în situațiile financiare a evenimentelor favorabile și nefavorabile care survin după data închiderii exercițiului, care pot fi de două tipuri: evenimente care furnizează informații în legătură cu(...)
 • elementele structurale ale fondului de comert
  Elemente corporale - Sunt bunurile care servesc comerciantului în exploatarea fondului (materiale, utilaje, echipamente, birotică, mărfuri etc.); ele trebuie să fie specializate, să prezinte noutate, să funcționeze bine pentru atragerea clientelei. Materialele și echipamentele nu sunt(...)
 • elementele unui manager
  Elementele de care poate dispune un manager cu un bun simt al afacerilor si pe care le poate utiliza in cresterea valorii intreprinderii sunt: capitalul, talentul, serviciile suport si informatiile. Capitalul este intr-o mai mare masura folositor decat a fost vreodata pentru(...)
 • elementul de extraneitate
  poate consta în cetățenia unuia sau ambelor părți ale raportului juridic, situarea bunului în străinătate, încheierea sau executarea în străinătate a unui contract etc. Principalul sediu al normelor juridice de drept internațional privat, denumite conflictuale deoarece urmăresc soluționarea(...)
 • emblema
  este semnul sau denumirea care deosebește un comerciant de altul de același gen sau o întreprindere de alta de același gen. Caracterele emblemei - emblema, spre deosebire de firmă, nu este obligatorie; emblema deosebește un comerț de alt comerț, un(...)
 • emisiunea bancnotelor
  este reglementată la nivelul fiecărei țări și vizează aspecte referitoare la emisiune și la relațiile dintre banca centrală și băncile comerciale, cu scopul dimensionării corecte a masei monetare. preocupările pe această linie, în cadrul unui sistem monetar, decurg din(...)
 • emisiunea si circulatia banilor de hartie
  prezintă importanță în cadrul unui sistem monetar prin faptul că de-a lungul timpului, statele au recurs la înlocuirea monedelor cu valoare integrală și a bancnotelor convertibile cu bani de hârtie, neconvertibili, reprezentativi. La baza acestei înlocuiri a stat ideea egalității între(...)
 • empatia
  înseamnă a fi sincer, preocupat de bunăstarea celorlalți constând în a acționa de manieră altruistă și de a da dovadă de bunăvoință;
 • entitate cotata la bursa
  (listată) - O entitate ale cărei acțiuni, stocuri sau datorii sunt cotate la o bursă de valori recunoscută sau sunt tranzacționate potrivit reglementărilor de o bursă de valori recunoscută sau de un alt organism echivalent.
 • entitate de audit dintr-o terta tara
  o entitate, indiferent de forma sa juridică, ce efectuează audituri ale situatiilor financiare anuale si ale situatiilor financiare anuale consolidate ale unei companii înființate într-o terță țară
 • entitate mica
  O entitate în care: (a) proprietatea și conducerea sunt concentrate la un număr mic de persoane fizice (adesea o singură persoană); și (b) sunt întâlnite una sau mai multe dintre următoarele situații: (i) puține surse de venit; (...)
 • entitate publica
  autoritatea publică, instituția publică, regia autonomă, compania/societatea națională, societatea comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar și care are personalitate juridică;
 • entitati de interes public
  entitățile ale căror valori mobiliare transferabile sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată Statele Membre pot desemna și alte entități ca fiind entități de interes public, spre exemplu entitățile care au o relevanță semnificativă pentru public datorită naturii(...)
 • eroare
  înțelegem acea informație falsă, prezentată în mod neintenționat în situațiile financiare (prezentare eronată (inexactitate) neintenționată în situațiile financiare)
 • eroare anormala
  o eroare care apare în urma unui eveniment izolat care nu s-a repetat, în ocazii care pot fi identificate în mod specific, și prin urmare nu este reprezentativă pentru greșelile din cadrul populației.
 • eroare asteptata
  eroarea pe care auditorul se așteaptă să fie prezentă în cadrul populației.
 • eroare de esantionare
  eroarea rezultată pentru că auditorul a extras și analizat doar o parte a populației sondate. eșantionarea în audit reprezinta aplicarea procedurilor de audit la mai puțin de 100% din elementele din cadrul soldului unui cont sau unei clase de tranzacții astfel încât toate unitățile(...)
 • eroare de genul al doilea
  eroarea pe care o facem acceptând o ipoteză nulă, deși este falsă. Probabilitatea (riscul) comiterii unei erori de genul al doilea este β
 • eroare de genul intai
  eroarea pe care o facem eliminând o ipoteză nulă, deși este adevărată
 • eroare estimata prin extrapolare directa
  cand in cursul testarilor auditorul gaseste intr-un esantion de articole un numar de erori , acestea sunt utilizate pentru a se estima valoarea totala a erorilor pe segmentul respectiv, prin extrapolare la intraga populatie, deoarece auditorul nu a verificat decat un esantion.(...)
