RDT CONTABILITATE

| Contabilitate | Consultantă finaciară şi fiscală |

Dictionar economic on-line

********************************************* 1964 Termeni *********************************************
Cauta in dictionar:
Incepe cu Contine Termen exact Suna ca
Toate | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Pagina:  « Precedent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21... Urmatorul »

Toate

Termen Definitie
actiuni nominative
 • identifică pe titularul lor; în acţiune se menţionează numele, prenumele şi domiciliul acţionarului-persoană fizică sau denumirea şi sediul acţionarului-persoană juridică. Aceleaşi elemente de identificare apar şi în registrul de acţiuni al societăţii comerciale.
 • dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative se transmite printr-o declaraţie făcută în registrul de acţiuni al societăţii eminente, semnată de acţionarul-cedent şi dobânditorul cesionar sau mandatarii lor şi menţiunea înscrisă pe acţiune.
 • in cazul acţiunilor nominative în formă materială (pe suport de hârtie) pot fi emise titluri singulare (dau drept la o acţiune) sau titluri cumulative (pentru mai multe acţiuni). Astfel, pot exista acţiuni cu valoare de 1.000 lei, dar pot exista titluri care cuprind mai multe acţiuni (în franceză “coupiures”), de exemplu: un înscris ce cuprinde 5 acţiuni are o valoare de 5.000 lei şi unul care cuprinde 10 acţiuni are o valoare de 10.000 lei. Acţiunile dematerializate sunt înscrise într-un registru independent privat.
 • dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative emise în formă materială se transmite prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor şi prin menţiunea făcută pe titlu, semnată de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor.
 • dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative emise în formă dematerializată se transmite prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor, semnată de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor.
  Prin actul constitutiv se pot prevedea şi alte forme de transmitere a dreptului de proprietate asupra acţiunilor.
 • subscriitorii şi cesionarii ulteriori sunt răspunzători solidar de plata acţiunilor timp de 3 ani, socotiţi de la data când s-a făcut menţiunea de transmitere în registrul acţionarilor
 • când acţionarii nu au efectuat plata vărsămintelor pe care le datorează în termenele prevăzute de legislatia in vigoare, societatea îi va invita să-şi îndeplinească această obligaţie, printr-o somaţie colectivă, publicată de două ori, la un interval de 15 zile, în Monitorul Oficial al României, şi într-un ziar de largă răspândire.
actiuni ordinare
 • nu conferă titularului avantaje faţă de ceilalţi acţionari.
 • ele conferă titularului următoarele drepturi:
  • de a participa la adunarea generală a acţionarilor (personal sau prin reprezentare), de a alege sau de a fi ales în organele de conducere ale societăţii comerciale;
  • de a vota, drept exercitat conform principiului proporţionalităţii numărului de voturi cu numărul de acţiuni deţinute;
  • de a primi dividende, ce reprezintă cota-parte din beneficiul ce se va plăti fiecărui acţionar;
  • de a fi informat asupra gestiunii societăţii comerciale, cel mult de două ori pe an putând consulta documentele societăţii comerciale şi efectua copii legalizate după acestea (de exemplu copie după procesul-verbal de şedinţă al consiliului de administraţie);
  • de control, manifestat prin aceea că acţionarii, consultând documentele societăţii pot sesiza, în scris, consiliul de administraţie, iar în cazul în care nu va primi răspuns în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii, acţionarul se poate adresa instanţei competente, obligând societatea comercială la despăgubiri pentru fiecare zi de întârziere;
  • de expertiză, care poate fi exercitat doar de acţionarii care reprezintă cel puţin 10% din capitalul social; conferă acestora posibilitatea de a se adresa instanţei în sensul desemnării unuia sau mai multor experţi însărcinaţi să analizeze anumite operaţiuni din gestiunea societăţii, întocmind un raport înaintat cenzorilor societăţii comerciale;
  • de a obţine în cazul lichidării societăţii comerciale a unei părţi din patrimoniul societăţii, corespunzătoare contribuţiei acţionarului la constituirea societăţii comerciale (aportului şi eventual a altor contribuţii care se vor stabili prin bilanţul final de lichidare)
 • obligaţiile principale ale acţionarului sunt:
  • de a vărsa integral aportul subscris; până în momentul în care acţiunea nu este achitată integral, ea este nominativă; toţi cei care au deţinut acţiunea sunt răspunzători de plata ei. Şi o acţiune la purtător neachitată se consideră nominativă până la scadenţă, societatea comercială având dreptul să urmărească pentru vărsământ pe toţi aceia care au avut acţiunea în patrimoniul lor (de exemplu, atunci când mai multe persoane deţin acţiuni în indiviziune, ca urmare a unei succesiuni);
  • de a suporta pierderile societăţii comerciale proporţional cu contravaloarea aportului.
actiuni preferentiale
 • in locul dreptului la vot, confera o serie de privilegii cum sunt:
  • stabilirea nivelului dividendelor in momentul emiterii actiunilor;
  • convertirea actiunilor preferentiale in actiuni comune;
  • rascumpararea de catre societate a acestor actiuni;
  • prioritatea la rambursarea capitalului in caz de dizolvare a societatii
 • actionarii nu au dreptul de a participa la vot în adunările generale
 • acest tip de acţiuni nu pot depăşi ¼ din capitalul social, iar valoarea lor nominală trebuie să fie egală cu cea a unei acţiuni ordinare.
 • reprezentanţii, administratorii şi cenzorii societăţii nu pot fi titulari de acţiuni cu dividend prioritar.
 • acţiunile preferenţiale pot fi convertite în acţiuni ordinare şi invers.
actiuni proprii

sunt actiuni proprii rascumparate temporar in vederea distribuirii personalului intreprinderii sau tertilor, regularizarii cursului bursier sau reducerii capitalului social

active circulante

numite si active curente, reprezinta bunurile si valorile care se utilizeaza pe o perioada scurta in activitatea intreprinderii si, in general, participa la un singur circuit economic, modificandu-si in permanenta forma. Reglementarile introduse prin Programul de Dezvoltare a Contabilitatii din Romania definesc activul circulant ca o resursa care 1. se asteapta sa fie realizata sau este detinuta pentru consum sau vanzare, in cursul normal al ciclului de exploatare, 2. este detinut, in principal, in scopul comercializarii sau pe termen scurt si se asteapta a fi realizat in termen de 12 luni de la data bilantului, sau 3. reprezinta numerar sau echivalente de numerar a caror utilizare nu este restrictionata. In structura activelor circulante se includ: 1. stocuri, 2. creante, 3. investitii financiare pe termen scurt si 4. casa si conturile la banci.

Pagina:  « Precedent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21... Urmatorul »
Toate | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Adresa:  : Despre noi

Curs valutar BNR

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.6332
State flagUSD 3.9185

Valabil azi: 2017-12-14
Sursa: BNR

Dicţionare on-line

Utilizatori on-line

Avem 59 vizitatori online