 • eroare obstacol
  (denumită și distructivă de voință) este cea mai gravă formă de eroare, falsa reprezentare privind fie natura actului care se încheie, fie identitatea obiectului. Sancțiunea ce intervine în cazul unei astfel de erori este nulitatea absolută, deoarece consimțământul nu este numai viciat,(...)
 • eroare tolerabila
  este o eroare maximală într-o populație selecționată pe care auditorul poate să o accepte trăgând concluzii că rezultatele sondajului au atins obiectivul auditului. Auditorul trebuie sa utilizeze rationamentul profesional la stabilirea erorii tolerabile. pragul de semnificație(...)
 • eroare totala
  Fie rata de deviație, fie totalul greșelilor.
 • eroare viciu de consimtamant
  constă în falsa reprezentare ce privește fie calitățile substanțiale ale obiectului actului, fie persoana cu care se contractează.
 • erori de inregistrare
  cu ajutorul balantei de verificare se pot identifica erori de inregistrare in conturi, determinate de: nerespectarea principiului dublei inregistrari, nerespectarea egalitatii sumelor debitoare si creditoare in cadrul formulelor contabile compuse, calculul eronat privind elementele structurale(...)
 • erori de intocmire
  cu ajutorul balantei de verificare se pot identifica erori de intocmire a balantelor de verificare, determinate de: preluarea gresita a informatiilor de conturi - Cartea Mare si calcule eronate ale coloanelor din balanta, etc.
 • erori fundamentale
  erorile descoperite în timpul exercițiului curent, care sunt de o așa importanță, încât situațiile financiare aferente uneia sau mai multor perioade precedente nu mai pot fi considerate a fi fost credibile la data emiterii lor. Astfel de erori pot include greșeli de calcul matematic, greșeli(...)
 • esalonarea cheltuielilor
  repartizarea cheltuielilor pe durata de execuție a proiectului. lunar; trimestrial; anual. se poate realiza cu ajutorul programelor informatice: MICROSOFT PROJECT, PRIMAVERA, EXCEL.
 • esantionare nestatistica
  orice abordare de eșantionare care nu are caracteristicile unei eșantionări statistice.
 • esantionare statistica
  orice abordare de eșantionare care are următoarele caracteristici: a) selectarea aleatorie a unui eșantion; și b) folosirea teoriei probabilităților pentru a evalua rezultatele eșantionului, inclusiv al cuantificării riscului de eșantionare.
 • esenta bancnotelor
  înscrisuri ale băncilor de emisiune ce întrunesc anumite caracteristici: convertibilitatea în metalul monetar; valabilitate pe întreg teritoriul unei țări; monedă reprezentativă (fiduciară).
 • estimare contabila
  v.1 evaluarea aproximativă a sumei unui post în absența unei metode de măsurare precisă. v.2 o aproximare a valorii unui element în absența unei metode precise decomensurare;
 • etaloane valorice
  etalonul banesc este un etalon informational universal . Cu ajutorul acestuia se stabilesc preturile bunurilor , tarifelor, lucrarilor si serviciilor , costurilor , salariilor obligatiilor unitatilor.Sistemul de prelucrare a datelor este un ansamblu de procedee, de mijloace materiale si(...)
 • etaloanele cantitative
  servesc pentru manevrarea si exprimarea cantitativa a obiectelor in unitati de masura specifice proprietatilor fizico – chimice a acestora. Etaloanele cantitative pot fi : etalon natural, natural-conventional, etalonul timp, etalonul cantitativ complex.
 • etalon informational
  este o unitate de masura tip stabilita conventional si folosita la masurarea , evaluarea si exprimarea cantitativa si valorica a patrimoniului economic
 • etalon monetar
  în funcție de materialul care a stat la baza definirii monedei se disting etaloane monetare metaliste și nemetaliste. în cadrul etaloanelor metaliste se disting etalonul aur, etalonul argint și bimetalismul. în prezent, etalonul monetar îl reprezintă puterea(...)
 • etape pentru obtinerea finantarii
  Rambursabile Nerambursabile ideea;căutarea sursei;alegere sursă potrivită;solicitare informații despre condițiile de creditare;analiza situației financiare pt. a verif. încadrarea în condițiile de creditare;metodologie(...)
 • etapele activitatii de audit intern
  Etapa I. Informare generală privind obiectivul ce urmează a fi auditat Lucrări preliminare informare, documentare referitoare la relațiile cu mediul extern de afaceri; informare privind reglementările legale, statutare, profesionale; comparații cu alte(...)
 • etica
  stiinta care se ocupa cu studiul teoretic al valorilor si conditiei umane din perspectiva principiilor morale si rolul lor in viata sociala. Totalitatea normelor de conduita morala, corespunzatoare unui domeniu, unei activitati sau unei colectivitati. este straina dictaturii si(...)
 • evaluare
  exprimarea in unitati monetare a fiecarei structuri bilantiere (pentru recunoasterea in contabilitate). identificarea și analizarea aspectelor relevante, inclusiv efectuarea unor proceduri ulterioare, dacă este necesar, pentru a ajunge la o anumita concluzie în legătură cu o(...)
 • evaluare economica
  poate fi utilizata atât în cadrul surselor proprii, cât și surselor atrase vizează beneficiile sociale și economice la nivelul întregii societăți sau economii se utilizează pentru evaluarea unor proiecte cu destinație economico-socială, nivel de infrastructură, asigurarea(...)
 • evaluare financiara
  poate fi utilizata atât în cadrul surselor proprii, cât și surselor atrase vizează eficiența unui agent economic public sau privat care urmărește să-și maximizeze rezultatele economice ale unei organizații. se utilizează pentru evaluarea eficienței economice a proiectelor în(...)
 • evaluarea capacitatii de rambursare a solicitantilor de credite
  are dimensiuni calitative și cantitative etapele în evaluarea calitativă a riscului se referă la obținerea de informații legate de responsabilitatea financiară a clientului, determinarea scopului real al cererii de credit și de estimarea eforturilor reale ale clientului în vederea(...)
 • evaluarea controlului intern
  când estimează că poate să se sprijine pe fiabilitatea controlului intern pentru a limita intinderea sondajelor sale și a controalelor proprii asupra conturilor, auditorul va verifica funcționarea acestui control intern. Auditorul efectuează un studiu și o evaluare a sistemelor(...)
 • evaluarea eficientei programului de asigurare a calitatii activitatii de audit
  pe baza păstrării evidenței angajamentelor de audit și a rapoartelor rezultate în urma acestora, la nivelul departamentului de audit intern, se poate face evaluarea eficientei programului de asigurare a calitatii activitatii de audit, respectiv, evaluarea conformității cu normele de(...)
 • evaluarea elementelor patrimoniale
  evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii se face la valoarea lor actuala a fiecarui element, denumita si valoare de inventar, stabilita in functie de utilitatea bunului, starea acestuia si pretul pietei. in cazul creantelor si datoriilor - valoarea se stabileste in(...)
 • evaluarea ex-ante
  realizata in faza de fundamentare a proiectului si are ca rezultat direct fie inaintarea proiectului spre finantare, fie semnarea contractului de finantare. Se realizeaza in baza unor estimari, ipoteze, previziuni
 • evaluarea ex-post
  realizata la finalul proiectului. Poate fi realizata in cazul fondurilor nerambursabile de către Comisia Europeană si are importanta mai mare pentru urmatoarele proiecte.
 • evaluarea imobilizarilor
  are loc cu ocazia primei recunoasteri in contabilitate; la data inventarierii; in momentul intocmirii bilantului si la incetarea recunoasterii in contabilitate. Evaluarea imobilizarilor corporale si necorporale se face respectand aceleasi reguli, cu mentiunea ca la imobilizarile necorporale(...)
 • evaluarea intermediara
  se realizeaza pe durata de implementare a proiectului. Poate fi responsabilitatea Autorității de Management care utilizează experți independenți: consecințe asupra reprogramării proiectului la nivel de resurse: timp, banii etc.
 • evaluarea la bilant
  se întemeiază pe valoarea netă contabilă calculată pe baza valorii contabile de intrare diminuată cu amortizările și provizioanele pentru deprecieri. Rezultatul este același și în condițiile în care se compară valoarea contabilă de intrare cu valoarea de inventar, cu reținerea în evaluare a(...)
 • evaluarea la iesire
  La data ieșirii din patrimoniu sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scaddin gestiune la valoarea lor de intrare sau contabilă. Dacă bunuri de natura stocurilor și titlurilor de valoare similare sau identice au valori de intrare diferite și nu există posibilitatea identificării(...)
 • evaluarea la inventar
  se întemeiază pe valoarea actuală, care capătă statutul de valoare de inventar șioperează în evaluarea elementelor patrimoniale cu ocazia inventarierii lor. Valoarea actuală este stabilită în funcție de utilitatea bunului în economia întreprinderii și prețul pieței. Pentru estimarea unei(...)
 • evaluarea probelor de audit
  Pe parcursul unei misiuni de audit, raționamentul profesional al auditorului este un element deosebit de important, acesta trebuind să aibă capacitatea de a evalua în mod corect atât cantitatea cât și calitatea probelor de audit ce îi susțin opinia. Auditorul trebuie să aibă cunoștințe(...)
 • evaluarea proiectelor
 • evaluarea riscurilor
  în scopuri de raportare financiară înseamnă identificarea și analizarea de către management a riscurilor, relevante. de exemplu: dacă o entitate își vinde de manieră repetată produsele la preț inferior costurilor, trebuie să introducă mecanisme de control adecvate(...)
 • evaluarea stocurilor
  stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mică dintre cost și valoarea realizabilă netă
 • evaziune fiscala
  sustragearea prin orice mijloace, in intregime sau in parte, de la plata impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale extrabugetare de catre persoanele fizice si persoanele juricice romane sau straine
 • evenimente
  sunt faptele naturale sau împrejurările care se produc independent pe voința omului și de care legea civilă leagă nașterea de raporturi juridice. exemplu, nașterea unei persoane este din punct de vederejuridic un “eveniment” deoarece ea declanșează o serie de efecte juridice cum ar(...)
 • evenimente ulterioare
  Standardul Internațional de Contabilitate IAS 10 „Evenimente ulterioare datei bilanțului” se referă la tratamentul aplicat în situațiile financiare evenimentelor, atât favorabile, cât și nefavorabile, care apar între data situațiilor financiare (în IAS aceasta este denumită data(...)
 • evidenta cronologica
  sta la baza inregistrarii sistematice a operatiilor economice. operatiile economice se inscriu in ordinea in care au loc , indiferent de felul operatiilor economice
 • evidenta economica
  reprezinta un sistem unitar de inregistrare , urmarire si control documentar, cronologic si sistematic in etaloane cantitative si valorice pe baza unor principii stabilite a fenomenelor si proceselor economice in scopul cunoasterii activitatii desfasurate . Obiectivele evidentei(...)
 • evidenta operativa
  inregistreaza , urmareste si controleaza acele laturi ale activitatii a caror cunoastere prezinta o importanta imediata , se numeste operativa pentru ca obtinerea si folosirea informatiilor se efectueaza de regula in momentul si la locul producerii fenomenelor si proceselor economice ,(...)
 • evidenta sistematica
  se separa informatiile economice dupa natura lor (dupa continutul economic).Evidenta sistematica se realizeaza cu ajutorul registrului “Cartea –Mare”
 • ex works
  conditie comerciala prin care vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare in momentul in care pune marfurile la dispozitia cumparatorului, in localurile vanzatorului (fabrica, uzina, depozit, etc). In special, el nu este raspunzator de incarcarea marfurilor in vehiculul asigurat de(...)
 • exactitatea inregistrarilor
  în care auditorul urmărește dacă perioada este corectă, dacă se respectă principiul independenței exercițiului. Pentru aceasta, el utilizează diverse tehnici de control: modul de delimitare a veniturilor și cheltuielilor, provizioanele constituite, repartizarea diferențelor de preț, calculul(...)
 • examen limitat (revizuire)
  obiectivul unei misiuni de examen limitat - este să permită auditorului să concluzioneze că nici un fapt semnificativ nu a fost descoperit care să-l facă să creadă că situațiile financiare nu au fost stabilite în toate aspectele lor semnificative conform unui referențial contabil(...)
 • examenul situatiilor financiare
  solduri de deschidere: Standardul Internațional de Audit (ISA) nr. 510 reglementează procedurile și principiile fundamentale și modul lor de aplicare în ce privește soldurile de deschidere. în misiunile inițiale de audit, auditorul trebuie să găsească elemente probante(...)
 • excedentul brut de exploatare ( EBE )
  reprezintă surplusul monetar potențial degajat de activitatea de exploatare. Excedentul brut de exploatare mai este denumit, după caz, insuficiența brută de exploatare (IBE) stabilindu-se ca diferență între valoarea adugată (plus subvențiile de exploatare), pe de o parte, și impozitele, taxele(...)
 • exceptia de neexecutare a contractului
  aceasta constă în dreptul uneia dintre părți, în ipoteza în care cealaltă parte nu își îndeplinește obligațiile contractuale, de a nu și le executa nici ea. exemplu, dacă vânzătorul nu își îndeplinește obligația de predare a bunului, cumpărătorul are dreptul ca, invocând excepția de(...)
 • excluderea unui asociat
  este admisă doar la societățile de persoane, societățile cu răspundere limitată și în cazul comanditaților la societatea în comandită pe acțiuni. cazurile de excludere sunt: asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a angajat; asociatul(...)
 • executia deciziei financiare strategice
  premisa de realizare a deciziilor financiare tactice, urmareste satisfacerea integrala si operativa cu fondurile financiare ale tuturor activitatilor economice si sociale din intreprindere.Tot acum apare mai evidenta contributia deciziei financiare la conducerea activitatii economice din(...)
 • exhaustivitate
  nu există active, obligații, tranzacții sau evenimente neînregistrate ori elemente neprezentate; exhaustivitatea auditului intern presupune ca toate activitățile și toate entitățile unei bănci trebuie să intre în aria de activitate a auditului intern. Nici una dintre activitățile(...)
 • existenta unui prejudiciu
  deși recuperarea (acoperirea prejudiciului) se realizează întotdeauna pe cale patrimonială, în practica judecătorească și în doctrină se admite că prejudiciul poate avea și caracter moral.
 • expert
  persoană care posedă cunoștințe și expierență într-un domeniu
 • expert contabil
  este un profesionist de înaltă clasă cu o pregătire teoretică superioară, cu calități morale și etică profesională, o experiență practică îndelungată, recunoscut în domeniul respectiv ca persoană de mare competență și autoritate, avand acces neingradit la efectuarea tuturor lucrarilor(...)
 • expert fiscal
  contribuie la încrederea și eficiența sistemului fiscal cu cele trei componente ale sale: impozite, taxe și contribuții, mecanismul fiscal și aparatul fiscal.
 • expert in management
  are responsabilitatea față de interesul public prin elaborarea unor decizii solide privind strategiile de dezvoltare a firmei, rentabilizarea lor, creșterea cifrei de afaceri etc.
 • explicatia contabila
  consta in indicarea sub forma de simbol cifric a contului sau conturilor corespondente
 • explicatia descriptiva
  consta in prezentarea naturii operatiei, a persoanelor juridice sau fizice implicate, a datei operatiei, a documentului justificativ utilizat etc.
 • exprimarea opiniei
  este necesar să se aibă în vedere: dacă s-a acordat atenția cuvenită efectului unei posibile fraude sau erori; dacă s-a realizat evaluarea riscului generat de posibila existență a unor tranzacții importante cu părțile afiliate, care nu au fost prezentate; evaluarea(...)
 • externalizarea activitatii de audit intern
  externalizarea poate aduce: avantajele unei expertize înalte, mai ales pe proiecte speciale de audit, dar poate genera și riscuri pentru bancă (cum ar fi riscul de pierderi sau riscul de a avea control redus asupra activității externalizate). Aceste riscuri(...)
 • extras de cont
  document ce atesta tranzactiile cu disponibilitati
 • f

 • facilitati permanente
  sunt instrumente oferite de băncile centrale pentru obținerea de fonduri și se caracterizează prin următoarele: sunt utilizate din inițiativa băncilor comerciale se realizează la rate predeterminate ale dobânzii NOTA: în anumite cazuri, băncile centrale(...)
 • factori calitativi care afectează semnificația
  Anumite tipuri de prezentări eronate ar putea fi mai semnificative pentru utilizatori în comparație cu altele, chiar dacă valoarea lor bănească este identică. Putem încadra aici următoarele tipuri de prezentări eronate: Abaterile, implicând fraudele, sunt de obicei considerate mai(...)
 • factorii de productie
  constituie resursele atrase, alocate si consumate in procesul de producere a bunurilor economice
 • falimentul
  este, potrivit definiției doctrinei, o procedură de executare silită, aplicabilă comercianților care se găsesc în încetare de plăți pentru datoriile comerciale, cu scopul de a lichida avutul acestora, pentru satisfacerea în mod egalitar, a drepturilor tuturor creditorilor lor. (...)
 • fapte de comert conexe sau accesorii
  sunt faptele juridice care au, prin natura lor, un caracter civil, dar, pentru că existența lor este legată de un fapt calificat de lege ca fiind comercial, dobândesc și ele caracter comercial, potrivit regulii “accesorium sequitur principale” (adică ceea ce este accesoriu, conex, urmează(...)
 • fapte descoperite dupa data publicarii situatiilor financiare
  După publicarea situațiilor financiare auditorul nu este ținut să procedeze la vreo investigație. Dacă însă auditorul a luat la cunoștință, după publicarea situațiilor financiare, de existența unui eveniment care, dacă ar fi fost cunoscut la data semnării raportului său, l-ar fi(...)
 • fapte descoperite dupa data raportului de audit dar inaintea publicarii situatiilor financiare
  Auditorul nu este ținut să aplice proceduri sau să facă investigații referitoare la situațiile financiare, după data raportului de audit. Conducerea intreprinderii, însă, trebuie să informeze auditorul asupra evenimentelor suvenite între data raportului de audit și data publicării(...)
 • fapte juridice ilicite
  reprezintă a doua categorie de acțiuni umane voluntare săvârșite fără intenția de a produce efecte juridice, dar de care legea leagă producerea unor asemenea efecte. codul civil prevede în art. 998: “orice faptă a omului care cauzează altuia un prejudiciu, obligă pe acela din a(...)
 • fapte juridice licite
  sunt cele prin producerea cărora nu sunt încălcate prevederile legale. in categoria faptelor juridice licite pot fi cuprinse: gestiunea de afaceri; plata lucrului nedatorat; îmbogățirea fără justă cauză.
 • faptele descoperite pana la data raportului de audit
  Auditorul trebuie să pună în lucru proceduri care urmăresc strângerea de elemente probante suficiente și adecvate care să justifice faptul că au fost identificate toate evenimentele care pot necesita ajustări ale situațiilor financiare sau informații suplimentare în anexe, până la data(...)
 • faza cunoașterii entității
  in aceasta faza auditorul va încerca să identifice domeniile semnificative în care se vor produce erori sau neregularități și care pot avea o influență de denaturare semnificativă a conținutului situațiilor financiare.
 • faza de planificare
  faza în care natura, durata și mărimea testelor de audit au legătură directă cu pragul de semnificație
 • felurile mandatului
  in funcție de întinderea puterilor conferite mandatarului, mandatul poate fi: general, în cazul în care mandatarul este împuternicit să încheie orice acte juridice (de exemplu, actele de administrare sau de conservare), cu excepția acelora pentru care legea impune(...)
 • fenomen
  in accepțiunea științifică, conceptul de fenomen generalizează manifestările exterioare ale unui sistem aflat în diferite stări dinamice sau procese; aceste manifestări sub forma unor activități umane, sunt vizibile și se pot constata în mod empiric pe baza observării directe a(...)
 • fenomenul financiar-monetar international
  reprezintă fenomenul de natură economică, cuprinzând: activitatea de repartiție: financiară; prin credit. activități monetare de: evaluare; mijlocire a circulației valorii (...)
 • fenomenul mondo-financiar si monetar
  este un fenomen de natură economică, cuprinzând activități de repartiție financiară, de repartiție prin credit și activități monetare (evaluare și mijlocirea circulației valorii), toate desfășurate în context internațional sau în legătură cu acțiuni internaționale este forma de(...)
 • fidejusiune
  contract prin care o persoana (fizica sau juridica) se obliga fata de creditorul altei persoane sa execute obligatia celui pentru care garanteaza, daca acesta nu o va executa.
 • fidejusorul
  este persoana care se obliga fata de creditor sa execute obligatia in cazul in care debitorul nu o face. in dreptul comercial, de regula garantii personali ai debitorului raspund solidar, suprimandu-li-se dreptul de discutiune si de diviziune, impartire al datoriei cu alti(...)
 • fidelitatea
  vizează caracteristica intrinsecă a informației contabile, conformitatea sau neconformitatea cu realitatea, conformitatea sau neconformitatea cu ceea ce este normă, regulă și reglementare contabilă.
 • fiduciarul
  înlocuieste masa creditorilor în relatiile cu societatea emitenta actionând în numeleacestora, verificând îndeplinirea obligatiilor societatii privind respectarea garantiilorîmprumutului, plata cu regularitate a cupoanelor, precum si amortizarea la timp a obligatiunilor
 • FIFO (primul intrat, primul ieșit)
  această metodă presupune că primul stoc primit este și primul vândut. Pe baza acestei metode stocul va fi evaluat la cel mai recent preț de achiziție. Costurile înregistrate în contul de profit și pierdere vor fi, prin urmare, mai mici pe baza acestei metode. Evaluarea activelor bilanțiere va(...)
 • filiala
  potrivit art. 42 din Legea 31/1990, este o societate comercială cu personalitate juridică, constituită de societatea primară (societatea mamă), care deține majoritatea capitalului său. Din această cauză, deși este subiect de drept distinct, filiala este totuși dependentă și se află sub(...)
 • firewall
  combinație de resurse informatice, echipamente sau programe, care protejează o rețea WAN, LAN sau un calculator personal de accesul neautorizat prin intermediul internetului, precum și împotriva introducerii unor programe sau date sau orice alte programe de calculator neautorizate sau(...)
 • firma
  v.1 este definită ca fiind numele sau, după caz, denumirea folosită de comerciant în realizarea operațiunilor ce fac obiectul comerțului său. v.2 un practician individual, partener, sau o corporație, ori o altă entitate formată din contabili profesioniști. Caracterele firmei: (...)
 • firma de audit
  o persoană juridică sau orice altă entitate care este aprobată în conformitate cu prevederile Directivei, de către autoritățile competente ale statelor membre, să efectueze audituri statutare, indiferent de forma sa juridică
 • firma din cadrul unei retele
  o entitate aflată sub controlul comun, proprietatea sau conducerea unei alte firme, sau orice entitate, cu privire la care o terță parte rezonabilă și informată, dispunând de toate informațiile relevante, ar concluziona în mod rezonabil că face parte la nivel național sau internațional(...)
 • fisa de magazie
  este documentul de evidenta cantitativa, cronologica a operatiilor de intrare si iesire si de control operativ a concordantei dintre existentul de stocuri faptic si scriptic, fiind deschisa pentru fiecare fel de stoc
 • fisa mijlocului fix
  document contabil specific mijloacelor fixe ce foloseste pentru evidenta analitica a acestora. Se intocmeste la compartimentul financiar-contabil, pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelasi fel si de aceeasi valoar, care au aceleasi cote de amortizare si sunt puse(...)
 • fiscalitate
  Denumirea de “fisc” provine din limba latina , unde “fiscus” insemna cos sau paner.Termenul de fiscalitate este definit de La Rousse ca un sistem de percepere a impozitelor , ansamblul de legi care se refera la acesta si mijloacele care conduc la el.
 • fixitatea capitalului social
  este un principiu mai mult juridic decât contabil. Capitalul unei societati este limita responsabilitatii sale vis-à-vis de creatierii sociali.Sumele sale nu pot fi modificate fara formalitati si publicitate.
 • fluctuatia econmica
  desemneaza ansamblul miscarilor de crestere si descrestere a activitatii economice, masurate prin variatia catorva indicatori: pret, productie, grad de ocupare a fortei de munca, venit national etc.
 • fluxurile de numerar
  reprezinta intrarile sau iesirile de numerar si echivalente ale acestuia (conform Standardului International de Contabilitate IAS 7 - Situatiile fluxurilor de numerar)
 • fluxurile de numerar in valuta
  trebuie înregistrate în contabilitate în moneda de raportare a entității prin aplicarea la tranzacția în valută a cursului de schimb dintre moneda de raportare și valută de la data încasării sau plății. Fluxurile de numerar ale unei filiale străine trebuie convertite la cursurile de schimb(...)
 • folosirea
  este un act de concurență neloială care se referă la: utilizarea “unei firme, invenții, mărci, indicații geografice, unui desen sau model industrial, unor topografii ale unui circuit integrat, unei embleme sau unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite(...)
 • fond de comert
  reprezintă un ansamblu de bunuri mobile și imobile, corporale și incorporale, pe care un comerciant le afectează desfășurării unei activități comerciale, în scopul atragerii clientelei și, implicit, obținerii de profit (definiția acceptată în doctrină): bunuri materiale:(...)
 • fond de dezvoltare
  se constituie din amortizarea activelor imobilizate , din profitul net al societatilor comerciale si alte surse fiind destinat finantarii cheltuielilor privind investitiile.
 • fond de participare la profit
  se creeaza pe seama profitului net si este destinat finantarii premiilor din profit acordate salariatilor .
 • fondatori
  sunt semnatarii actului constitutiv precum și persoanele care au un rol determinant la constituirea societății nu pot fi fondatori incapabilii și persoanele care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie(...)
 • fondul comercial
  este recunoscut ca activ necorporal atunci cand rezulta din achizitia unei alte intreprinderi al carei cost de achizitie este superior valorii de piata a activelor nete dobandite (activele dobandite mai putin datoriile preluate). Cauza existentei fondului comercial o constituie existenta(...)
 • fondul de rulment ( FR )
  este expresia realizării echilibrului financiar pe termen lung și a contribuției acestuia la finanțarea activelor curente, nete de datoriile curente (ACRnete). Fondul de rulment mai este denumit și capitalul de lucru net (Net Working Capital = NWC), acesta reprezentând sursa permanentă de(...)
 • fondul de rulment net sau permanent
  se determină pe baza bilanțului financiar constituind un fond de rulment lichiditate sau fond de rulment financiar (FRF). Se calculeaza ca diferenta intre capitalurile permanente si imobilizarile nete. Fondul de rulment financiar poate fi stabilit prin două modalități: Metoda 1: FRF =(...)
 • fondul de rulment propriu
  indicatorul care relevă gradul de autonomie financiară, adică excedentul capitalurilor proprii în raport cu imobilizarile nete. Fondul de rulment propriu se calculeaza ca diferenta intre capitalurile proprii si imobilizarile nete.
 • fonduri proprii complementare
  sunt luate în calcul la determinarea fondurilor proprii doar în limita a maximum 100% din fondurile proprii de bază sunt grupate pe două nivele: nivelul I – care include titluri hibride pe durată nedeterminată, provizione, rezerve din reevaluare și nivelul II(...)
 • fonduri proprii de baza
  includ: capitalul social și asimilat (acțiuni comune, acțiuni preferențiale, certificate de investiții) profitul nedistribuit al exercițiului și rezervele consolidate din care sunt deduse: acțiunile proprii deținute și (...)
 • fonduri publice
  sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele instituțiilor publice autonome, fondurile provenite din credite externe contractate sau garantate de stat și a căror rambursare,(...)
 • forma de contabilitate jurnal cartea-mare
  Forma de conatbilitate jurnal cartea mare se bazeaza pe principiul inregistrarii unilaterale a operatiilor economice adica numai in creditul conturilor pentru care se deschid jurnale, in corespondenta cu conturile corespondente debitoare , dupa schema-sah , imbinindu-se evidenta cronologica cu(...)
 • forma de contabilitate maestru-sah
  Caracteristica de baza a formei de contabilitate maestru-sah este reportareacronologica a tuturor sumelor din registrul – jurnal unic sau din registrele jurnal auxiliare in fisele sintetice cartea mare (sah) deschise separat pentru debitul si creditul fiecarui cont utilizat cu defalcare pe(...)
 • forma de contabilitate pe jurnale
      Caracteristica esentiala a formei de contabilitate pe jurnale este inregistrarea succesiva a informatiilor financiar contabile, mai intîi cronologic in registrul-jurnal si apoi sistematic in registrul cartea mare , fara ca rulajele sa fie dezvoltate pe conturi corespondente . In acest caz(...)
 • forme de inregistrare contabila in partida dubla
  forma de inregistrare contabila "maestru-sah"; forma de inregistrare contabila "pe jurnale"; forme de inregistrare contabila adaptate la echipamentele moderne de prelucrare a datelor
 • forme de moneda
  în funcție de unitatea emitentă, distingem următoarele forme de monedă: moneda creată de agenții economici moneda creată de tezaur sau trezoreria statului moneda creată de bănci în funcție de obligația pe care și-o asumă banca emitentă se(...)
 • formula contabila
  exprima, sub forma grafica, modificarile pe care le determina fiecare tranzactie pe baza dublei inregistrari, sub forma de egalitate valorica. Structura formulei contabile este alcatuita din: 1. conturile corespondente, 2. semnul "=", 3. semnul "%", utilizat in intelesul de "urmatoarele",(...)
 • formula contabila compusa
  in cazul acesteia, tranzactia genereaza modificari la mai mult de doua elemente bilantiere: 1. doua sau mai multe conturi care se debiteaza si un cont care se crediteaza ( % conturi debitore = cont creditor suma ), 2. un cont se debiteaza si doua sau mai multe conturi se crediteaza ( cont(...)
 • formula contabila simpla
  in cazul acesteia, tranzactia genereaza modificari numai la doua elemente bilantiere, un cont care se debiteaza si un cont care se crediteaza. (cont debitor = cont creditor suma )
 • formule contabile de stornare in negru
  constau in anularea inregistrarii efectute anterior gresit, prin inversarea conturilor corespondente din formula contabila respectiva si apoi intocmirea si inregistrarea formulei contabile corecte
 • formule contabile de stornare in rosu
  constau in anularea unei formule contabile efectuate anterior gresit prin intocmirea si inregistrarea unei noi formule contabile similara cu cea eronata, insa cu sumele inscrise in rosu ( sau in negru, dar incadrata in chenar). Inscrierea unei sume in rosu are semnificatia in contabilitate a(...)
 • franciza
  este un sistem de comercializare bazat pe o colaborare continuă între persoane fizice sau juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoană, denumită francizor, acordă altei persoane, denumită beneficiar, dreptul de a exploata sau a dezvolta o afacere, un produs,(...)
 • francizorul
  este un comerciant care: este titularul drepturilor asupra unei mărci înregistrare; drepturile trebuie să fie exercitate pe o durată cel puțin egală cu durata contractului de franciză;  conferă dreptul de a exploata ori de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie sau un(...)
 • fransiza
  partea din valoarea daunei stabilita ca suma fixa sau ca procent din suma asigurata suportata de asigurat in cazul producerii evenimentului partea din dauna (prejudiciu) care ramane in sarcina asiguratului, nu se despagubeste de catre societatea de asigurare fiind stabilita ca(...)
 • frauda
  înțelegem acea informație falsă, prezentată în mod intenționat (deliberat) în situațiile financiare. în cazul fraudelor, se face o deosebire între deturnare (sustragere) de active deseori denumită delapidare sau fraudă imputabilă unui angajat și raportare financiară frauduloasă, deseori(...)
 • frauda a conducerii
  frauda care implică unul sau mai mulți membri ai conducerii sau ai celor însărcinați cu guvernanța.
 • frauda cu asocierea angajatilor
  frauda ce implică numai angajații unei entități care face obiectul auditului.
 • fraudă managerială
  frauda care implică unul sau mai mulți membrii din conducere sau din structura însărcinată cu guvernanța
 • frecventa
  dacă o anumită variantă se înregistrează de mai multe ori într-o colectivitate de n elemente atunci numărul de apariții ale variantei “i” se notează cu ni sau fi și se numește frecventă. poate fi: absolută relativă.
 • full service
  tranzactie de leasing operational in care au fost incluse si servicii aferente utilizarii bunului finantat (ex. intretinere si reparatii autoturisme).
 • functia alocativa a statului
  Deoarece piețele se îndepărtează de condițiile necesare funcționării eficiente, rolul statului este de a inlatura efectele negative. Rolul statului este de a reglementa comportamentul individual astfel încât să se reducă tragedia proprietății comune; rolul guvernului este de a aloca(...)
 • functia contabila
  a conturilor consta intr-un anumit mod de inregistrare in cadrul lor a cresterilor si micsorarilor determinate de operatiile economice si financiare cu elementele patrimoniale la care se refera in raport cu continutul economic al conturilor respective.Deci functia contabila este determinata de(...)
 • functia de calcul
  se intalneste la toate conturile si pe baza ei se calculeaza situatia tuturor elementelor patrimoniale in diferite momente ale activitatii economice , se calculeaza costul efectiv al productiei , rezultatele financiare etc.
 • functia de control
  indeplinita de conturi , consta in folosirea datelor si informatiilor furnizate de ele la controlul integritatii patrimoniului unitatii , controlul nivelului cheltuielilor de aprovizionare, de productie, de desfacere a produselor finite si marfurilor etc.
 • functia de grupare
  este indeplinita de toate conturile prin aceea ca in ele se inregistreaza bunurile economice, sursele de finantare si procese economice pe elemente omogene reflectindu-se in fiecare cont toate operatiile care se refera la un anume element
 • functia de mijloc de plata (de schimb)